Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Internet v obecné populaci

Ročník: 2003, Číslo: 3, Rubrika: Zajímavosti

Vývoj poptávky a využívání internetu v posledních letech zaznamenala společnost MARKENT, s. r. o., která se systematicky zabývá problematikou výzkumu informačních a komunikačních technologií již od roku 1995.

Počátkem roku byla provedena již pátá fáze komplexního výzkumného šetření, které mapuje postoje obyvatelstva České republiky k internetu. Výsledky výzkumu dále přinášejí údaje o zkušenostech obyvatelstva s internetem, o formách jeho používání, postoje k vybraným aspektům používání internetu a další informace. V rámci tohoto celostátního reprezentativního výzkumu byly zpracovány odpovědi celkem 1172 respondentů starších 18 let. Vzhledem k tomu, že podobně koncipovaný výzkum prováděla společnost i v minulých letech, je možné sledovat naprosto unikátní vývojové trendy.

Aktuální podíl obyvatel České republiky, kteří mají svou vlastní zkušenost s využíváním internetu osciloval na počátku roku 2003 na hranici jedné třetiny (34 %). V současné době tedy již téměř 2,6 mil. obyvatel má vlastní zkušenost s využíváním internetu.

Závěry výzkumu poukazují na pokles dynamiky zájmu o internet. Mezi hlavními důvody je podle odpovědí účastníků průzkumu třeba vidět zejména neuspokojivou nabídku připojení k internetu pro domácnosti. Během roku 2002 se nepodařilo zavést na trh ADSL, dále došlo ke zdražení připojení sítí kabelových televizí a Wi-Fi technologie prošly v roce 2002 pouze fází několika pilotních projektů. Dalším důvodem relativně malého nárůstu počtu internetových uživatelů je pomalé zavádění elektronického podpisu. S tím podle mnoha odpovědí souvisí poměrně vysoká cena za vystavení certifikátu a velmi omezená nabídka příležitostí k uplatnění elektronického podpisu v praxi. Poslední z významných bariér představují obavy z napadení viry a obavy z obtížně kontrolovatelného růstu nákladů, spojených s používáním internetu.

Zajímavé údaje jsou o práci s internetem u skupin obyvatelstva podle dosaženého vzdělání. U vysokoškolsky vzdělané populace běžně pracuje s internetem 70 % obyvatelstva, u středoškoláků je to 36 % a u obyvatel se základním vzděláním 8 %.

Tabulka: Srovnání práce s Internetem v letech 1999--2003

Odpovědi 1999 2000 2001 2002 2003
ano, běžně v ním pracuje 3 6 11 17 20
ano, několikrát s ním pracoval 9 10 13 14 14
ne, ale chtěl by 29 35 35 36 28
ne, nemá zájem 58 49 41 33 38

-as-

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2018 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu