Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Elektronická Evropa -- informační společnost pro každého

Ročník: 2000, Číslo: 4, Rubrika: Ze zahraničí

Z návrhu Akčního plánu, který byl připraven Evropskou komisí pro Evropskou Radu ve Feiře 19.--20. června 2000, vybíráme oddíl věnovaný Vládě on-line:
Vláda on-line: elektronický přístup k veřejným službám
Závěry lisabonského summitu1) vyžadují:
-- aby správní orgány na všech úrovních usilovaly o využívání nových technologií k maximálnímu zpřístupnění informací;
-- aby členské státy do roku 2003 zajistily všeobecný elektronický přístup k hlavním veřejným službám.

Úkoly

Digitální technologie skýtají možnost mnohem snadnějšího přístupu a "znovuvyužití" množství informací, které má v držení veřejný sektor. E-Vláda by měla transformovat starou organizaci veřejného sektoru a poskytovat rychlé, mnohem citlivější a přístupnější služby; může zajistit zvýšení výkonnosti, snížení nákladů a zrychlení standardních administrativních procesů pro občany i firmy. Elektronický přístup by také značně přispěl ke zrychlení přechodu k informační společnosti stimulací internetových služeb, které více odpovídají potřebám Evropanů. Úkolem pro správní orgány je rychle se přizpůsobit novým metodám práce a umožnit nové inovativní způsoby práce, včetně partnerství se soukromým sektorem.

Tento potenciál však není realizován. Změna směrem k elektronické interakci vyžaduje rozsáhlé změny interních postupů administrativních orgánů, které může být velmi těžké řídit. V Unii navíc platí různá pravidla pro přístup k informacím, což omezuje rozvoj panevropských služeb.

Reakce eEvropy

Výsledek diskuse uskutečněné v souvislosti se zelenou knihou o informacích veřejného sektoru v informační společnosti (Green Paper on Public Sector Information in the Information Society) naznačil potřebu zlepšeného přístupu k informacím veřejného sektoru v Evropě a jejich rozšiřování a využívání. V reakci na to chce iniciativa eEvropa zajistit, aby občané měli snadný přístup k základním veřejným údajům a současně chce podporovat on-line interakci mezi občany a vládou.

Úkol zvýšení výkonnosti ve veřejném sektoru si vyžádá nové uspořádání vnitřní organizace a elektronické výměny mezi organizacemi. Členské státy a Komise v této oblasti spolupracují v rámci programu IDA (Interchange of Data between Administration -- výměna dat mezi správními orgány), jenž bude využit jako východisko pro vývoj panevropských služeb a výměnu výhodných postupů. Kromě toho došlo v rámci rámcového programu EU k vývoji nových aplikací, které jsou schopny podporovat inovační řešení. A konečně, Komise sama se v kontextu své reformy zaměří na potřebu revidovat své procedury s cílem lépe využívat digitální technologie.

Aktivita Subjekt(y) Termín
Základní veřejné údaje on-line, včetně právních, administrativních, kulturních, ekologických a dopravních informací členské státy s podporou Evropské komise konec 2002
Zjednodušené on-line administrativní procedury pro firmy, např. rychlé vyřizování formalit při zřizování společnosti členské státy
Evropská komise
konec 2002
Vývoj koordinovaného přístupu k informacím veřejného sektoru, i na evropské úrovni Evropská komise konec 2000
Vytvoření panevropských "bran" interaktivních veřejných služeb (realizace v rámci programu IDA) Evropská komise
členské státy
polovina 2001
Podpora využívání volného zdrojového software ve veřejném sektoru a výhodných postupů e-vlády prostřednictvím výměny zkušeností v rámci celé Unie (pomocí programů IST a IDA) Evropská komise
členské státy
během 2001
Všechny základní transakce s Evropskou komisí musí být on-line (např. financování, smlouvy o výzkumu, nábory zaměstnanců, zásobování) Evropská komise konec 2001

1)  Na lisabonském zasedání Evropské rady ve dnech 23. a 24. března 2000 byl pro Evropu stanoven ambiciózní cíl stát se ekonomikou s nejvyšší konkurencí a nejdynamičtějším růstem na světě. Evropa musí rychle využít příležitostí, které nabízí nová ekonomika a zejména Internet.
Pro zajištění dosažení tohoto cíle vyzvali vrcholní představitelé států a vlád Radu a Komisi, aby vypracovaly "...komplexní evropský akční plán týkající se elektronických technologií (Elektronická Evropa) ... využívajíce přitom otevřenou metodu koordinace založenou na kritériích národních iniciativ v kombinaci s nejaktuálnější evropskou elektronickou iniciativou Komise a jejím sdělením‚ Strategie tvorby pracovních míst v informační společnosti."

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu