Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Rozvoj eGovernmentu z pohledu Statutárního města Kladna

Ročník: 2010, Číslo: 3, Rubrika: Z domova

Díky novému vedení Odboru strukturálních fondů MV ČR nabralo konečně čerpání dotací v oblasti e-governmentu trochu dech. Po několikrát upřesňované a nedostatečně administrativně zvládnuté výzvě č. 02 z Integrovaného operačního programu (IOP) "E-government v obcích – Czech POINT" a trošku rozpačité výzvě č. 06 taktéž z IOP "Rozvoj služeb e-governmentu v obcích", vypisuje OSF jednu výzvu za druhou – jak na tzv. měkké projekty v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), tak i projekty investičního charakteru v rámci IOP. A kupodivu se občas i zdá, že se v jednotlivých výzvách dá nalézt i určitá koncepce či snad alespoň směr ubírání elektronizace veřejné správy.

Na druhou stranu je potřeba říct, že mírný optimismus pramení z toho, že toto zamyšlení píšu jako zástupce statutárního města. Obce třetího a druhého typu takové štěstí prozatím nemají. Výzva č. 09 v rámci IOP, která pokrývá opravdu široké spektrum možností naplňování informační strategie, je vypsána jen pro statutární města. Ředitel OSF Ing. Jan Havránek sice na konferenci ISSS přislíbil, že pro ostatní města bude vypsána podobná výzva na podzim 2010, ale zda tomu tak skutečně bude, ví jen on sám. V harmonogramu výzev zatím každopádně uváděna není.

Co v harmonogramu naopak najdeme, je výzva v rámci OP LZZ s názvem "Vzdělávání v eGovernmentu". Zajímavé je, v souvislosti s jednou vypsanou a jednou chystanou výzvou na vzdělávání, také zmínit názorový posun Institutu pro místní správu Praha, který (od personálních změn na MV), půl roku vyvíjí pouze minimální činnost a ještě ji před odbornou i laickou veřejností velmi dobře skrývá. Na nedávném setkání v Benešově zástupci této organizace informovali účastníky, krom standardních a nic neříkajících litanií o genezi institutu, o tom, že IMS plně přebírá iniciativu za ORP, které se nechtějí zúčastnit výzvy č. 40 v OP LZZ a školit obce ve svém správním obvodu. To je velmi významný názorový veletoč, neboť donedávna IMS odmítal vyvíjet jakoukoliv aktivitu v této oblasti a zástupce ORP, kteří měli o tuto službu zájem, posílal od krajského úřadu k jinému ORP a dál od čerta k ďáblu.

Další věc, která by možná stála za úvahu, je, zda by bylo možné ze strany Odboru strukturálních fondů MV ČR již zmiňovaný harmonogram výzev zveřejňovat v dostatečném předstihu tak, aby cílová skupina byla schopna připravit kvalitní a především konzistentní (ekonomicky výhodný a současně efektivní) návrh informační strategie. Výzvy, způsobem jakým jsou doposud vypisovány, podporují spíše doplňování stávajícího stavu IT na úřadu o další dílčí řešení. Nemáme možnost navrhnout projekt financovatelný napříč výzvami výhledově, ale jsme nuceni se přizpůsobovat (paradoxně) námi nastavenými mantinely předchozích žádostí. Další věc, kterou jsme teď nuceni řešit, je čas, jenž máme na přípravu žádosti do výzvy č. 09 v IOP. Jako kontinuální výzva je nastavená tak, že kdo dřív přijde, ten dotaci při kvalitním projektu získá, a na ostatní se nedostane. Ano, strukturální fondy jsou i o této soutěži mezi žadateli, ale obávám se, že nedostatek času na kvalitní zpracování studie proveditelnosti jako nezbytného předpokladu podání vlastní žádosti, může do budoucna vést k problémům jak v realizační části projektu, tak i při jeho udržitelnosti.

Pokud tedy není primárním cílem prostředky vyčerpat, ale efektivně využít – čemuž pevně věřím – pak navrhuji tyto "drobné nedostatky" napravit a dosáhnout maximálně efektivní výsledek, možná posledních investičních možností takového rozsahu na delší časové období.

Co nového v oblasti e-governmentu v Kladně?

V současné době máme podány tři žádosti o finanční podporu v oblasti e-governmentu, dvě z OP LZZ a jednu z IOP. Zároveň připravujeme dva projekty z výzvy č. 09 z IOP a to jednak "Metropolitní síť města Kladna" dále pak projekt "Centralizace poskytovaných služeb občanům v ORP Kladno". Obsah tohoto projektu je naplněním dlouholetého snu vedoucího Odboru výpočetní techniky a informatiky Ing. Pavla Rouse o přiblížení úřadu občanovi. Dovolím si citovat pár slov z jeho projektového záměru:

"Účelem tohoto projektu je centralizace poskytování služeb občanovi, aby jeho komunikace s úřadem probíhala v mezích legislativy a k jeho plné spokojenosti. Umožnit občanovi, aby mohl využít datový, hlasový či fyzický kontakt s úřadem, při vyřizování svých požadavků a měl stálý přehled o stavu a průběhu řešení jeho záležitostí."

Projekt je složen ze dvou základních stavebních kamenů. Jedná se o nástroje a technologie, které umožní změny vnitřního fungování úřadu (back office) a o (front office), řešící sofistikované fungování úřadu směrem k veřejnosti. Obě tyto části se skládají z řady komponent, které spadají mezi podporované aktivity výzvy 09 "Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě", z IOP a jsou úzce navázány na další projekty realizované v rámci výzev OP LZZ (především výzvy č. 40 a 57) a IOP (I. a II. část výzvy č. 06). Tolik z projektového záměru.

Souhlasím zcela s mottem "Přátelský a transparentní úřad". Jedinou cestou, jak toho dosáhnout, je transformovat dosavadní postupy a začít skutečně integrovat! A co integrovat, je zřejmé: z pohledu úřadu je to "backend", tzn. veškeré procesy uvnitř úřadu, i "frontend", neboli komunikační "rozhraní" úřadu a jeho "zákazníků" (občanů, firem, sdružení, atd.). A z pohledu "zákazníka" znovu "frontend", neboli výstupy z úřadu (rozhodnutí, odpovědi, informace, a další). To ovšem vyžaduje pečlivou analýzu procesů a podrobný návrh způsobu integrace s dostatečnou ochranou dosavadních investic. Jinými slovy komplexní pohled a řešení napříč současným stavem!

Projekty eGovernmentu připravované ORP Kladno spolufinancované z fondů EU – vazby
Projekty eGovernmentu připravované ORP Kladno spolufinancované z fondů EU – vazby

Celková informační strategie, vměstnaná do dosud známých výzev, je znázorněna na schématu.

Veškeré projekty v oblasti e-governmentu jsou teď ve fázi příprav, popřípadě na počátku realizace. Důležitým aspektem implementace je podpora vedení úřadu – Kladno má osvícené vedení, a tak se tato skutečnost stává jedním z podpůrných sloupů všech projektů. Další důležitou skutečností je najít v lidech ochotu měnit své ustálené postupy a přizpůsobit se postupům novým. Zda se to podaří, záleží na nás všech!

Ing. Simona Rákosová

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu