Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

ePUSA není elektronický polibek

Ročník: 2003, Číslo: 5, Rubrika: Z domova

Krajské úřady jako orgány územního samosprávného celku plní od svého vzniku v roce 2000 důležitý úkol na poli informatiky. Jednou z priorit se stalo vybudování moderního nástroje efektivní komunikace mezi úřady, obcemi a občany. V roce 2000 se tak zrodila ePUSA -- elektronický portál územních samospráv.

Projektový záměr byl zpočátku inspirován zkušenostmi bývalého Okresního úřadu Plzeň-sever. Ten už od roku 1998 budoval databázi obcí na svém území. Po vzniku krajů bylo s projektovým záměrem seznámeno Ministerstvo vnitra ČR. To přijalo roli investora a současně pověřilo pilotní realizací kraje Plzeňský a Vysočina. Samotný systém vyvíjí společnosti Plzeňský holding, a. s., a Marbes consulting, s. r. o.

Hlavním cílem projektu je kromě komunikace mezi subjekty veřejné správy a občany především vytvoření celostátní databáze obcí a ostatních správních subjektů. Moderní formou se tak naplňují požadavky zákona o svobodném přístupu k informacím. Aplikace ePUSA je vyvíjena jako samostatný informační systém, takže z její plné funkčnosti mohou těžit i zákazníci vlastnící řešení třetích stran.

První oficiální představení aplikace ePUSA proběhlo v březnu 2002 na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové. Spoluřešiteli druhé etapy projektu staly další kraje Zlínský, Olomoucký a spoluřešitelem rozhraní na portál Města a obce online je Česká vydavatelská pro internet, s. r. o. Oponentura celého projektu byla svěřena kraji Moravskoslezskému.

Současný stav projektu

11. září 2003 byla oficiálně spuštěna pusa 2. Významně ji podpořilo Ministerstvo informatiky v rámci právě vznikajícího Portálu veřejné správy. Ministr Mlynář rozeslal na všechny obce dopis, ve kterých je žádá, aby prostřednictvím ePUSA aktualizovaly svá data. Dopis obsahoval i jednoznačné přístupové heslo pro přihlášení. Za významný posun považuji to, že ePUSA bude sloužit i pro Integrovaný záchranný systém jako zdroj informací o obcích.

Krajské samosprávy v současné době aktualizují data obcí na území kraje přes pověřené pracovníky jednotlivých krajských úřadů. To potrvá do té doby, než si obce zajistí vlastní administrátory. Bude-li obec schopna aktualizovat data sama, sepíše s ní kraj smlouvu o autorizaci a ona bude moci oficiálně vstupovat do systému. Tím na sebe přebírá i odpovědnost za správnost údajů. Právě pro potřeby Integrovaného záchranného systém je to důležité -- v případě mimořádné události v obci musí mít záchranáři jistotu, že se dovolají například na starostu a získají potřebné informace.

Není ePUSA duplicitou?

Padají dotazy, zda ePUSA není duplicitou k portálu Obce a města (MOOL) -- www.mesta.obce.cz? Tento portál s více než 2200 registrovanými městy a obcemi je hlavním partnerem projektu. V těchto dnech byl zahájen pilotní projekt na propojení MOOL a ePUSA. Oba systémy budou sdílet společnou strategii aktualizace dat a správu účtů jednotlivých obcí. Budou si vzájemně poskytovat veřejná data. Portál Města a obce online bude také zajišťovat pro ePUSA komplexní provoz integrovaného archivu dokumentů VISMO. Na přelomu října a listopadu 2003 budou veřejně přístupná data synchronizována. Od tohoto okamžiku bude portál MOOL včetně systému vismo s ePUSA přímo propojen tak, že veřejná data budou přístupná automaticky v obou systémech a taktéž i v Portálu veřejné správy. Tím se dosáhne úspory práce představitelů obcí a omezí se duplicitní zadávání dat o obcích. Data o obcích budou tak zadávána pouze na jediné místo.

Projekt ePUSA je v současnosti integrální součástí Portálu veřejné správy. Je snaha, aby ji využívaly i ostatní centrální orgány. Tím by se obcím významně ulehčilo -- nemělo by se stávat, že se na ně bude někdo obracet s dotazy, které si může sám vyhledat. Je známo, že subjekty veřejné správy se mnohdy sami navzájem obtěžují duplicitním vyplňováním základních údajů o obci do různých formulářů a dotazníků. Tento stav pak v krajních případech obec řeší i vydáváním kontroverzních vyhlášek, jako se tomu stalo v Jindřichovicích pod Smrkem (zákaz vstupu státních úředníků na katastr obce bez předem nahlášeného důvodu).

Tabulka: Výhody systému
  Občan Obec Kraj Stát
Přínosy ePUSA slouží jako jediný zdroj informací o samosprávě pro Portál veřejné správy. Občan vše najde na jednom místě. Zveřejněním informací v ePUSA plní povinnosti zák. o sovobodném přístupu k informacím a zákona o krizovém řízení. Informace může automaticky prezentovat i na svých www stránkách. Samospráva území vyžaduje informace důležité pro komunikaci s obcemi, využitelno i pro potřeby krizového řízení v době živelných pohrom a jiných mimořádných událostí. Stejný pohled jako kraj, využívá pro integrovaný záchranný systém (hasiči, policie, záchranné služby)
Pracnost udržování dat   Př. obec, 10 zaměstnanců -- počáteční naplnění za cca. 3 hodiny, udržování aktuálního stavu dle změn, odhad je 1 hodina měsíčně Obdobně jako obce v závislosti na tom, o kolik obcí se musí starat (myšleno ty, které nejsou schopny plnit data sami ani prostřednictvím obcí s rozšířenou působností) Dojde k výraznému snížení jeho nákladů na zjiťování informací o obcích, zatím jsou zjišťovány duplicitně několika centrálními orgány.
Platby za používání systému Zdarma Zdarma Zdarma (s využitím účelové dotace), v roce 2004 předpoklad přispívání na provoz Náklady na vývoj a dosavadní provoz hrazeny z rozpočtu Ministerstva vnitra
Kde všude budou informace využity Najde je i na Portálu veřejné správy, Portálu města a obce online a dalších portálech obdobného zaměření Jako u občana, navíc může data zobrazovat i na svém webu Stejně jako u předchozích, navíc data používá jako refeenční podklad pro ostatní databáze (sumarizace účetních dat, krizová komunikace, ...) Vhodné použít jako referenční datový základ o úroveň výše než základní registry
Co musím udělat pro úspěšný provoz Nic Zajistit, aby údaje o mé obci byly vždy aktuální, kontaktován pro přístupovou smlouvu budu Ministerstvem vnitra a příslušným krajem Zajistit technologické podmínky pro provoz lokální verze ePUSA (pokud ji požaduji), dále zajistit technického správce (1 hod. týdně) a koordinátora (3 hodiny týdně) Zamezit duplicitnímu zjišťování těchto údajů ostatnímu orgány veřejné správy

Program do budoucnosti

Do konce tohoto roku je naším prvořadým úkolem doplnit data a prokázat funkčnost systému. To vše na úrovni veřejné správy, protože ePUSA je především nástrojem pro úředníky. A pak rozšířit databázi informací o organizační strukturu obcí, čili o pracovníky veřejné správy v dané obci. Tito pracovníci pak pomocí přiděleného přístupového kódu budou moci vstupovat do jiných aplikací na úrovni kraje nebo i centrálních orgánů.

Příkladem může být KEVIS. V konečné fázi to znamená využívání datového základu pro tzv. adresářové služby, které jsou nutným předpokladem pro další budování sdíleného a heterogenního informačního systému veřejné správy a efektivní vzájemnou komunikaci mezi veřejnou správou a občany.

Václav Koudele, vedoucí odboru informatiky Krajského úřadu Plzeňského kraje

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu