Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Je třeba co nejrychleji dodělat rozpracované projekty z minulosti

Ročník: 2010, Číslo: 3, Rubrika: Z domova

zdůrazňuje v rozhovoru VSOL Ing. Svatoslav Novák, prezident sdružení ICT Unie a přibližuje hlavní aktivity asociace, která se výrazně podílí na dění v celém sektoru informačních a komunikačních technologií v ČR.

Ing. Svatoslav Novák, prezident sdružení ICT Unie

V lednu tohoto roku došlo ke sloučení dvou významných subjektů z oblasti informačních a komunikačních technologií – Sdružení pro informační společnost (SPIS) a Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS) – a ke vzniku ICT Unie, která začala velice aktivně pracovat na posílení pozice celého sektoru ICT a mimo jiné také ještě výrazněji ovlivňovat další rozvoj e-governmentu v ČR.

Můžete novou asociaci stručně představit?

Členy ICT Unie jsou privátní nebo i polostátní firmy z oblasti informačních technologií, poradenství, telekomunikační operátoři, výrobci IT nebo telekomunikačních zařízení a systémů, instalační a servisní firmy, čestné členství využívají vysoké a střední školy, které úzce spolupracují. Jen pro ilustraci – firmy sdružené v ICT Unii generují roční obrat přesahující 212 miliard korun a zaměstnávají více než 70 tisíc lidí. V rámci unie dnes existuje několik pracovních skupin, zabývajících se různými oblastmi jako je třeba e-government, elektronická fakturace, školství nebo zdravotnictví. Velice důležitá je skupina pro podporu ICT průmyslu, zaměřená především na podporu exportu a přímých investic z této oblasti do ČR. Snažíme se o to, aby ČR byla opět zajímavá pro velké nadnárodní firmy a budování vývojových nebo technologických center, která přinesou vyšší přidanou hodnotu než montovny nebo nějaké jednodušší výrobny.

Na čem v současné době pracujete?

Před časem vznikla pracovní skupina, která řeší rozsáhlý programový dokument ICT Unie, k němuž případně přizveme i další asociace, a to je "Strategie ICT průmyslu v ČR". V současné době je tento materiál v podstatě dokončen, jeho hlavním smyslem je ukázat na existující bariéry bránící dalšímu rozvoji ICT průmyslu a současně nastínit návrhy na řešení. Tento strategický dokument je nesmírně důležitý – dosud tu totiž nikdy žádná podobná strategie nevznikla a ICT průmysl na rozdíl od ostatních segmentů nebyl nikdy přesně definován. Je to samozřejmě dáno i tím, že jde o poměrně mladý obor, který se zatím nepodařilo dostatečně konsolidovat a prosadit tak, aby mohl podobně jako jiné segmenty hospodářství těžit z podpory na nejvyšší úrovni. Právě proto jsme "Strategii ICT průmyslu" vypracovali a pevně věřím, že přispěje k významnému posílení naší pozice. Chceme ukázat směry, které jsou jednoznačně pojmenovatelné a všichni jim rozumí. Rozhodně nejde o studii a meditování, co by být mohlo nebo nemohlo, ale spíše o konkrétně popsané záležitosti, které se týkají celé oblasti ICT – od budování a rozvoje širokopásmového přístupu k internetu až po návrhy kroků vedoucích k rychlejšímu rozvoji využívání informačních technologií, a to včetně oblasti efektivního nasazení ICT ve veřejné správě. Podařilo se vytvořit odborný a komplexní dokument, který zasadí ICT průmysl do souvislostí celé ekonomiky v ČR i s průniky do dalších odvětví. Chceme zvýšit "výtlačnou" sílu českého ICT průmyslu a zabránit určitému propadu, který ČR v poslední době v této oblasti zaznamenává z hlediska zahraničních investic a podnikání v oboru. Samozřejmě nás netěší ani to, že stát v poslední době opět snížil investice do oblasti e-governmentu, ale doufáme, že i zde by mohl náš strategický dokument pomoci.

Jaké kroky podnikáte k tomu, abyste své strategie a myšlenky prosadili v rámci širší odborné veřejnosti?

Jen pro upřesnění, zmíněná "Strategie ICT průmyslu v ČR" bude široké veřejnosti k dispozici již v průběhu měsíce června – zájemci se to určitě včas dozví na www.ictu.cz. Doufáme, že tento materiál zaujme i politické špičky a že se alespoň některé partie stanou součástí strategických vládních dokumentů.

Pokud se ohlédnu do nedávné minulosti, tak například v dubnu jsme v rámci programu konference ISSS organizovali expertní fórum ICT Unie, kde jsme prezentovali rozsáhlý materiál "Služby e-governmentu pro privátní sféru". Tento dokument v podstatě shrnuje to, jak by bylo vhodné, aby privátní sféra měla přístup k systémům a aplikacím vytvořených a využívaných státem, s tím, že naopak privátní sféra bude připravená pomoci tyto systémy dále rozvíjet. Proč by privátní sféra nemohla za standardních obchodních podmínek využívat výhody, které nabídne třeba nový systém základních registrů (Registr osob, Registr obyvatel, Registr územní identifikace, adres a nemovitostí nebo Registr práv a povinností)? Předběžně jsme to konzultovali s některými členy vlády a samozřejmě by to předpokládalo určité legislativní úpravy, dopracování elektronické identifikace občana a řadu dalších kroků, ale rozhodně by to byl krok správným směrem. Domníváme se, že pokud stát investuje nemalé finanční prostředky do podobných rozsáhlých systémů, neměly by být určeny jen pro státní správu a samosprávu, ale měly by přinášet užitek všem, dále se rozvíjet a být efektivní – samozřejmě za přesně definovaných podmínek včetně bezpečnosti.

Co je podle vašeho názoru v současném rozvoji e-governmentu v ČR nejdůležitější?

Myslím si, že nejdůležitější je co nejrychleji dodělat některé rozpracované projekty z minulosti. Aby byl informační systém datových schránek dokonale a efektivně využíván, je nutné ještě propojit celou řadu aplikací a systémů, zapracovat na elektronické identifikaci občana nebo na využívání elektronického podpisu. A samozřejmě je velice důležité změnit a zjednodušit celou řadu procesů a běžných úřednických agend, stejně jako přístup a myšlení úředníků. Je jasné, že to určitě ještě nějakou chvíli potrvá, ale zároveň věřím, že jedním ze subjektů, které k tomu mohou výrazně přispět, může být také ICT Unie.

Děkuji za rozhovor.

Prokop Konopa

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu