Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Rozhodně nemáme důvod k nespokojenosti

Ročník: 2010, Číslo: 1, Rubrika: Z domova

Jak se již stalo tradicí, v prvním čísle nového ročníku se opět ohlížíme za uplynulým rokem v činnosti jednoho z nejprogresivnějších státních úřadů v ČR z hlediska využívání moderních technologií a poskytování špičkových elektronických služeb občanům, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Jeho předseda, Ing. Karel Večeře, hovoří o úspěších, novinkách i nejdůležitějších výzvách pro další léta.

Ing. Karel Večeře, předseda ČÚZK
Co znamenal uplynulý rok pro váš úřad?

Rok 2009 zůstane v paměti většiny z nás spojen s finanční krizí a hospodářskou recesí. Tímto vývojem byl ovlivněn i realitní trh, který v posledních letech zaznamenával v České republice významný růst poptávky po nemovitostech sloužících jak pro výrobu, obchod a služby, tak i po nemovitostech určených k bydlení. Takový vývoj na trhu s nemovitostmi se musel nutně odrazit i v činnosti katastrálních úřadů. Statistiky, které zachycují správní řízení vedená o návrzích na povolení vkladů vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem v České republice v roce 2009, ukazují, že sice došlo k poklesu transakcí s nemovitostmi, ale tento pokles představuje ve srovnání s rokem 2008 pouze 12 % snížení a jde tedy o návrat přibližně na úroveň roku 2007. Hlavní vliv na tuto změnu má především menší počet nově poskytovaných hypoték. To je lepší situace (platí to i pro další středoevropské země), než jaká byla ve většině západoevropských zemí, kde počty registrací práv klesly o desítky procent a o něco horší situace, než jakou zažívají skandinávské země.

Před rokem jste hodně chválil zkrácení doby vkladu do katastru i to, že lidé hodně využívají elektronické služby…

Pozitivní zprávou pro všechny klienty katastrálních úřadů je, že čekání na vklad práva do katastru nemovitostí se loni opět zkrátilo, v průměru byly vklady práv vyřizovány zhruba za 2 týdny od podání návrhu. Praha přestala být mezi ostatními regiony výjimkou a i zde byly loni vklady práv vyřizovány nejčastěji za 2 až 3 týdny. Jako perličku si dovolím uvést, že žádosti o rychlejší vyřízení vkladů práv téměř vymizely, ale začaly se naopak objevovat prosby, zda by vyřízení návrhu nešlo trochu pozdržet. Počet požadavků na ostatní zápisy do katastru nemovitostí sice loni opět vzrostl o 10 %, ale v závěru roku se již začala pozitivně projevovat změna exekučního řádu, podle které mají exekutoři předkládat katastrálním úřadům k zápisu nařízení exekuce jen ty případy, kdy povinný je vlastníkem nemovitosti a vyznačení v katastru je k vymožení pohledávky potřebné. Katastrální úřady se tedy přestanou zabývat nesmyslnými zápisy exekucí kvůli drobným pohledávkám ve stokorunách či tisících korun, které by stejně nemohly vést k exekuci nemovitosti a budou se věnovat užitečnější práci.

Na naše služby poskytování informací z katastru nemovitostí z velké části elektronickou cestou si již většina občanů a institucí zvykla, takže dnes nikoho nepřekvapuje, že běžné výpisy z katastru je možné získat na většině obecních úřadů, na poštách i u notářů. Na naše pracoviště se proto přímo lidé obracejí o něco méně, zejména když potřebují výstupy z dosud nedigitalizovaných částí katastrálního operátu nebo potřebují řešit nějakou komplikovanější situaci.

ČÚZK byl v uplynulých létech jedním z největších průkopníků elektronizace naší veřejné správy. Je vůbec ještě co zlepšovat?

Jsem velmi rád, že všechny pozitivní změny se projevují větší spokojeností lidí s činností katastrálních úřadů. Zadáváme vždy s odstupem několika let provedení průzkumu jak klienti katastrálních úřadů hodnotí úroveň poskytovaných služeb. Poslední takový průzkum se uskutečnil loni v listopadu a ukázal vysokou úroveň spokojenosti našich klientů s poskytovanými službami, vstřícností zaměstnanců i se lhůtami pro vyřizování žádostí. Na otázku, "Co by se mělo v budoucnosti zlepšit?", byly zaznamenány nejčastější odpovědi: "Jsem spokojený." a "Zrekonstruovat prostory." Přání ohledně zkrácení lhůt vyřízení podání, projevil – na rozdíl od dřívějších průzkumů – jen velmi malý počet respondentů. Za tímto velmi uspokojivým výsledkem nestojí ochlazení realitního trhu, ale především určité systémové změny podpořené několikaletým úsilím většiny našich zaměstnanců o zásadní zlepšení poskytovaných služeb, které nyní přináší své ovoce.

Ale ptáte-li se zejména na internetové služby, pak určitě platí, že je stále co zlepšovat. U poskytování informací jde nyní spíše o určitá drobnější vylepšení, ale velký prostor je na straně vstupních údajů pro zápis do katastru. V současné době například ověřujeme elektronickou komunikaci s notáři v oblasti dědických řízení. Notáři nám začínají předávat kromě elektronické formy usnesení také strukturované údaje pro zápis změny. Nebudeme tak muset údaje z listin přepisovat, ale k zápisu využijeme přímo data v elektronické podobě připravená notářem. Když se tento postup osvědčí, budeme ho moci rozšiřovat i na jiné typy podání. Je to zcela jistě efektivnější než pouhé zasílání elektronické podoby listin datovými schránkami. Ušetří se totiž čas při zpracování podání a omezí se chyby vznikající přepisováním údajů.

Jak to vypadá s digitalizací katastrálních map?

Ani tady nemáme sebemenší důvod k nespokojenosti. Dokončili jsme téměř trojnásobný počet katastrálních území ve srovnání s rokem 2008 a nabrali tak tempo potřebné k dokončení digitalizace na celém státním území v roce 2015. V závěru roku 2009 jsme dosáhli plného pokrytí digitalizovanými katastrálními mapami v prvním okrese v ČR, kterým je Karviná. Na katastrálních pracovištích v Karviné a v Havířově je digitalizace dokončena. Naproti tomu stále existují oblasti, kde nemáme digitální mapu ani ve všech větších městech, takže práce pro další léta máme až nad hlavu. Nejhůře jsme na tom ve Středočeském kraji.

Zavedli jste v uplynulém roce nějakou novinku?

Chtěl bych upozornit na jednu důležitou změnu, která se sice netýká přímo elektronizace, ale mohla by být zajímavá i pro města a obce jako správce značného nemovitého majetku. Týká se nové možnosti pro vlastníky upřesnit hranice pozemků na základě jejich přesného zaměření a souhlasného prohlášení sousedů, že tuto hranici uznávají jako hranici vlastnickou. Pak je možné přesný průběh hranice vyznačit v katastru nemovitostí. Lidé, kteří mají nějaký problém s hranicemi svého pozemku, jsou často překvapeni informací, že katastr nemovitostí nemá přesné informace o průběhu hranice pozemku a že na velké části státního území používáme mapy vyhotovené před více než 150 lety v rámci mapování pro tzv. stabilní katastr, který sloužil v Rakousku-Uhersku pro výběr tehdy velmi významné daně z nemovitostí. Přesnost hranic pozemků zaznamenaných v těchto mapách známých i jako mapy "sáhového měřítka" se počítá v metrech a nikoli v centimetrech. Takové mapy máme prakticky ve většině venkovských oblastí, neboť přesnější mapování s decimetrovou přesností bylo prováděno pouze ve městech nebo případně v jejich blízkém okolí. Dosud neexistovala pro vlastníky pozemků jiná možnost, jak tuto evidenci uvést do souladu se skutečnými hranicemi jejich pozemků vyznačenými v terénu, než dlouhé čekání na nové mapování nebo pozemkovou úpravu. Většina lidí tak dosud kupovala pozemky nějak venku ohraničené, jejichž hranice bylo možné podle katastru nemovitostí vyznačit třeba o 2 metry vedle. A to nemluvím o tom, že lidé i při dnešní vysoké ceně pozemků odvozují cenu od údaje o výměře v katastru a ani se nepřesvědčí o tom, jaká je výměra pozemku vymezeného hranicemi v terénu. Přitom se často jedná o rozdíl významný, který je dán nízkou přesností zaměření hranice pozemku i nepřesnými metodami určování výměr v dávné minulosti.

To už je dost velká nejistota, zejména chcete-li třeba na takovém pozemku postavit dům…

Nová legislativní úprava dnes umožňuje provést upřesnění hranice pozemků. Průběh hranice v terénu, na kterém se sousedící vlastníci shodují, pak geometr přesně zaměří, vlastníci stvrdí svými podpisy svůj souhlas s takovou hranicí a pozemek je pak v katastru evidován podstatně přesněji. Upřesňování hranic má pochopitelně svá omezení daná přesností podkladové mapy, aby nemohlo být zaměňováno s majetkovými převody. Hlavní výhodou je omezení možnosti budoucích sporů o průběh takové hranice. I kdyby s v budoucnu třeba nějaký nový soused pokoušel průběh hranice zpochybnit, jeho naděje na úspěch by bylo velmi malá. Jestli stojí za to vynaložit několik tisíc korun za zvýšení jistoty o průběhu hranice pozemku, na to Vám odpoví každý, kdo měl někdy nějaké neshody o hranice pozemku se sousedem. Tyto spory totiž patří k tomu nejhoršímu, co Vás může v sousedských vztazích potkat. Předcházet jim, se rozhodně vyplatí!

Jsou nějaké další novinky v oblasti zeměměřictví, které je nedílnou součástí aktivit vašeho úřadu?

V oblasti zeměměřických činností ve veřejném zájmu jsme v roce 2009 zahájili některé důležité inovace našich produktů. Zhruba na třetině území státu jsme zpracovali ortofoto s lepšími fotointerpretačními vlastnostmi, které poskytuje velikost obrazového bodu 25 cm. To je změna, kterou již řada našich klientů netrpělivě očekávala a v roce 2010 bychom tímto kvalitním produktem chtěli pokrýt zbývající část republiky. Zahájili jsme projekt leteckého laserového skenování území státu, jehož výsledkem bude nový model výškopisu ČR, jehož přesnost již nebude v metrech, jako je tomu u současných výškových modelů pokrývajících celé státní území, ale půjde o přesnost ve výšce do 20 cm. Jde o společný projekt s Ministerstvem obrany a Ministerstvem zemědělství, který bude sloužit pro vojenské i civilní účely, například v resortu Ministerstva zemědělství bude využíván pro protipovodňovou ochranu. Pokračujeme v rozvoji sítě permanentních stanic pro přesné určování polohy s využitím GNSS (Globální navigační satelitní systémy), česká síť permanentních stanic CZEPOS již využívá data ze všech stanic provozovaných v sousedních zemích, které jsou rozmístěny v blízkosti našich státních hranic, což zlepšuje využitelnost této metody určování polohy v příhraničních oblastech. Připravujeme nový geoportál, který již bude poskytovat data a služby v souladu s novými pravidly vyplývajícími ze směrnice Evropské unie o zavedení infrastruktury pro prostorové informace, včetně důležitých metadatových informací. Našim cílem je poskytovat služby nad aktuálními datovými sadami v rozsahu celého státního území, jejichž vedení nám ukládá zákon. Jde o to, aby práce našich klíčových uživatelů z veřejného i soukromého sektoru byla snazší, aby data byla dostupná a jejich kvalita byla jasně popsána.

Pojďme se nyní alespoň stručně podívat do budoucnosti…

Rok 2010 bude, doufejme, ve znamení postupného oživování realitního trhu spojeného s mírným růstem objemu práce pro katastrální úřady. Státní rozpočet na rok 2010 byl i přes úsporná opatření sestaven tak, že umožňuje udržet současnou vysokou úroveň poskytovaných služeb a pracovat na jejich dalším rozvoji. Bude pokračovat intenzivní digitalizace katastrálních map včetně zapojení soukromého sektoru do těchto úkolů.

Co nejdůležitějšího vás letos čeká?

Z velkých úkolů roku 2010 nemohu nezmínit velký projekt realizace základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí, který je již odstartován a podle původních plánů by měl být zprovozněn v roce 2011. Ve stejném období budeme přecházet na novou architekturu informačního systému katastru nemovitostí, jejímž základem bude jediná centrální databáze a nikoli už kombinace lokálních a centrální databáze, známá ze současného systému. Schválená právní úprava základních registrů v části věnované RUIANu přináší nejen shromáždění důležitých dat o území do jednoho registru, ale upravuje velmi důležitou oblast adres budov a dalších stavebních objektů. Tyto údaje pak mají v registru udržovat v aktuálním stavu přímo města a obce. To bude náročný úkol nejen pro nás v roli správce registru, ale právě pro editory – města a obce, ať už budou tuto roli plnit v rámci samostatné působnosti (číslování domů, názvy ulic a veřejných prostranství) nebo v přenesené působnosti, kdy stavební úřady budou zapisovat údaje o nových stavebních objektech včetně jejich technickoekonomických atributů. Bude to mnoho práce, ale když ji zvládneme, bude to významný přínos pro fungování celého státu.

Děkuji za rozhovor.

Prokop Konopa

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2024 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu