Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Priority eHealth v roce 2010

Ročník: 2010, Číslo: 1, Rubrika: Z domova

Vzhledem k tomu, že v rozsáhlém dvoudenním programu konference ISSS 2010 nebude jako obvykle chybět odborný blok zaměřený na využití moderních informačních a komunikačních technologií ve zdravotnictví, položili jsme v této souvislosti několik otázek jednomu ze zakladatelů sdružení Českého národního fóra pro eHealth a poslanci Evropského parlamentu MUDr. Milanu Cabrnochovi.

České národní fórum pro eHealth
Jaké jsou současné priority ČNFeH?

Priority Českého národního fóra pro eHealth navazují na práci fóra v uplynulých třech letech a současně reagují na vnější podněty, nová partnerství a projekty.

Prvním podnětem je aktuální situace v České republice. Rok 2009 přinesl ve své první polovině významný posun. V Praze proběhla v rámci českého předsednictví EU ministerská konference na téma eHealth. Ještě před ní vznikla Pražská výzva, apel odborníků na politiky vyzývající k podpoře rozvoje eHealth. Ministerská EU konference přijala Pražskou deklaraci. V Praze se také poprvé sešli státní tajemníci ministerstev zdravotnictví jednotlivých členských zemí EU a dohodli se na pravidelném setkávání.

Ministerstvo zdravotnictví dokončilo práci na podkladech pro zadávání projektů rozvoje eHealth. Tyto podklady vznikly jako výstup z pracovních komisí Meziresortního výboru pro eHealth, založeného minstrem zdravotnictví.

Další rozvoj, či spíše "nerozvoj" v oblasti eHealth byl ovlivněn nestabilní politickou situací. Změna vlády uprostřed českého předsednictví, volby do Evropského parlamentu, nejasnosti a zmatky kolem plánovaných a zmařených podzimních voleb, to jsou příčiny, které zastavily rozvoj nejen v oblasti eHealth.

To ale určitě neznamená, že byste složili ruce do klína…

V roce 2009 uzavřelo České národní fórum pro eHealth významné partnerství se Sdružením pro informační společnost. SPIS se zabývá širší oblastí než je oblast eHealth, ale právě v této oblasti jsme se dohodli na vzájemné spolupráci. Fóru se tedy daří sjednocovat nejen jedince, ale i organizace, zabývající se podporou rozvoje využívání informačních a komunikačních technologií ve zdravotnictví. Vedle dlouhodobé spolupráce se sdružením eStát a s pořadateli konference Internet ve státní správě a samosprávě jsme spojili síly i se SPISem, který se nedávno proměnil v ICT Unii.

Co další aktivity fóra?

V listopadu rozhodli členové organizace EuroRec o přijetí Českého národního fóra pro eHealth, a fórum se tak stalo českým ProRec centrem. Organizace EuroRec a její národní ProRec centra se zaměřují na podporu zavádění elektronické zdravotní dokumentace a jejího užívání. Současně jsme se zapojili do projektu EHR-Q. Tento projekt, financovaný Evropskou komisí, pokládá základy certifikace kvality zdravotních informačních systémů. Projekt jsme představili veřejnosti na semináři 11. ledna 2010 v Praze.

V roce 2010 proběhnou volby, z nich vzejde nová Poslanecká sněmovna a nová vláda…

Fórum se svými partnery má za cíl podporu rozvoje eHealth, takže toto téma chceme prosadit do volebních programů jednotlivých politických stran. Provedli jsme revizi klíčového programového dokumentu Teze rozvoje eHealth v České republice a přizpůsobili je realitě roku 2010 (dokument sám vznikl již na jaře 2007). Rozhodli jsme se zpracovat analýzu legislativy, ovlivňující rozvoj a užívání služeb eHealth, a připravit návrhy na její zlepšení tak, abychom je mohli předat nově zvoleným poslancům a nově ustavené vládě. Revize legislativy je tak důležitou prioritou práce fóra v roce 2010.

V uplynulých létech ČNFeH kladlo velký důraz na vzdělávání lékařů i lékařského personálu…

Je jasné, že pro skutečně úspěšné využívání nástrojů eHealth je rozhodující připravenost a vůle uživatelů tyto nástroje používat. Víme, že znalosti a dovednosti zdravotníků v oblasti používání ICT jsou velice nevyrovnané. Na jedné straně vynikající odborníci plně využívající všech možností, na druhé straně nezájem, lhostejnost a odpor, často společně se základními neznalostmi.

Rozhodli jsme se nabídnout pomocnou ruku těm zdravotníkům, kteří si své znalosti a dovednosti chtějí zlepšit. Navazujeme na velice úspěšný komplexní vzdělávací program "Počítač v ordinaci", který jsme realizovali v roce 2008. Připravili jsme program "Sestra a počítač". Vzdělávací program sestává opět ze seminářů, které proběhnou v regionech, z učebnice a z eLearningových kursů, které budou přístupné prostřednictvím internetu. Na přípravě vzdělávacího programu spolupracujeme především s Českou asociací sester, program je určen všem zdravotnickým pracovníkům, lékařům i nelékařům. Bude zařazen do systému celoživotního vzdělávání zdravotníků. Vzdělávání samozřejmě zůstává důležitou prioritou práce fóra i v roce 2010.

Který z aktuálních trendů v oblasti eHealth byste ještě rád zmínil?

Ministerstvo zdravotnictví ČR v uplynulém roce zareagovalo na zprávu Evropské komise o telemedicíně a vydalo důležitý dokument, zaměřený právě do oblasti aplikace nástrojů telemedicíny. Průběžně sledujeme změny, které ve společnosti vyvolává dlouhověkost, zvyšující se délka života a podíl starších a starých občanů ve společnosti. Vnímáme trendy přesunu dlouhodobé péče o chronicky nemocné a staré občany z ústavů a léčeben do jejich přirozeného domácího prostředí.

Technologie a nástroje telemedicíny mohou podstatným dílem přispět k této žádoucí a správné změně. Proto je to naše další priorita pro rok 2010 – ne podpora obecného rozvoje, ale především konkrétního využívání nástrojů telemedicíny v oblasti dlouhodobé péče v domácnostech. Pokud se podaří zajistit pro rodiny seniorů dostupné kvalitní připojení k internetu, mohou začít velice brzy využívat služeb propojení nejen s centrem tísňových linek, ale s lékařem, lékárnou, obchodem, bankou či svými blízkými. Nasazení této finančně i organizačně nenáročné technologie a služeb přinese skokové zvýšení kvality života.

Co plánujete do nejbližší budoucnosti?

Vedle hlavních priorit budeme samozřejmě pokračovat v běžné práci fóra. Připravujeme vlastní semináře, ve kterých budeme reagovat na aktuální témata a události, budeme se účastnit konferencí a různých projektů. České národní fórum chce i v roce 2010 být užitečnou otevřenou platformou pro všechny, kdo chtějí přispět k rozvoji eHealth v České republice.

Děkuji za rozhovor.

Prokop Konopa

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2023 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu