Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

E-government v programech politických stran

Ročník: 2010, Číslo: 2, Rubrika: Z domova

V souvislosti s volebním rokem 2010 a diskusí, která probíhala i v rámci letošního ročníku konference ISSS, přinášíme přehled hlavních priorit nejsilnějších politických stran v oblasti informatizace veřejné správy, rozvoji projektů e-governmentu apod. Výňatky z volebních programů v mnoha případech potvrzují slova bývalého náměstka ministra vnitra Zdeňka Zajíčka z loňského zahájení ISSS o tom, že e-government je prakticky apolitický a jeho další rozvoj je v zájmu všech.

Česká strana sociálně demokratická

Ing. Karel Březina, předseda Komise ČSSD pro informatiku a telekomunikace

Deset priorit rozvoje informační společnosti v ČR do r. 2014

1. Realizace základních registrů, jejich využívání na všech úrovních orgánů veřejné správy a reengineering agendových systémů veřejné správy
 • Správně a efektivně implementovat základní registry (registr územní identifikace a nemovitostí, registr obyvatel, registr osob, registr práv a povinností).
 • Provést důkladný reengineering veškerých agendových systémů s důrazem na zefektivnění procesů.
 • Snížit byrokratickou zátěž pro občany a podnikatele.
2. Jednotná komunikační infrastruktura orgánů veřejné správy
 • Zefektivnit využívání jednotné komunikační infrastruktury veřejné správy (KIVS), včetně zajištění společných služeb v Centrálním místě služeb (CMS) pro bezpečnou komunikaci.
 • Využívat a rozvíjet infrastrukturu ve vlastnictví státu v oblasti míst výkonu veřejné moci.
 • Komunikační infrastruktura musí umožnit nasazení náročných služeb e-governmentu, e-Justice, e-Healthu a zároveň sloužit rozvoji informační společnosti jako celku.
3. Univerzální kontaktní místo, portál veřejné správy a systém datových schránek
 • Rozvoj univerzálních kontaktních míst jako míst pro asistovanou i samoobslužnou komunikaci s orgány veřejné správy.
 • Podpora využití systému datových stránek v podnikatelské sféře.
 • Revitalizace a další rozvoj portálu veřejné správy jako informačního centra veřejné správy.
4. Podpora rozvoje e-governmentu na krajské a obecní úrovni
 • Zpracovat a realizovat transparentní koncepci spolupráce e-government služeb na centrální, krajské a obecní úrovni.
 • Realizovat technologická centra krajů, elektronizaci služeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postupů u jednotlivých agend vykonávaných orgány územní veřejné správy.
 • Vyřešit a vyjasnit právní a procesní postavení elektronických dokumentů.
5. Centrální úřední deska veřejné správy
 • Vytvořit centrální úřední desku veřejné správy, na které budou umístěna veškerá rozhodnutí orgánů veřejné správy.
6. Podpora informačních technologií ve vzdělávání
 • Podpora výuky informačních a komunikačních technologií v systému škol s cílem zajistit na jedné straně základní dovednosti pro všechny absolventy a na druhé straně získat dostatečné počty odborníků pro rozvoj vlastního ICT odvětví.
 • Rozvoj projektů e-learningů. Vytvořit národní strategii, pro tvorbu webově přístupných výukových materiálů, zejména pro podporu přípravy k maturitním zkouškám.
7. Transparentní veřejná správa a informatizovaná demokracie
 • Jasně definovat vazby mezi rovinou zefektivnění procesů ve veřejné správě (debyrokratizace, reforma veřejné správy, procesní analýzy apod.) a rovinou implementace klíčových projektů e-governmentu.
 • Vytvořit prostředí sloužící k rozvoji antikorupčního klimatu a ochraně podnikání před nepoctivým chováním prostřednictvím co nejširší dostupnosti informací o nakládání s prostředky z veřejných rozpočtů, dotací a veřejných zakázek.
8. Zefektivnění výběru a nakládání s rozpočtovými prostředky
 • Vytvoření moderní státní instituce Jedno inkasní místo (JIM) sloučením veškerých funkcí správy daní a pojistného ze současných institucí do jedné profesionální organizace, která bude zajišťovat kontakt se všemi plátci a poplatníky, vyměřovat a inkasovat platby do státního rozpočtu.
 • Urychlené zavedení systému Státní pokladny pro efektivnější a transparentnější nakládání s rozpočtovými prostředky a zavedení kontroly ex-ante.
9. Kybernetická bezpečnost a ochrana osobních údajů
 • Vytvořit odpovídající strukturu dohledových a kontrolních orgánů pro boj pro proti různým formám kybernetické kriminality.
 • Rozvoj informační společnosti nesmí být na úkor adekvátních opatření zabezpečující ochranu osobních údajů.
10. Dokončení digitalizace zemského televizního vysílání a zpracování národní strategie rozvoje broadbandu
 • Ukončení analogového zemského vysílání k roku 2011.
 • Zahájit využívání digitální dividendy na bázi rozvoje mobilních sítí pro bezdrátový širokopásmový přístup k internetu a k rozvoji televize s vysokým rozlišením.
 • Vytvořit Národní strategii rozvoje broadbandu, která musí zajistit přípravu vhodných projektů pro využití evropských fondů.

Občanská demokratická strana

Zdeněk Zajíček

Programové pilíře ODS pro budování efektivního státu

Východiska ODS – Vize 2020

Podle ODS svoboda úzce souvisí s efektivitou státu a prosazováním práv, které na něj občan delegoval. Vztah občana a státu je vztahem klienta a poskytovatele služby a této skutečnosti je podřízeno vše ostatní. Stát by měl být levný a efektivní, jeho správa jednoduchá, předvídatelná a rychlá.

ODS podporujeme maximální využití moderních komunikačních a informačních technologií, jasné vymezení kompetencí jednotlivých státních složek a jejich finančního zabezpečení. Fungování státu musí být pro občany maximálně transparentní. Občan by měl mít možnost vyjádřit se k rozhodnutí státního orgánu a navrhovat alternativní řešení, stejně jako mít dohled nad rozhodováním státní instituce.

ODS bude usilovat o další zeštíhlení a zefektivnění státní správy. Organizačními, procesními a personálními audity by měly projít všechny státem řízené organizace. Finanční prostředky získané optimalizací veřejné správy budou využity na další vzdělávání a zkvalitnění veřejné služby. ODS chce snížit počet ministerstev o dvě až tři a zrušit nebo sloučit některé další státní instituce. Provedeme důsledné audity právních norem s důrazem na očistu právního řádu od předpisů, jež jsou ve vzájemném rozporu, a tímto krokem zamezíme zbytečným nařízením komplikujícím život občanům a podnikatelům.

Efektivní výkon veřejné správy a veřejných služeb
Cíle
 • revize veškerých kompetencí, které jsou na všech úřadech vykonávány v rámci přenesené působnosti, tedy státní správy a návrh na způsob jejich dalšího financování prostřednictvím vyváženého modelu úhrady nákladů na výkon státní správy;
 • dokončení revize veškerých procesních předpisů, které jsou používány v rámci výkonu jednotlivých agend a na jejím základě odstranění výjimek z postupu podle správního řádu;
 • zamezení nekontrolovaného nárůstu zákonů a dalších právních předpisů prostřednictvím přijetí zákona o zamezení nárůstu nadměrné byrokracie a regulační zátěže;
 • zákonné zakotvení RIA jako součásti legislativního procesu;
 • realizace projektu e-Sbírka a e-Legislativa;
 • provádění pravidelných organizačních, procesních a personálních auditů s využitím existujících metod řízení a hodnocení kvality;
 • odstranění místní příslušnosti u některých typů agend a tím vytvoření podmínek pro "konkurenci" mezi úřady;
 • zrušení nebo sloučení některých státních úřadů a institucí a převedení jejich agend na již existující úřady a instituce, pokud nebude jako nadbytečná agenda úplně zrušena;
 • přijetí zákona o úřednících ve veřejné správě, který přispěje k profesionalizaci úřednického aparátu. Zavedení institutu manažera veřejné správy s plnou osobní odpovědností za svěřený úsek, agendu a zaměstnance a s dobrým platem.
Legislativní nástroje
 • zákon o úřednících ve veřejné správě, který nahradí zákon o státní službě a zákon o úřednících územních samosprávných celků;
 • změna procesních norem stanovujících místní příslušnost;
 • změna zákona o správních poplatcích;
 • změna zákona o rozpočtovém určení daní;
 • změna kompetenčního zákona;
 • změna zákona o Sbírce zákonů;
 • zákon o legislativní tvorbě (legislativní pravidla);
 • antibyrokratický (Tošovského) zákon.
Zavádění ICT
Cíle
 • rozšiřovat portfolio agend, které může občan nebo firma vyřídit z kontaktního místa veřejné správy – Czech POINT;
 • na portálu veřejné správy vytvořit centrální adresář datově strukturovaných dynamických formulářů pro agendy veřejné správy a justice využitelných pro komunikaci prostřednictvím datových schránek;
 • dokončit projekt základních registrů tak, aby byl plnohodnotně využíván od 1. 7. 2012;
 • prostřednictvím základních registrů zajistit poskytování informací o tom kdo, kdy a proč pořizoval, měnil nebo využíval osobní údaje občana;
 • zajistit podmínky pro dlouhodobou archivaci a časovou kontinuitu elektronických resp. digitálních dokumentů;
 • prosazení principu, že při přijetí zákona, který upravuje kompetence orgánu veřejné moci, musí zásadně existovat při přijímání zákona návrh procesního schématu agendy jako podklad pro následnou dodávku informačního systému, který bude sloužit pro její výkon;
 • přijetí Strategie Vlády ČR pro další elektronizaci agend veřejné správy v souvislosti s využíváním systému Základních registrů veřejné správy a Informačního systému datových schránek.
Legislativní nástroje
 • změna zákona o informačních systémech veřejné správy;
 • změna zákona o elektronickém podpisu;
 • změna zákona o archivnictví a spisové službě;
 • zákon o legislativní tvorbě (legislativní pravidla).
Boj s korupcí
Cíle
 • doplnění zákona o střetu zájmů;
 • odstranění mocenského monopolu státu na výkon některých agend;
 • zavedení veřejné kontroly;
 • transparentnost při čerpání a nakládání s veřejnými prostředky a rozšíření používaní elektronických nástrojů při zadávání veřejných zakázek;
 • odstranění nekontrolovatelného rozsahu možností správního uvážení;
 • transparentní a závazná pravidla pro přípravu a přijímání právních předpisů, kterými jsou zaváděny nové regulace a omezení;
 • vedení veřejných připomínkových řízení k přijímaným právním předpisům.
Legislativní nástroje
 • zákon o střetu zájmů;
 • zákon o veřejných zakázkách;
 • zákon o úřednících ve veřejné správě;
 • antibyrokratický (Tošovského) zákon.

TOP 09

Jaroslav Poláček, předseda expertní skupiny pro ICT a média

Některé priority TOP 09 pro informační a komunikační technologie

TOP 09 považuje problematiku informační společnosti, tedy znalostní společnosti – ekonomiky postavené na znalostech, za klíčové téma. Je zřejmé, že ČR si tento globální trend nemůže dovolit ignorovat, pokud chce v této soutěži uspět a zabezpečit dlouhodobý úspěch svých občanů a kontinuální zvyšování jejich životní úrovně. Podmínkou jejího úspěšného vybudování a fungování je zejména důraz na znalost a rozšíření informačních a komunikačních technologií napříč společností, jako i zlepšení kvality vzdělávání v této oblasti, které jsou zároveň hlavními východiskovými body našeho programu.

Jsme přesvědčeni, že internet může pomoci zprůhlednit některé procesy, jejichž spletitost vytváří v lepším případě nepřehledné a v horším případě korupční prostředí. Využijeme transparentnosti a otevřenosti, které internet nabízí, a přijmeme pravidlo o zveřejňování všech dokumentů týkajících se veřejných zakázek. Zavedeme také moderní způsob zadávání veřejných zakázek – elektronické aukce. Ty jsou dnes možné, ale nevyužívají se. Při standardní metodě by uchazeči předložili nabídky a ta s nejnižší cenou by zvítězila. Elektronická aukce však umožňuje, aby po předložení nabídek viděl každý uchazeč ve speciální softwarové aplikaci vždy nejnižší nabídku, aniž by se dozvěděl, který z uchazečů ji podal. Potom mají uchazeči prostor ke snižování nabídkové ceny. Tímto způsobem dojde k významné úspoře veřejných prostředků. Z konkrétních projektů musím zmínit výraznou snahu o zavedení jednoho kontaktního místa, kde by se potkávali podnikatelé s veřejnou správou.

Internet také vidíme jako příležitost k většímu zapojení občanů do rozhodování o věcech veřejných. Projekty on-line demokracie, včetně možnosti samotných voleb, musejí projít důkladnými testy, nicméně jsou cestou, která může pomoci snížit bariéry pro větší zapojení občanů.

V oblasti eGovernmentu se TOP 09 se bude snažit o využití technologií s ohledem na přehodnocení byrokratických procesů tak, aby zavádění počítačů neznamenalo pouze zbytečnou zátěž. Při zavádění eGovernmentu chceme, aby navrhovaná řešení byla nejen optimalizovaná a efektivní, ale i bezpečná a antidiskriminační. Zvláště poslední dvě podmínky jsou v těchto dnech, kdy se připravujeme na propojení základních registrů zásadní a jejich přehlížení by mohlo přinést mnoho negativ každému z nás.Uvědomujeme si, že klíčové v této oblasti je vzdělávání. V souladu se závěry expertních debat podpoříme všechny rozumné vzdělávací aktivity (pro všechny věkové skupiny), které na tomto poli proběhnou, a budeme iniciovat debatu s ministerstvem školství o povinném vzdělávání v této oblasti na základních školách. Vzdělání v této oblasti řeší i čím dál častější bezpečnostní rizika, zejména u nejmladší věkové skupiny – dětí. Informační gramotnost vnímáme opravdu široce a zahrnujeme do ní nepochybně i gramotnost klávesnicovou.

TOP 09 se od začátku své existence profiluje jako strana, které není digitální prostředí cizí. Během několika měsíců jsme postavili nejúspěšnější politický profil na Facebooku, aktivně pracujeme i s ostatními sociálními sítěmi (a nezapomínáme na ty české). K moderní konzervativní straně, kterou TOP 09 bezpochyby je, prostě téma komunikace a technologií jednoznačně patří.

KSČM

Vladimír Koníček, odborný mluvčí KSČM pro oblast informačních technologií

Bez informací to nejde

Informační technologie jsou nedílnou součástí života v 21. století. Realizace informační demokracie je základní podmínkou rozvoje moderní demokratické společnosti i informační společnosti jako takové. Rozvoj informatiky otevírá obrovské možnosti pro vědeckotechnický pokrok společnosti i realizaci tvůrčích schopností lidí, zároveň však poskytuje větší prostor k manipulaci s veřejným míněním i pro kriminální činy. Přístup k těmto technologiím proto musí být zajištěn na maximálně demokratickém základě, včetně kontroly zaměřené proti zneužívání informací.

V oblasti informační společnosti KSČM podporuje a prosazuje:
 • Zavádění a využívání informačních technologií ve výrobě i službách, ve vzdělávání i kultuře, ve veřejné správě i samosprávě, při zajišťování vnější i vnitřní bezpečnosti.
 • Podporu rovného přístupu k využití informačních technologií všemi generacemi a ve všech oblastech života. Konkrétně zlepšování kvality připojení k internetu pro domácnosti ve všech regionech a rozšiřování počtu veřejných míst přístupu na internet v rámci knihoven a škol (bezplatně).
 • Rozšiřování možností komunikace občanů s úřady a institucemi elektronicky. Konkrétně provoz a rozšiřování funkcionalit projektu Czech POINT, projektu datových schránek.
 • Zabezpečení rychlého a zejména objektivního informování občanů veřejnými sdělovacími prostředky a zajištění veřejného zájmu v procesu digitalizace elektronických médií.
 • Podpora digitalizace a digitálního zveřejňování programových archivů médií veřejné služby jako podmínky uchovávání a šíření národního kulturního dědictví a zachování živé kultury pro další generace.
 • Bezplatné zveřejňování informací pořízených z veřejných prostředků na internetu. Učinit veřejně přístupnými maximum informací o činnosti zastupitelských orgánů a orgánů veřejné správy na centrální i místní úrovni, např. formou povinného zveřejňování zápisů z jednání na internetu. Právo občanů na informace nesmí být ze strany úřadů omezováno procedurálními obstrukcemi ani přemrštěnými finančními požadavky.
 • Snižování obtěžování občanů úřady. V tomto smyslu je třeba upravit zákony takovým způsobem, aby občan mohl vést veškerou komunikaci s úřady elektronickou formou s garancí, že informace takto získané budou využity způsobem, se kterým občan projevil souhlas.
 • Zásadu, že úřad po občanovi bude požadovat pouze ty údaje, které ještě nejsou uloženy v registrech vedených státem (základní registry, agendové registry a další).
 • Dokončení rozpracovaných projektů, zejména projektu základních registrů.
 • Nové formy práce úřadů, které umožňují současné technologie, včetně nutných úprav zákonů.
 • Vytvářet prostor v jednotlivých zákonech pro možnost volby.
 • Podporu tvorby nekomerčních vzdělávacích programů šířených prostřednictvím televize, rádia i internetu.
 • Podporu výuky zacházení s informačními technologiemi na všech úrovních vzdělávacího systému, včetně pořádání bezplatných kurzů pro seniory.
 • Rozvoj vzdělávání občanů prostřednictvím elektronických médií jako jednu z forem rekvalifikace.
 • Změny legislativy usnadňující využití nových forem práce souvisejících s rozvojem informačních technologií způsobem, který vyhovuje zaměstnancům – např. práce doma zejména v oblastech s horší možností dopravy do zaměstnání.
 • Redukci uměle posilovaných monopolů v oblasti vývoje informací, které neodůvodněně zvýhodňují velké korporace a brání tvůrčím aktivitám kapitálově slabších firem. Především bránit prodlužování copyrightové ochrany autorských děl a bránit zavedení patentové ochrany dílčích počítačových algoritmů.

Strana zelených

z programu Strany zelených k volbám 2010

Informatizace veřejné správy i života občanů

Zdravotnictví

Digitální administrace ve zdravotnictví umožňuje zdravotnickým profesionálům věnovat více času pacientům a zároveň činí poskytování péče přehlednějším jak pro pacienta, tak pro management poskytovatelů i plátců péče. Digitální kontrola procesu poskytování diagnostické i léčebné péče spolu s aplikacemi pro podporu klinického rozhodování vedou k bezpečnější a kvalitnější péči a efektivnější alokaci prostředků veřejného zdravotního pojištění ve prospěch skutečně potřebných. V této souvislosti hodláme ve spolupráci s ÚOOÚ prosadit zákon o elektronické zdravotnické dokumentaci.

Vzdělávání po celý život

Strana zelených usiluje o podporu celoživotního vzdělávání pro lidi středního i staršího věku. Zaměříme se hlavně na rozvoj dalšího vzdělávání v cizích jazycích (nejen v angličtině), komunikačních a analytických schopnostech, používání internetu a počítačů či podnikatelských dovednostech.

Svět elektronické komunikace

Moderní elektronická komunikace se již stala samozřejmostí. Inovace – stále chytřejší mobily, Skype, Twitter či sociální sítě na internetu – mnohé umožňují a usnadňují. Zelení informační technologie vítají, podporují a využívají, zároveň si uvědomují nová rizika.

Obrana soukromí

Mnoho zájmových skupin se snaží na internetu získat soukromé informace. Některé z těchto aktivit se snaží najít dokonce oporu v zákoně. Strana zelených bude hledat takovou rovnováhu mezi právem na soukromý život a bezpečností, aby k narušování soukromí docházelo jen výjimečně v odůvodněných případech.

Nový koncept ochrany autorských práv

Sdílení dat, aplikací a myšlenek se stalo fenoménem online světa. Starý kamenný svět na něj zareagoval zákazy, příkazy, pokutami a soudy, zároveň vznikly i služby, které potvrzují, že lze najít ekonomický model, se kterým budou spokojeni autoři i uživatelé. Nyní je třeba ponechat čas na nalezení řešení, která naplní potřeby uživatelů i autorů obsahu. Zároveň musíme chránit facebookovou generaci před neúměrně tvrdými postihy za sdílení dat. Budeme usilovat o zrušení poplatků z prázdných médií, o zajištění kvalitního připojení do domácností, organizací a firem. Chceme zajistit lepší vymáhání postihů rozesílatelů nevyžádané pošty (spamu). Od jednotlivých služeb eGovernmentu budeme chtít, aby přinášely více užitku a méně stresu.

Proti korupci při zadávání veřejných zakázek

Zelení navrhnou změny v zákoně o zadávání veřejných zakázek. Zavedeme povinnost zveřejňovat nabídkové řízení na internetu i pro menší zakázky, především stavební. Navrhneme zákaz přímého zadávání zakázek jednomu uchazeči bez uveřejnění.

Profesionalizace státní správy

Budeme podporovat kroky ke zjednodušení komunikace občana s veřejnou správou. Nejefektivnější komunikace s úřadem je z domu, usnadníme používání elektronických podatelen a datových schránek tím, že elektronický podpis bude zdarma. Zavedeme povinnost úřadu zveřejnit na internetu stav právě vyřizované žádosti. Chceme zavádět přístup k internetu jako veřejnou službu.

Radniční noviny a internetové stránky radnic

Zvláštní postavení mezi médii zaujímají zpravodaje a internetové stránky (případně televizní pořady) obecních, městských a krajských samospráv. Přestože tato média jsou financována z veřejných prostředků, jsou často zneužívána k jednostranné propagaci místních vládnoucích politiků a k politické reklamě. Není zde poskytováno místo názorům opozice ani občanů. SZ navrhne změny zákonů, které budou garantovat kontrolu vyváženosti a nestrannosti komunálních médií podle vzoru veřejnoprávních médií.

Justice má sloužit veřejnému zájmu, ne mafii

V oblasti technické budeme podporovat modernizaci a elektronizaci justice. Zasadíme se o sjednocení informačních systémů a další rozvoj aplikací určených ke zrychlování řízení a zvyšování komfortu účastníků.

Zdravotně postižení

Zasadíme se, aby ČR ratifikovala Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením. Úmluva zahrnuje širší podporu zpřístupnění veřejného prostoru pro zdravotně postižené, například používání Braillova písma ve veřejných budovách. Dále zdůrazňuje například podporu různých forem asistence a podporu zdravotně postižených k novým informačním a komunikačním technologiím a systémům, včetně internetu.

KDU-ČSL

Program KDU-ČSL 2009–2013

Informační společnost není jen reklamní pojem

Bezpečný internet

Uvědomujeme si důležitost moderních informačních a komunikačních technologií a informační společnost pro nás není pouze reklamním pojmem. Informační technologie přinášejí možnost zkvalitnění demokracie. Zároveň si uvědomujeme i silná bezpečnostní rizika, která před námi vyvstávají: propagace extremismu, rasismu, násilí, organizace a posilování terorismu, systémy napomáhající praní špinavých peněz, nebezpečné nabídky včetně hazardu, pornografie a zneužití osobních údajů.

 • Budeme usilovat o zastavení internetového vysílání organizací na seznamu teroristických skupin EU.
 • V souvislosti s masovým rozšířením internetu a negativním vlivem některého jeho obsahu (nekontrolovatelné násilí, dětská pornografie, záznamy šikany, sexuální obtěžování, zneužívání osobních údajů apod.), který působí patologické jevy a napomáhá kriminalitě, chceme prosazovat a podporovat taková pravidla a postupy, které povedou k větší bezpečnosti na internetu a omezení negativního sociálně-psychologického vlivu při jeho používání.
 • Chceme zejména podporovat úsilí týmů policejních specialistů, kteří se věnují boji proti internetové kriminalitě a terorismu, a to zajištěním odpovídajícího množství finančních prostředků. S ohledem na množství dat, které s sebou nese obsah internetu, nemůžeme pominout význam občanských sdružení a jednotlivců, kteří se zasazují o bezpečný internet.
 • Chceme omezovat zneužití Internetu pro přístup k návykovým činnostem s negativním společenským dopadem, zejména online sázení a hazardu.
 • Na mezinárodní úrovni budeme prosazovat takové legislativní ošetření internetu, které umožní identifikaci osob zodpovědných za závadný obsah na internetu, aniž by zbytečně zasahovalo do práv poctivých uživatelů.
Vyšší spotřebitelská ochrana pro všechny
 • Chceme zvýšit ochranu spotřebitelů při elektronickém nakupování přes Internet a mobilní telefony, zejména jednoznačně zamezit prodeji padělaných léků.
Otevřenost institucí a zapojení občanů
 • Budeme usilovat o vytvoření efektivního informačního systému umožňujícího orgánům veřejné správy obstarat si většinu nezbytných podkladů pro vydání rozhodnutí bez obtěžování občanů.
 • Chceme pokračovat a pomoci dokončit proces elektronizace veřejné správy v České republice. Budeme upřednostňovat projekty, které pomohou odstraňovat nákladové bariéry, které by jednotlivé subjekty samostatně jen těžko zdolávaly.
 • KDU-ČSL usiluje, aby orgány státní a veřejné správy (pokud možno i další veřejně činné instituce) pomocí svých informačních systémů umožňovaly a podporovaly co nejintenzivnější zapojení veřejnosti do jejich rozhodovacích procesů pomocí včasného sdílení a publikování materiálů a dokumentů, online diskusí a anket.
 • Dlouhodobě budeme prosazovat zavádění elektronického hlasování na různých úrovních, jehož nejzazší možnou podobou jsou celostátní volby přes internet.
 • Chceme, aby nástroje potřebné pro zabezpečenou komunikaci s veřejnými orgány (datové schránky, certifikáty k elektronickému podpisu) byly pro občany a podnikatele bezplatné. Podporujeme úsilí, aby používání těchto nástrojů bylo co nejjednodušší.
Zásadní omezení hazardu v naší zemi
 • zákaz hazardního internetového sázení.
Zvýšení počítačové gramotnosti obyvatel a zajištění přístupu k moderním technologiím
 • Vzdělání v oblasti informačních a komunikačních technologiích (ICT) v nejširším slova smyslu je nutností – ovlivní nejenom samotnou oblast ICT, ale může pomoci posunout celou naší společnost směrem ke společnosti, která se opírá o vzdělání a následně kvalifikovanou práci. Jen tak bude mít česká společnost šanci uspět v globálních podmínkách. KDU-ČSL trvá na tom, že zavádění počítačů nesmí vést k rozdělování společnosti. Občan, který neovládá počítače, by měl mít zajištěn stejný komfort jako ten, který jejich užívání preferuje.
 • Pokládáme za nutnost zlepšení informační gramotnosti – a to nejen na základních školách. Tento trend budeme soustavně podporovat.
 • Budeme prosazovat, aby současně při liberalizaci poštovních služeb, resp. při zajišťování tzv. univerzální služby, byl důsledně zohledňovat i princip dostupnosti kvalitních služeb pro všechny občany s ohledem na venkov a starší lidi.
 • Budeme usilovat o zajištění rovnocenného přístupu k informačním technologiím i pro osoby různě postižené. Informační systémy a elektronické dokumenty musí být tvořeny tak, aby usnadňovaly alternativní způsoby používání pro osoby s poruchami zraku, motoriky i s jinými handicapy.
Kvalitní legislativní proces
 • S postupem techniky i elektronizace justice považujeme za vhodné dotáhnout do úspěšného konce úvahy a plány na zavedení (oficiální) elektronické Sbírky zákonů. Elektronizace právních předpisů přinese maximální přístupnost občanům a řadu dalších uživatelských nástrojů pro práci s psaným právem.
Financování školství z veřejných i ostatních zdrojů
 • Usilovat o to, aby na základních školách bylo zajištěno (zejména z programu evropských fondů) kvalitní vybavení a provoz informačních a komunikačních technologií.
Zachování současné výše sociálních dávek a zamezení jejich zneužívání
 • Budeme usilovat o informační propojení dávkových systémů se systémem výplat podpor v nezaměstnanosti, tak, aby občané a jejich rodiny v důsledku neznalosti zákonů netrpěli nouzí a nedocházelo ke zneužívání systému sociální ochrany.
Efektivní, nestranný a vlídný stát
 • Vyspělé společnosti se stále více snaží, aby jejich státy byly co nejpřátelštějšími a přitom účinnými servisními organizacemi. Obecnou snahou je co nejvíce využívat možnosti nových informačních technologií. To je i naším cílem. Na druhou stranu víme, že základem dobré státní správy je profesionální, odborně zdatný a morálně bezúhonný úředník. Nestranná a profesionální státní správa je zárukou řádného fungování státu.

Věci veřejné

Ing. Viktor Paggio

Podporujeme elektronizaci státní správy a samosprávy

Hospodářský růst

Prosazujeme snížení vysokých administrativních nákladů, které brzdí rozvoj některých forem podnikání. Proto podporujeme projekt CzechPoint a další rozvoj programů elektronické komunikace s úřady.

Zdravotnictví

Podporujeme myšlenku zřízení elektronicky přístupných osobních, zdravotních účtů pacienta, vedených pojišťovnou. Ty umožní občanovi kontrolu odvedeného pojistného, čerpané zdravotní péče či zjištění na jakou péči má nárok v budoucnu.

Volby

O možnosti zúčastnit se voleb hlasováním přes internet se v České republice hovoří stále častěji. Není se čemu divit, vždyť po elektronickém hlasování se volá již dlouho.
Výhody takového systému jsou zřejmé: rychlejší sčítání hlasů, díky kterému budou výsledky známy za mnohem kratší dobu a zvýšení volební účasti, především mezi mladšími občany. Nízká volební účast se totiž bohužel stává trvalým rysem našich voleb a právě mladí voliči se voleb účastní stále méně. Elektronické hlasování by tento negativní trend mohlo zastavit.

V době, kdy lidé přes internet běžně nakupují, nebo platí bankovní účty, je požadavek na zavedení elektronického hlasování zcela logický. Nastartování takového systému je nicméně technologicky náročné a bude proto vyžadovat pečlivou přípravu, zejména v oblasti zabezpečení. Výsledná podoba internetového hlasování musí být dostatečně srozumitelná a přístupná, aby jí mohlo využít co nejvíce občanů, bez ohledu na jejich věk.

Pokud by se Česká republika rozhodla takový systém zavést, nebyla by v tomto ohledu žádným průkopníkem. Hlasování přes internet již bezproblémově funguje například v Estonsku a pozitivní zkušenosti s ním mají ve Spojených státech, Velké Británii či Švýcarsku. Elektronické volby rozhodně nenahrazují klasické volby, ale doplňují je tak, aby se politika více přiblížila občanům. Možnost hlasovat po internetu proto můžeme chápat jako obohacení hlasovacího práva, což ve výsledku povede k celkovému zkvalitnění demokracie.

Zároveň bych rád uvedl, že strana Věci veřejné je průkopníkem v oblasti komunikace s příznivci elektronickou cestou. Provozujeme unikátní systém internetových referend, kde mohou naši registrovaní příznivci – tzv. Véčkaři – na webových stránkách www.veciverejne.cz hlasovat o různých otázkách týkajících se politického programu (pro představu: právě probíhá referendum "Jste pro zdanění zaměstnaneckých benefitů?"). Mají také právo přímo volit předsedu strany či lídry krajských kandidátek.

Naše příznivce informujeme o dění ve straně pravidelnými e-mailovými novinkami a máme početnou skupinu příznivců v různých sociálních sítích (Facebook, Lidé.cz, YouTube atd.)

Podobné techniky lze využít i v dalších oblastech – nejenom v ose strana–volič, ale i obec–obyvatel. S uspokojením sledujeme, že se mnohé české obce se snaží o kvalitní prezentaci na internetu ve formě webových stránek, to je však pouze první krok. Moderní internet je postaven na komunikaci s uživateli a sociálních sítích, informace nevytváří provozovatel (tedy obec), ale samotní uživatelé (obyvatelé obce). Zde mají orgány státní správy a samosprávy zatím rezervy.

Závěr

Na základě volebních preferencí byla oslovena také Strana práv občanů – Zemanovci s dotazem, zda je i v jejich politickém programu počítáno s informačními technologiemi, e-governmentem apod. Bohužel, odpověď jsme nedostali a v jejich zveřejněném politickém programu žádné takové informace nejsou.

Hledali jsem i v programech dalších politických stran, které se zúčastní letošních voleb a jako malou perličku na závěr si dovolíme zmínit politický program České pirátské strany, jejíž slogan "Internet je naše moře." jasně cílí na podporu rodící se informační společnosti. V programu strany najdeme velmi zajímavé body jako např. ochrana soukromí při využívání ICT, podpora elektronizace veřejné správy s důrazem na její efektivitu nebo právo na přístup k informačnímu bohatství kultury a vědy, vyhledávání a šíření informací.

Eva Šusteková, Prokop Konopa

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu