Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Ceník inzerce a technické parametry časopisu

3/2003 Titulní strana čísla 3/2003, asi 80 kB
Vyšlo 5. 6. 2003

  Archiv čísel
5/2003
4/2003
3/2003
2/2003
1/2003

Ročník 2010
Ročník 2009
Ročník 2008
Ročník 2007
Ročník 2006
Ročník 2005
Ročník 2004
Ročník 2003
Ročník 2002
Ročník 2001
Ročník 2000

  Archiv článků
Rozhovory
Z domova
Ze zahraničí
Zajímavosti
Kaleidoskop  Odkazy
Vláda
Sněmovna
Senát
Ministerstva
Další

Zeptali jsme se Ing. Tomáše Holendy, ředitele odboru informatizace VS MV ČR

Počátkem roku obce s rozšířenou působností převzaly agendy správní a dopravně správní evidence. V čem spočívá hlavní problém této operace?

Pod správní evidence patří evidence obyvatel, evidence občanských průkazů a evidence cestovních dokladů a k dopravně správním evidencím řadíme evidenci motorových a přípojných vozidel, evidenci řidičů a řidičských průkazů. I když různé formy evidencí či přehledů mají v našich zemích tradici z dob Rakousko-Uherska, teprve v roce 1954 vznikla první centrální evidence obyvatelstva (tehdy manuální) a přibližně v té době také začaly vznikat okresní evidence motorových vozidel. Z uvedeného výčtu evidencí je zřejmé, že dneska jsou problémy úplně jiné. [ Rozhovory ]

Aktuální téma -- atestace
Zcela obecně znamená atestace potvrzení či osvědčení určité schopnosti. Podle zákona o veřejných informačních systémech se atestacemi produktů rozumí stanovení jejich způsobilosti pro použití v informačních systémech veřejné správy. [ Z domova ]

Základní informace pro správce ISVS
Ministerstvo informatiky zpracovalo odpovědi na nejčastější dotazy, které zaznívají k problematice atestací. [ Z domova ]

Národní program počítačové gramotnosti
Centrum internetu provozuje za podpory Ministerstva informatiky a společnosti Intel Národní program počítačové gramotnosti (NPPG). Jedná se o nejrozsáhlejší vzdělávací projekt v této oblasti, určený pro širokou veřejnost, malé a střední podnikání ale i státní správu a regionální samosprávu. [ Z domova ]

Bílá kniha o elektronickém obchodu
Vláda ČR schválila na svém zasedání 19. května Bílou knihu o elektronickém obchodu. Na základě příslušného vládního usnesení zpracuje Ministerstvo informatiky do konce tohoto roku návrhy změn zákonů (mimo jiné obchodního zákoníku, občanského zákoníku, zákona o regulaci reklamy, zákonů upravujících regulovaná povolání a zákona o elektronickém podpisu) s cílem odstranit identifikované legislativní bariéry rozvoje elektronického obchodování v České republice. [ Z domova ]

Portál veřejné správy
Zákonem o informačních systémech veřejné správy, je stanovena Ministerstvu informatiky povinnost vytvářet a spravovat portál veřejné správy. Cílem projektu Portálu veřejné správy je vytvoření virtuálního úřadu na bázi elektronické veřejné správy, tzv. e-governmentu. [ Z domova ]

Cena ministra informatiky
Na březnové konferenci Internet ve státní správě a samosprávě, která se konala v Hradci Králové bylo slavnostně předáno několik ocenění. [ Z domova ]

Porušování autorského práva
V současné době lze vidět značný nárůst informačních technologií a s tím spojené pronikání výpočetní techniky, nutně vybavené softwarem, do celé společnosti. Spolu s nárůstem počtu počítačů v komerční sféře i v domácnostech je zde i nárůst případů porušování autorského práva k programovému vybavení -- softwarového pirátství. V současnosti je na území republiky nelegálně užíváno značné množství softwaru, což staví ČR mezi země, které musí ve větší míře pracovat na ochraně duševního vlastnictví v této oblasti. Veřejné zdroje uvádějí výši míry tohoto tzv. softwarového pirátství až na úroveň 43--73 % vůči legálně používanému software a to v závislosti na zdroji prognózy. [ Z domova ]

Internet v obecné populaci
Vývoj poptávky a využívání internetu v posledních letech zaznamenala společnost MARKENT, s. r. o., která se systematicky zabývá problematikou výzkumu informačních a komunikačních technologií již od roku 1995. [ Zajímavosti ]

Provoz elektronického tržiště
1. září 2002 byl zahájen provoz elektronického tržiště pro subjekty veřejné správy. Předchůdce dnešního Ministerstva informatiky (Úřad pro veřejné informační systémy) zahájil tento provoz na základě usnesení vlády (č. 638/2002) o opatřeních ke koordinovanému vynakládání finančních prostředků na informační a komunikační technologie. [ Zajímavosti ]

Integrovaný systém správních a dopravně správních evidencí
ISSDE je systém správních evidencí (tj. evidence obyvatel, evidence občanských průkazů a evidence cestovních dokladů) a dopravně správních evidencí (tj. evidence řidičů a řidičských průkazů a evidence motorových vozidel). [ Z domova ]

Internetové rádio -- rádio na míru
V éteru můžeme poslouchat nejrůznější rozhlasové stanice -- hudební i zpravodajské. Před třemi lety se začala otevírat tato dimenze i na počítačové síti Internet. S nápadem přišla na počátku roku 2000 firma ABrádio, když se nechala inspirovat americkým projektem Netcom. [ Zajímavosti ]

Profesní čipové karty
Mnoho úřadů veřejné správy již dnes využívá čipové karty jak pro kontrolu docházky, tak i k automatizovanému ověřování totožnosti pracovníka při vstupu na pracoviště. Avšak společným jmenovatelem současné práce s daty při vzájemné komunikaci mezi orgány veřejné správy je jednak pracnost a zdlouhavost, jednak bezpečnost uložení, vyhledávání, přenosu a kontroly relevantních informací zaznamenávaných na různých typech průkazů, potvrzení a formulářů. [ Zajímavosti ]

 

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu