Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Obce s rozšířenou působností a nové příležitosti k rozvoji eGovernmentu

Ročník: 2010, Číslo: 1, Rubrika: Z domova

Stát i územní samosprávy společně usilují o modernizaci veřejné správy s využitím informačních technologií. V této souvislosti jsme se naučili i nové výrazy jako eGovernment či Smart Administration (chytré úřadování). Stát přemýšlí jak na to, jak vytvořit nové zákony, jaké role svěřit krajům a obcím s rozšířenou působností (ORP). Kraje i ORP zase hledají vhodná řešení a způsoby spolupráce se státem, ale i s obcemi ve svém správním území.

Zásadní otázkou je – kde na to vzít? Jednou z možností jsou strukturální fondy EU, konkrétně Integrovaný operační program (IOP) a OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ). Při jejich využití je třeba respektovat další pravidla, ať již vytvořená v Bruselu, nebo na našich ministerstvech. Obce sledují přípravu výzev na podávání projektových žádostí, chystají potřebné studie proveditelnosti, pídí se po aktuálních informacích, připravují se na kofinancování, jednají s dalšími obcemi o spolupráci, připravují veřejné zakázky na výběr dodavatelů atd. Výčet nutných činností tím zdaleka nekončí.

Zkrátka, dost složitá situace. Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR (KISMO) se touto problematikou zabývá již řadu let a reaguje i na aktuální situaci. Z iniciativy této komise vznikl i dokument s doporučeními pro obce s rozšířenou působností. Chtěli bychom Vám ho v dalším textu představit.

Předseda Komise pro informatiku Mgr. Hynek Steska, náměstek primátorky města Zlín, ke vzniku dokumentu uvedl: "Komisi k sepsání doporučení vedly praktické poznatky získané v procesu připomínkování výzev vyhlašovaných Ministerstvem vnitra ČR a zkušenosti z přípravy projektů. Aktuální je například výzva č. 06 Integrovaného operačního programu (IOP) na Technologická centra obcí s rozšířenou působností, která je otevřená do 31. 5 2010. Tato výzva je založena na předpokladu spolupráce obcí s rozšířenou působností a obcí I. a II. typu v příslušném správním území. Řada ORP činí kroky k využití finanční podpory v rámci této výzvy. Nicméně, informací z MVČR rozhodně není nadbytek, mnozí tápou, jiní se do toho nepouštějí vůbec."

Komu jsou doporučení určena? "Dokument zpracovaný Komisí pro informatiku je určen představitelům a pracovníkům ORP, které se na využití výzvy č. 06 připravují, nebo o této možnosti vážně uvažují. Tedy primátorům a starostům, příslušným odpovědným radním, pracovníkům v problematice strukturálních fondů a informatikům" uvedl Steska a dodal: "Přestože dokument obsahuje zdánlivé samozřejmosti, zkušenosti Komise ukazují, že formulované zásady mohou být v praxi velmi užitečné." Pojďme se s nimi tedy seznámit.

Doporučení obcím s rozšířenou působností pro rozvoj eGovernmentu v území
  1. Dobrovolná spolupráce – Obce spolupracují dobrovolně, na základě svobodné vůle a za předem definovaných, vzájemně výhodných podmínek (nikoliv na základě jednostranného rozhodování, nařizování či nátlaku, nebo za nejasných podmínek budoucího financování provozu systémů).
  2. Znalost situace v území – ORP připravují záměry a žádosti projektů s dopady na další obce na základě seriózního průzkumu a znalosti typu informačních systémů užívaných obcemi v příslušném území (tedy nikoliv na základě neúplných a neověřených informací, odhadů či se záměrem preferovat systémy užívané na ORP).
  3. Průběžné informování a komunikace – Obce si vzájemně poskytují veškeré potřebné informace. ORP aktivně komunikují se všemi obcemi ve svém správním území a předávají jim potřebné informace získané od centrálních orgánů a zprostředkujících subjektů pro poskytování dotace (nelze účinně spolupracovat na základě nepřesných, neúplných a neověřených informací, a to tím spíše, pokud je komplikované jejich získání i od centrálních orgánů).
  4. Výběr dodavatelů a transparentnost – ORP se při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu řídí Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU. Aplikují se postupy transparentního a otevřeného výběru i v případech, kdy celkové finanční objemy zakázky jsou pod zákonným limitem 2 mil. Kč (např. již na zakázky v objemu nad 100 tis. Kč se uplatní postup zaslání výzvy 3 dodavatelům a uveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení vhodným způsobem).
  5. Rovné zacházení a nediskriminace – ORP berou v potaz zájmy všech obcí, které mají vůli spolupracovat, zohledňují při výběrových řízeních veškerá existující řešení a možnosti. Např. při výběrovém řízení osloví poptávkou veškeré dodavatele systémů používaných příslušnými obcemi (např. není etické zveřejnit poptávku pouze na webových stránkách ORP bez aktivního informování dotčených obcí a jejich dodavatelů).
  6. Serióznost – Neprosazování vlastních zájmů a technických řešení ORP na úkor obcí I. a II. typu (nevyužívat dotační prostředky určené obcím I. a II. typu pro řešení přínosná převážně pro potřeby ORP).
  7. Udržitelné financování – Při přípravě projektů a podmínek spolupráce obcí je důsledně zvažována udržitelnost projektu nejméně na dobu 5 let (dle pravidel pro poskytování dotace) s tím, že je nutno řešit model financování provozu (tedy z rozpočtů zúčastněných samospráv, bez dalších prostředků z fondů EU, které jsou poskytovány pouze na investiční fázi projektu).
  8. Reálnost cen – Nastavení cenové politiky ORP vůči obcím I. a II. typu adekvátně poskytovaným službám (je nutné finančně zainteresovat obce na provozu systémů – ORP není charitativní organizace a je z hlediska nakládání s finančními prostředky odpovědná hlavně občanům svého města).
  9. Efektivní podpora – Pro poskytování školení a technické podpory k systémům užívaným obcemi zváží ORP možnost využití efektivní formy jejího zajištění prostřednictvím dodavatelů těchto systémů, a to v součinnosti s příslušnými obcemi (není nutné tuto podporu zbytečně suplovat vlastními kapacitami ORP, zejména, pokud ORP nedisponují potřebnými a vyváženými informacemi o všech systémech používaných obcemi).
  10. Technologická neutralita – Vzájemné provázanosti a součinnosti mezi systémy (interoperabilita) je dosahováno za pomoci standardů, jejichž závazné definování ORP požadují od státu. Je na trhu, tedy na dodavatelích, aby své systémy těmto standardům přizpůsobili (je nepřípustné řešit integraci formou prosazování jednoho či omezené množiny systémů od pouze několika dodavatelů s narušením ochrany soutěže a předchozích investic na straně obcí).

Jaroslav Šolc, člen Komise pro informatiku SMO ČR

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2024 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu