Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Telemedicína pro seniory na každé obci

Ročník: 2010, Číslo: 5, Rubrika: Z domova

České národní fórum pro eHealth, občanské sdružení, spolu se svými partnery představuje zastupitelům obcí technologii určenou k podpoře starých lidí žijících doma.

MUDr. Milan Cabrnoch

Nedávno byli zvoleni noví zastupitelé měst a obcí, ustavují své vedení, volí starosty. Brzy se budou muset pustit do každodenní, nelehké práce. Jedním z témat, kterému se budou muset v příštích letech věnovat, jsou starší a staří obyvatelé jejich obce. Obec totiž má odpovědnost ke všem svým občanům, nejen k těm, kteří vychovávají děti, k těm, kteří staví domy či podnikají, hrají hokej, fotbal či tenis, cvičí či postrádají psa nebo milují hudbu či četbu. Zastupitelé musí hledat způsob, jak podpořit své staré spoluobčany, kterých neustále přibývá.

Tvrzení, že sociální péče je odpovědností krajů a státu neobstojí. Staří lidé v obci žijí a podíleli se na její historii. Mají plné právo očekávat, že jejich vlastní obec bude znát jejich problémy a potřeby a bude se o ně zajímat. Obce již tradičně zajišťují pečovatelské služby, nákupy, donášku jídla, a podporují také takzvané terénní zdravotní služby, tedy domácí péči. Některé obce provozují, jiné přispívají na provoz zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně stacionárních, zjednodušeně domovů důchodců a sociálních ústavů.

Nabídka terénních služeb pro seniory zdaleka není rovnoměrná, v některých obcích je menší, jinde zcela chybí. Ale i tam, kde obvyklé terénní služby fungují, končí značná část starých občanů v domovech důchodců nebo podobných pobytových sociálních zařízeních. Řekněme si otevřeně, že jen málo z nás bychom radostně opustili svůj domov, většinou "navždy", a odešli žít do ústavu, byť by byl velice "hezký" – a k tomu mají některé ústavy ještě daleko.

Nejlepším řešením pro většinu seniorů je zůstat doma, ve svém prostředí, které mám rád a dobře je znám, mezi svými blízkými. Současně však senior potřebuje pomoc, a někdy již návštěva pečovatelky nestačí. Staří lidé se právem obávají samoty, bojí se, že upadnou a nebudou moci vstát, že se jim udělá špatně a nikdo jim nepomůže. Postrádají kontakt s jinými lidmi, zvláště, pokud jsou hůře pohybliví, měli by být pod dohledem, někdy nepřetržitým. Tito lidé potřebují podporu, aby mohli zůstat doma a nemuseli do ústavu. Takovou podporu jim někdy může zajistit rodina, v jiných případech jejich obec. Vždy je to řešení lepší pro dotyčného seniora a výhodnější pro celou společnost.

Moderní technologie mohou v takových situacích hodně pomoci. Informační a komunikační technologie zařazené do oblasti takzvané telemedicíny nabízí mnoho služeb, které senioři potřebují, a které jim může obec zajistit, a to bez ohledu na to, jak je velká nebo bohatá. V České republice funguje několik vynikajících řešení a je připraveno několik slibných projektů. Rádi bychom je nově zvoleným zastupitelům stručně představili. V případě zájmu bude možné uspořádat seminář, na kterém odborníci zastupitelům poskytnou více informací a systémy předvedou v praxi.

Rád bych vám na příkladu projektu tísňové péče Areion, připraveného společností Život 90, ukázal řešení fungující na bázi telefonní linky nebo internetového připojení. Dalším příkladem je projekt SeniorInspect, jehož výhodou je právě nezávislost na konkrétním místě, mobilita.

Tísňová péče

Tísňová péče pro seniory a zdravotně postižené občany je sociální služba, jejímž hlavním cílem je snížit zdravotní a sociální rizika starých nebo zdravotně postižených lidí.

Dlouholetá praxe realizovaná o. s. Život 90 od roku 1992 zřetelně ukázala, že služba tísňové péče dokáže efektivně propojit další sociální a zdravotní služby (pečovatelská služba, domácí zdravotní péče, osobní asistence, rychlá lékařská pomoc…) s cílem komplexně zabezpečit člověka se sníženou soběstačností v jeho domácím prostředí. Tato zkušenost jasně prokázala potřebnost jejího rozvoje s ohledem na nutnost optimalizovat sociální služby a zdravotní péči ve vazbě na již probíhající demografické stárnutí populace v ČR a dostupné finanční zdroje.

Pro řádné využívání by měla být služba tísňové péče využívána formou páteřní sítě na celém území ČR s několika regionálními dispečinky. Služba tak bude dostupná uživatelům ve všech krajích, okresech, městech i obcích ČR.

Možnost nasazení pomáhajících technologií v praxi znamená zavést nová periferní snímací a monitorující zařízení, trvalá či dočasná, komunikující s centrálním dispečinkem přímo, nebo prostřednictvím instalované terminálové klientské stanice v bytě klienta. Jedná se zejména o již vyvinutá a dále vyvíjená mobilní zařízení monitorující zakládaní lidské funkce (tlak, tep, atd.). Technologická inovace umožní využít internetové spojení pro audiovizuální komunikaci a zřízení sítě pro konferenční spojení širokého spektra zdravotních, sociálních a dalších služeb. Vznikne tak elektronická síť tísňové péče.

Služba usnadní kontrolu a řízení finančních toků v systému zdravotní a sociální péče. Přináší reálnou možnost párování dat a finančních zdrojů. Pomáhá kontrolovat propojení výdajů dotačních a výdajů alokovaných do příspěvku na péči, a to především v terénních a ambulantních službách.

Jedním ze synergických efektů systému sofistikované tísňové péče bude i úspora finančních prostředků vynakládaných z veřejného zdravotního pojištění na zdravotní péči v nemocničních zařízeních, stejně jako prostředků vydávaných na péči v ústavech. Pacient monitorovaný terminální klientskou stanicí tísňové péče bude moci dříve opustit akutní lůžko a přejít k domácímu léčení, stejně jako nebude muset být přemístěn do ústavní péče.

Senior Inspect

SeniorInspect je velmi zajímavá asistenční služba, která je aktuální novinkou a je velmi pozitivně hodnocena řadou odborníků z oblasti péče o seniory, především díky schopnosti podpořit aktivní formu života seniora zároveň však s výrazně vyšší mírou bezpečí než bylo dosud možné.

Hlavní význam pro seniora spočívá v tom, že podobná doposud užívaná řešení odkazují uživatele na omezení aktivit a "bezpečné" prostředí vlastního bytu zatímco SeniorInspect jim zajistí podporu kdekoliv (doma i venku), kdykoliv a při libovolné aktivitě. Použití takového systému v konečném efektu pomůže zachovat plnou kvalitu života, zároveň však poskytne silný a přitom velmi jednoduchý nástroj pro odstranění naprosté většiny potenciálních rizik i obav spojených se seniorským věkem. Použití systému je velmi jednoduché, uživatel obdrží jednoduchou krabičku, veškerá obsluha spočívá ve stisknutí tlačítka v případě nouze.

Systém SeniorInspect je efektivní nástroj pro podporu péče o seniora v rámci rodiny, podobě jako v rámci obce. Rodina seniora získá nasazením systému naprostou jistotu i když není se seniorem trvale ve spojení, vše je v pořádku. Pokud by došlo k jakémukoliv problému okamžitě je rodina nebo obec kontaktována asistenčním pracovníkem a může tak seniorovi poskytnout potřebnou podporu.

Již od prvních kroků je systém přizpůsoben jednoduchému nasazení s mnoha různými partnery, některá města v rámci podpory svým seniorům krabičky zakoupila nebo přispívají na provoz a vytváří tak rychle a jednoduše efektivní, ale přitom finančně velmi dostupný systém podpory kvality života seniorů a rodin o ně pečujících. Výsledné řešení je v konečném důsledku mnohem přínosnějším řešením pro seniora i jeho rodinu nebo obec.

Pro spuštění služby v jakémkoliv městě či obci stačí kontaktovat provozovatele systému a nastavit způsob podpory nasazení pro místní občany. Službu lze využívat kdekoliv na celém území české republiky.

Jak to vše funguje? Díky této registrované sociální službě je možno trvale monitorovat seniora, jeho pohybovou aktivitu a orientační polohu a poskytnout mu trvalou možnost podpory. Senior má možnost hlasové komunikace s dohledovým pultem, který je v provozu 24 hodin denně 7 dní v týdnu a je dostupný kdekoliv doma i venku přes jednoduchou mobilní jednotku PersonalInspect. V případě potřeby senior stiskne červené nouzové tlačítko a snímací krabička sama s pomocí operátora zajistí předání informací o stavu a potřebách seniora rodině, případně jinému subjektu (IZS, agenturám domácí péče atd.), který provede potřebný asistenční zákrok. Důležitá je především schopnost systému některé krizové stavy automaticky detekovat a upozornit na ně obsluhu dohledové služby i bez přímé informace od uživatele. SeniorInspect tak umí výrazně snížit například riziko následků náhlých pádů a jiných nečekaných situací pro seniory.

MUDr. Milan Cabrnoch

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2023 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu