Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

eGovernment na Ministerstvu životního prostředí

Ročník: 2010, Číslo: 2, Rubrika: Z domova

Rut Bízková, ministryně životního prostředí, odpovídá na otázku redakce VSOL "proč se elektronizují agendy rezortu životního prostředí?"

Rut Bízková, ministryně životního prostředí

Byť se to na první pohled nezdá, Ministerstvo životního prostředí (MŽP) patří k resortům, které významným způsobem ovlivňují život a činnost fyzických osob i soukromých společností. Patří tedy k resortům, kterým se občas ve zkratce říká "silové". Patří zároveň k ministerstvům, u nichž si jejich "silovost" dosud uvědomují jen ti, na něž jsou požadavky ochrany životního prostředí kladeny. Z ochrany životního prostředí nelze slevit, protože by to mělo negativní důsledky pro nás pro všechny, zároveň je však třeba hledat cestu, jak tuto agendu vykonávat co nejefektivněji, s co nejmenší zátěží všech, kdo se na znečišťování a ochraně životního prostředí podílejí. Pečlivé vyhodnocování administrativní zátěže podnikatelů i dalších povinných osob je nezbytné a vyžaduje co nejlepší informační služby MŽP. Tyto důvody vedou Ministerstvo životního prostředí k podpoře a prosazování eGovernmentu na resortní a národní úrovni.

Prosazováním principů eGovernmentu a realizací projektů vedoucím k jejich naplnění usilujeme o maximální zefektivnění výkonu veřejné správy v ochraně životního prostředí a zjednodušení a zprůhlednění správní agendy v celém resortu. Pro povinné subjekty a veřejnost se tyto kroky pozitivně projeví především zjednodušením ohlašovacích povinností (ohlašování bude elektronické) a usnadněním přístupu k informacím (všechny relevantní informace budou dostupné, prostorová data z jednoho místa).

Elektronizace resortu životního prostředí krok za krokem

Prvním legislativním krokem ke zjednodušení plnění povinností povinných subjektů vůči MŽP a k zavedení principů eGovernmentu na MŽP bylo schválení zákona č. 25/2008 Sb., o Integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ze dne 16. ledna 2008 (Zákon). Zákon zakládá Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), stanovuje elektronické podávání hlášení a novelizuje složkové zákony (o ovzduší, vodách, odpadech) tak, že se postupně zavádí pouze elektronické podávání povinných informací prostřednictvím ISPOP. Zapojení provozovatelů zařízení, kteří mají ohlašovací povinnost do ISPOP, probíhá v postupných vlnách (2010–2012), přičemž první vlna ohlašování úspěšně proběhla v minulých dnech. V současnosti probíhá vyhodnocení průběhu ohlašování a ohlašovací špičky. Získané poznatky budou popsány a použity k optimalizaci celého ohlašovacího procesu.

Neméně významným právním předpisem v oblasti eGovernmentu životního prostředí je novela zákona č. 123/1990 Sb., o právu na informace o životním prostředí, kterou se transponuje směrnice INSPIRE a je zakotveno vybudování národního geoportálu.

Jakékoliv aktivity významně upravující výkon státní správy (a o informačních systémech to platí obzvláště) si vyžadují poměrně vysoké vstupní investice. Resort životního prostředí je charakteristický širokým spektrem získávaných informací i prostorových dat, velkým počtem existujících agendových informačních systémů a širokým spektrem cílových skupin uživatelů. Při rozhodování o vhodném způsobu realizace eGovernmentu v resortu životního prostředí a o zdrojích financování se jako nejvhodnější způsob řešení ukázala realizace několika souvisejících projektů, pokrývajících celou problematiku, spolufinancovaných z fondů EU.

Příprava a realizace strategických projektů v oblasti eGovernmentu v resortu životního prostředí

Páteřním projektem elektronizace resortu je Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí (CISAŽP), předložený do Operačního programu Životní prostředí agenturou CENIA, českou informační agenturou životního prostředí. Cílem projektu je zcela naplnit požadavky zákona č. 25/2008 Sb. a přispět k ochraně a zlepšování životního prostředí v České republice prostřednictvím elektronizace agend resortu a systematickým získáváním a vyhodnocováním informací. Hlavním uživatelem nového informačního systému budou povinné osoby podle složkových zákonů a orgány a instituce veřejné správy. K agregovaným údajům a dalším informacím však bude mít přístup také veřejnost. Výhodou a přínosem projektu je podstatné zvýšení transparentnosti, konzistentnosti a účinnosti styku podnikatelů, veřejné správy a veřejnosti s resortem životního prostředí.

Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí – CISAŽP
Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí – CISAŽP

Vytvářený informační systém bude mít tři hlavní části řešené pomocí dílčích projektových úloh, a to Integrovaný systém plnění informačních povinností (ISPOP), Environmentální helpdesk a Geoportál. ISPOP doplní a zoptimalizuje stávající existující řešení umožňující elektronické ohlašování. Hlavním cílem je vybudovat univerzální vstupní datovou bránu zajišťující příjem datových souborů ve stanoveném standardizovaném formátu, jejich kontrolu a distribuci cílovým zpracovatelským systémům. Systém musí umožnit jak správu podaných hlášení v podobě formulářů jednotlivých evidencí v oblasti životního prostředí, tak archivaci a hodnocení jejich obsahu (ve spolupráci s dalšími návaznými systémy). Architektura ISPOP bude vystavěna tak, aby zajistila pružnost systému ve smyslu rozšiřování o další vstupní agendy a zaručila mj. soulad s aktualizací legislativních povinností v resortu. Environmentální helpdesk zajistí zejména provozní podporu pro výkon státní správy, pro povinné subjekty plnící ohlašovací povinnosti vyplývající ze zákona č. 25/2008 Sb., pro podnikatelskou sféru a širokou veřejnost při poskytování informací v oblasti životního prostředí ve vazbě na zákon 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Vybudováním Geoportálu budou zpřístupněna aktuální a validovaná prostorová data pro zkvalitnění tvorby, provádění a kontrolu politik životního prostředí na národní, regionální i lokální úrovni. Součástí projektové úlohy je navíc vybudování podpory řešení životních situací pomocí propojení se znalostní bází Helpdesku – generování georeportů.

Projekt CISAŽP je pro elektronizaci základním kamenem, nezajistí však veškerou potřebnou elektronizaci veřejné správy. Proto jsou současně s tímto projektem připravovány komplementární projekty, které byly předloženy do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ), resp. Integrovaného operačního programu (IOP). Projekt Příprava, rozvoj a zavádění metodik resortu ŽP vedoucích ke snižování administrativy, předložený do OPLZZ, výzvy č. 48 – Efektivní správní úřad, je zaměřen zejména na optimalizaci interních postupů a procesů MŽP, jejichž výsledkem by měl být efektivnější výkon státní správy a snížení nadbytečné regulace a byrokratické zátěže v oblasti životního prostředí. Do IOP byly předloženy projekty Systém integrace a řízení informací v oblasti technické ochrany životního prostředí a jejich napojení na registry státní správy (SIRIUS) a Vytvoření soustavy geoportálů a datového úložiště, které vhodným způsobem doplní a rozvinou základ eGovernmentu v resortu životního prostředí položený projektem CISAŽP.

Registr CITES

Jsou-li diskutována existující i připravovaná řešení pro zajištění efektivního výkonu státní správy na MŽP, není možné opomenout komplexní informační systém Registr CITES, který je typickým příkladem pokročilé aplikace principů eGovernmentu a který je veřejnou správou v České republice využíván již několik let.

Registr CITES je rozsáhlou webovou aplikací sloužící jako podpůrný nástroj k regulaci a kontrole mezinárodního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin podle mezinárodní úmluvy CITES, zákona č. 100/2004 Sb. (zákon o obchodování s ohroženými druhy) a odpovídajícího práva Evropského společenství a poskytující řadu služeb (např. vydávání, správa a kontrola dokladů CITES, evidence zabavených nelegálně držených exemplářů ohrožených druhů, řízení odborných stanovisek AOPK ČR atd.), čímž výrazně usnadňuje výkon státní správy v problematice CITES všem kompetentním orgánům (MŽP, krajské úřady, správy CHKO a NP, AOPK ČR, ČIŽP, Celní správa ČR, Policie ČR).

Letošní rok bude v rámci rozvoje Registru CITES průlomový, neboť se počítá s jeho zpřístupněním veřejnosti, kdy bude umožněno elektronické podávání žádostí o doklady CITES. Zároveň bude ČR prostřednictvím Registru CITES pokračovat ve spolupráci na mezinárodních eGovernmentových projektech UNEP – WCMC, Evropské komise a Sekretariátu CITES na výměnu dat o vydávaných dokladech CITES a na projektu kompletního vedení agendy CITES v elektronické podobě (e-Permitting), jež byl schválen na nedávno konané 15. konferenci smluvních stran CITES v Kataru.

Rut Bízková, náměstkyně ministra životního prostředí; Lenka Vrtišková, poradkyně náměstkyně

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu