Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Cílem je snadnější komunikace veřejnosti se státní správou

Ročník: 2010, Číslo: 2, Rubrika: Rozhovory

Aktuální stav rozvoje e-governmentu v České republice byl hlavním tématem rozhovoru s náměstkem ministra vnitra pro informatiku Ing. Jaroslavem Chýlkem, MBA. Hovořili jsme se o informačním systému datových schránek, přípravě základních registrů i o dalších krocích, které MV ČR chystá. A vzhledem k tomu, že toto číslo VSOL z velké části souvisí s 13. ročníkem konference ISSS, i o vztahu pana náměstka k této akci.

Ing. Jaroslav Chýlek, MBA, náměstek ministra vnitra pro informatiku
Informační systém datových schránek se již běžně používá a postupně dolaďuje – jsou ještě nějaké zásadnější problémy nebo věci k dotažení? Co nové funkcionality jako třeba elektronická fakturace?

Musím říci, že s většími problémy se v ISDS, tedy v Informačním systému datových schránek, nepotýkáme. Samozřejmě, stále je co vylepšovat, máme řadu námětů od uživatelů, které postupně zprocesujeme, např. podobu doručenky, hromadné ověřování existence datové schránky či podobu přihlašování. Dostáváme také řadu výkladových či metodických otázek spojených s nakládáním s elektronickými dokumenty, jejich archivací či ověřováním, na které postupně odpovídáme. Jinak se zdá, že datové schránky skutečně způsobily revoluci ve veřejné správě, alespoň co se týká výskytu elektronických dokumentů.

Pokud jde o možnost zasílání elektronické faktury přes ISDS, je to poměrně nová funkcionalita, která zatím nezaznamenala masový ohlas. Je to dáno pravděpodobně poměrně vysokou cenou poštovní datové zprávy a zároveň určitými technickými a legislativními omezeními, např. zde nemůže platit fikce doručení. Určitou právní nejistotu v této oblasti se snažíme odstranit společným legislativním výkladem ministerstva vnitra a ministerstva financí. Věřím ale, že i toto se nám podaří zdárně vyřešit. Prosazení této nové funkcionality by také podle mého názoru pomohl impuls od některé společnosti vystavující denně velké množství faktur.

Už se rozběhla naplno příprava systému základních registrů? Jaké kroky v následujícím období přijdou?

Po schválení zákona o základních registrech byly základní projekty uplatněny jako projekty Integrovaného Operačního Programu ESF a vzápětí po odsouhlasení žádosti o spolufinancování z ESF byly zahájeny veřejné soutěže o architekty ROB, ROS, RPP, RUIAN a ISZR. Tyto soutěže byly v první polovině roku 2009 uzavřeny a začaly práce na globálních a poté detailních architekturách jednotlivých registrů. Zpracované globální architektury byly využity jako základní součást zadávací dokumentace na dodavatele jednotlivých subsystémů základních registrů.

Systém základních registrů se soutěží v šesti nezávislých výběrových řízeních. Výběrové řízení na RUIAN, které organizoval Český úřad zeměměřičský a katastrální, je dokončeno a s vybraným dodavatelem byla podepsána smlouva a zahájena implementace. Také výběrové řízení na ROS, které vypsal Český statistický úřad, je ukončeno. Po vyhlášení výsledků se však jeden neúspěšný uchazeč odvolal a nyní běží odvolací lhůta. Soutěže na ISZR, ROB, RPP jsou vyhlášeny a probíhá hodnocení zaslaných nabídek. Výběrové řízení na ORG organizuje Úřad na ochranu osobních údajů a vyhlášeno bylo začátkem března.

Součástí podmínek výběrových řízení je závazek dodavatele přizpůsobit ve spolupráci se zadavatelem svoji nabídku parametrům detailní architektury a zahájit bezprostředně práce na implementaci příslušného subsystému. Implementační práce jsou a budou postupně zahajovány tak, jak dochází a bude docházet k ukončování jednotlivých výběrových řízení.

Co bude po dokončení registrů dalším logickým krokem při rozvoji e-governmentu v ČR?

V návaznosti na Informační systém základních registrů bude následovat úprava všech agendových systémů svázaných se základními registry. Informační systém základních registrů bude využívat všech přibližně osm tisíc orgánů veřejné moci v České republice. Dojde k postupnému propojení systémů veřejné správy tak, aby poskytovaly uživatelům co nejvyšší komfort a především výrazně usnadnily styk občanů s úřady.

Pojďme ke konferenci ISSS – jaký je váš vztah k této akci?

Veskrze pozitivní, neboť jako člověk z oboru jsem i před nástupem na místo náměstka ministra vnitra pro informatiku sledoval nejnovější trendy v oblasti ICT. V ISSS vidím platformu, na níž mohu společně s kolegy efektivně představit návštěvníkům konference novinky, které pro ně ministerstvo vnitra připravuje, a prezentovat úspěchy, jichž v uplynulém období dosáhlo. Zároveň je prostorem pro tolik žádoucí zpětnou vazbu především od pracovníků veřejné zprávy, kteří se s e-governmentem dostávají do každodenního styku a mohou poskytnout cenné informace, jak jsou projekty typu Czech POINT či datové schránky přijímány běžnými občany.

Máte nějakou vizi, sen čí přání?

Mým současným přáním je úspěšná implementace základních registrů, abychom tak učinili další významný krok ke snadnější komunikaci veřejnosti se státní správou.

Sen a zároveň vizi vidím v širším zapojování i komerčních subjektů do systému základních registrů, což by bylo významným přínosem pro občana. Potom by stačilo nahlásit např. nové trvalé bydliště při výměně občanského průkazu a ostatní komerční instituce by byly o této změně "informovány" automaticky. Už by nebylo nutné obíhat banku, pojišťovnu, telefonního operátora apod.

Děkuji za rozhovor.

Prokop Konopa

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2024 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu