Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Ceník inzerce a technické parametry časopisu

4/2000 Titulní strana čísla 4/2000, asi 80 kB
Vyšlo 21. 9. 2000

  Archiv čísel
5/2000
4/2000
3/2000
2/2000
1/2000

Ročník 2010
Ročník 2009
Ročník 2008
Ročník 2007
Ročník 2006
Ročník 2005
Ročník 2004
Ročník 2003
Ročník 2002
Ročník 2001
Ročník 2000

  Archiv článků
Rozhovory
Z domova
Ze zahraničí
Zajímavosti
Kaleidoskop  Odkazy
Vláda
Sněmovna
Senát
Ministerstva
Další

Zveřejnění výročí a jubileí občanů je porušením zákona
Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) je novým nezávislým orgánem, který vznikl ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Tento zákon nabyl účinnosti 1. června letošního roku a jeho cílem je nastolit v České republice podstatně zodpovědnější prostředí při nakládání s osobními údaji občanů než tomu bylo v minulých letech. Jak se zatím zdá, v mnoha případech může znamenat doslova revoluci. Jaké změny přinese do života samospráv? Na toto téma jsme si povídali s předsedou Úřadu RNDr. Karlem Neuwirtem. [ Rozhovory ]

Poplatky za připojení se spíš budou snižovat, tvrdí ministr dopravy a spojů
Předně chci zdůraznit, že naše ministerstvo není přímo tím odpovědným úřadem, který by rozhodoval o výši poplatků za připojení. Tuto kompetenci má stále Ministerstvo financí České republiky, ale s nabytím účinnosti nového zákona o telekomunikacích č. 151/2000 i tento "monopol" skončí. Cena tedy nebude regulovaná a bude výsledkem působení konkurenčního prostředí. Já tvrdím, že i v této oblasti existuje v České republice vysoce konkurenční prostředí. Proto si myslím, že k poklesu ceny by postupně docházet mělo. Netroufám si ovšem odhadnout jeho velikost či výši. Podíváte-li se na to, jak se dnes už chová Český Telecom, patrně mi dáte za pravdu. V minulých letech se snažil zmíněné poplatky tlačit směrem nahoru, v současné době už takto nepostupuje. [ Rozhovory ]

Zeptali jsme se S. Herzána, ředitele odboru informatizace veřejné správy
Jak bude probíhat předávání dat pro zpracování volebních seznamů? Zdrojovým místem pro celý systém je okres. Centrum v podstatě distribuuje jenom změny, které jsou meziokresní. Na úrovni okresů se tedy předával a dodnes se předává kompletní seznam změn pro potřeby okresních úřadů. Obce tedy měly základní kompletní soubor evidence obyvatel a jednou měsíčně k tomu dostaly změnové procesy. Je pravda, že řada okresních úřadů se nepřipravila na to, že budou uvedenou službu vykonávat v takovém rozsahu. My jsme předpokládali, že okresní úřad bude evidovat všechny změny týkající se jeho obcí. Bohužel, ne všude k tomu došlo. [ Rozhovory ]

Co najdete na centrální adrese
Centrální adresa vznikla jako důsledek přijetí dvou zákonů -- zákona o veřejných dražbách (č. 26/2000 Sb.) a zákona o veřejných zakázkách (č. 28/2000 Sb.). "Centrální adresa" je místem, kde jsou na veřejně přístupném informačním systému (Internet) přístupné informace určené zákonem nebo informace poskytnuté dobrovolně, týkající se veřejných dražeb, veřejných zakázek a dalších, zákonem stanovených informací. Přístup k základním informacím je zdarma. Jako správce centrální adresy byla vybrána Česká pošta, státní podnik (nařízením vlády ČR ze dne 31. 5. 2000). [ Z domova ]

Prohlášení ČFIS ze dne 4. září 2000
České fórum pro informační společnost vyzdvihuje důležitost podpory investic do informačních a komunikačních technologií jako významou podmínku akcelerace hospodářského růstu i konkurenceschopnosti v nabídce produktů i služeb s vysokou přidanou hodnotou. Ekonomické analýzy prokazují, že investice do technického vybavení, programových systémů a služeb i internetových komunikací přinášejí technickou revoluci, která je ve vyspělých zemích odpovědná za zvyšování produktivity, nové pracovní příležitosti i zvyšování životní úrovně obyvatel. [ Z domova ]

Internetové rokování po polsku
Koncem června (14. až 17. 6. 2000) se v polském městě Zakopane konala třídenní konference "Miasta w Internecie". Konferenci společně pořádaly Asociace Města na internetu, Municipium, a. s., a Federace obcí a krajů Polska. Podle sdělení organizátorů se konference zúčastnilo okolo 300 lidí, přičemž zahraniční účastníci byli pouze přednášející. Jedinou výjimku tvořila skupina Čechů, kteří mimo přednášky měli zájem seznámit se se situací obcí a měst v Polsku a porovnat ji s domácím prostředím. Pouze přednášky zahraničních účastníků byly překládány z angličtiny do polštiny tlumočníkem, ostatní přednášky byly pouze v polštině. Částečná znalost, či spíše příbuznost jazyka byla tedy určitou výhodou. [ Ze zahraničí ]

Na různé problémy se stejným nástrojem
Celkem 612 projektů z 80 zemí bylo přihlášeno do soutěže Stockholm Challenge Award o nejlepší projekty na podporu informační společnosti. To už je slušný vzorek na vytvoření představy, jakým způsobem využívají Internet v nejrůznějších zemích. Vzhledem k tomu, že český projekt Březen -- měsíc Internetu byl vybrán do finále, které se uskutečnilo v červnu ve Stockholmu, mohu tuto představu doplnit i osobním poznáním představitelů desítek nejúspěšnějších projektů a bližším seznámením s jejich prací. [ Ze zahraničí ]

Vídeň -- město budoucnosti
Koncem června (19.--20. 6. 2000) proběhla ve Vídni konference organizace měst TeleCities zaměřená na problematiku E-Government, E-Commerce. Přinášíme vám některé zajímavé postřehy a nápady, jak je viděla a zaznamenala paní ing. Olga Hrabánková, radní MČ Praha 5. [ Ze zahraničí ]

Veřejné informační služby a Portál veřejné správy
Problematika veřejných informačních služeb (zde jsou myšleny všechny formy, kterými může veřejná správa komunikovat s veřejností - elektronická média, tiskoviny, publikace a další formy práce s veřejností) a Portálu veřejné správy (tj. jednotný portál veřejné správy na webu) je zakotvena již v základním dokumentu pro ICT a navazující témata, tedy ve "Státní informační politice", kterou vláda schválila v květnu minulého roku. Tato problematika je dále rozpracována v "Koncepci budování informačních systémů veřejné správy" (schváleno v říjnu 1999), a v "Akčním plánu realizace státní informační politiky" (schváleno letos v květnu) jsou k tomuto tématu formulovány dva projekty. Veřejné informační služby (VIS) má na starosti Ministerstvo vnitra ČR, protože je zde určitá vazba na reformu veřejné správy, Portál veřejné správy má na starosti ÚSIS. [ Z domova ]

Elektronická Evropa -- informační společnost pro každého
Z návrhu Akčního plánu, který byl připraven Evropskou komisí pro Evropskou Radu ve Feiře 19.--20. června 2000, vybíráme oddíl věnovaný Vládě on-line:
Vláda on-line: elektronický přístup k veřejným službám
Závěry lisabonského summitu1) vyžadují:
-- aby správní orgány na všech úrovních usilovaly o využívání nových technologií k maximálnímu zpřístupnění informací;
-- aby členské státy do roku 2003 zajistily všeobecný elektronický přístup k hlavním veřejným službám. [ Ze zahraničí ]

Kaleidoskop 4/2000
[ Kaleidoskop ]

 

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2021 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu