Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Accenture cílí na veřejnou správu

Ročník: 2009, Číslo: 2, Rubrika: Rozhovory

Česká pobočka společnosti Accenture byla otevřena v roce 1991, v roce 2001 bylo založeno první outsourcingové centrum a v létě 2008 již zaměstnávala ve všech třech divizích manažerského poradenství, informačních technologií a outsourcingu dvě tisícovky lidí. Přestože se v ČR dlouhá léta věnovala především privátnímu sektoru, rozhodla se nyní, že výrazným způsobem vstoupí do segmentu státní správy a samosprávy. O důvodech, které ji k tomu vedly, jsme hovořili s Romanem Šťáhlavským, členem nejužšího vedení organizační složky Accenture Central Europe B. V., a Pavlem Šubrtem, senior manažerem zodpovědným za oblast veřejné správy.

Roman Šťáhlavský a Pavel Šubrt
Můžete stručně představit aktivity Accenture?

R. Š.: Společnost Accenture patří k největším světovým hráčům v oblasti poradenství, informačních technologií a outsourcingu. Naším mottem je, že pomáháme zákazníkům dosahovat vysoké výkonnosti a efektivity. V České republice jsme se doposud profilovali zejména v segmentech finančních služeb, telekomunikací, výrobních, obchodních a distribučních společností. Z hlediska poskytovaných služeb stojí naše nabídka na třech pilířích -- prvním z nich je manažerské poradenství, jehož cílem je zvýšení efektivity a výkonnosti firem či organizací působících ve veřejné správě. Druhým pilířem jsou služby v oblasti systémové integrace a informačních technologií, kam je možné zařadit veškeré služby spojené s návrhem, implementací a následnou podporou informačních systémů. Konečně třetím pilířem jsou služby v oblasti outsourcingu, kde se staráme jak o správu informačních systémů našich zákazníků, tak i o vybrané procesy jako např. vedení účetnictví, personální agendy nebo například zabezpečení nákupního procesu.

Proč se Accenture rozhodla v České republice pro vstup do segmentu veřejné správy?

P. Š.: Nebylo to žádné ukvapené rozhodnutí. Musím poznamenat, že Accenture má ve veřejné správě celosvětově poměrně silnou pozici. V poslední době jsme i v České republice identifikovali vzrůstající snahu o zvyšování efektivity veřejné správy, která s sebou logicky přináší potenciál, ve kterém se můžeme velice dobře uplatnit. Celosvětově se snažíme udržovat know-how a nabízet služby v několika oblastech. První z nich je kontrola přeshraničního pohybu osob, bezpečnost (policie) a justice. Další oblastí je obrana (armáda a armádní instituce). Třetí skupinou je školství, kde pracujeme nejen pro vysoké školy a další vzdělávací organizace, ale i pro různé instituce v oblasti lidských zdrojů a administrativy. Na tuto problematiku navazuje čtvrtá oblast našich aktivit a tou je problematika sociálního zabezpečení a zaměstnanosti. Pátou a zároveň jednou z nejvýznamnějších aktivit jsou poštovní služby. Zajímavostí je, že více než polovina veškerých zásilek na celém světě je odbavena díky informačním systémům, na kterých se podílela společnost Accenture. Šestou oblastí, ve které zároveň dominujeme na trhu, je problematika správy daní, cel, poplatků, finančního řízení a administrativy. Sedmou oblastí je zdravotnictví, kde pracujeme jak pro centrální orgány, tak i pro organizace v oblasti vědy a výzkumu. S orgány ve veřejné správě dále spolupracujeme na poli dopravy, regionální správy či zemědělství.

Jaké spektrum služeb jste schopni veřejné správě poskytnout?

P. Š.: Nebude se to příliš lišit od ostatních segmentů. Pro firmy a organizace z oborů, které jsem vyjmenoval, poskytujeme celou škálu služeb od poradenství přes systémovou integraci až po různé druhy outsourcingu. Je pravdou, že ve veřejné správě zatím není outsourcing příliš rozšířený, protože zde panuje velká obava o bezpečnost osobních dat a zároveň je celá problematika mnohdy velice rigidně upravena legislativou. Osobně se ale domnívám, že nás čekají v této oblasti velké změny. Je jen otázkou času, kdy se tento přístup začne v daleko větší míře využívat a přispěje tak ke zefektivnění výkonu veřejné správy. Tyto trendy můžeme vidět nejen u nás, ale i v dalších zemích na světě. Některé státy dokonce ověřují využití outsourcingu samotné "úřednické práce", aby tak vytvořily účinný tlak na zvyšování efektivity.

Na jakých principech obecně pracujete?

R. Š.: Vždy se snažíme optimálně využít ve prospěch našich zákazníků celou nabídku našich služeb, od manažerského poradenství přes IT služby až k outsourcingu. Zároveň se snažíme co nejlépe kombinovat zkušenosti našeho týmu v České republice s možnostmi využít zkušeností naší mezinárodní organizace.

Accenture má pro různá odvětví vytvořena vzorová řešení založená na procesním modelu daného odvětví. Takový procesní model je využitelný pro projekty jdoucí napříč různými zeměmi. Tím pádem se nám daří sdílet nejnovější inovace z jiných zemí a regionů a využívat to nejlepší, co existuje. V oblasti veřejné správy máme takto ucelený model například pro poštovní průmysl, pro problematiku daní, cel a poplatků nebo pro sociální zabezpečení. Pomáhá nám to být efektivnější při dodávce služeb a je to důležité také proto, že můžeme našim zákazníkům zprostředkovat přístup k nejnovějším řešením, která jsou ve veřejné správě i v dalších segmentech prosazována.

Na které subjekty veřejné správy se v ČR zaměříte především?

R. Š: Accenture je globální velká společnost a je celkem logické, že naše orientace bude směřovat spíše na centrální orgány, případně na kraje nebo velká města. Myslíme si, že právě tady je naše přidaná hodnota největší.

Myslíte si, že Accenture může naší veřejné správě pomoci s rychlejším rozvojem a vyšší efektivitou e-governmentu?

P. Š.: Jsem přesvědčen o tom, že ano. Jeden z prvních akcentů, které mě napadají, jsou naše zkušenosti z toho, jakým způsobem se různé projekty a systémy implementovaly v zahraničí. Tyto zkušenosti, a to samozřejmě jak ty pozitivní, tak i ty negativní, jsou k nezaplacení. Určitě můžeme v řadě věcí pomoci a upozornit, co se v praxi osvědčilo a na co je třeba dát pozor. Za další je třeba zmínit naše zkušenosti z privátního sektoru, kde pracujeme pro nejvýznamnější společnosti na trhu. Spoluvytváříme systémy pro velké banky či telekomunikační společnosti, které se navzájem snaží odlišit právě tím, jak pečují o své zákazníky a jak kvalitní služby jim dokážou nabídnout. Tyto zkušenosti se dají velmi dobře uplatnit v oblasti veřejné správy, protože pokud se bavíme o zvyšování efektivity, tak je to především o nových službách a snadnějším přístupu občanů.

Jaký je vlastně ze strany veřejné správy zájem o změny v této oblasti?

P. Š.: Já si myslím, že zájem adekvátně roste. Významným stimulem jsou, mimo to, co již bylo řečeno, také finanční zdroje přicházející z fondů EU. Financování takto rozsáhlých restrukturalizačních projektů bylo vždy problematické vzhledem k omezenosti zdrojů, které stát může do této oblasti investovat. Nyní se díky těmto prostředkům rýsuje poměrně unikátní možnost k nastartování určitých procesů a k provedení významné rekonstrukce, která by měla přinést zlepšení života nás všech. Tyto prostředky ale nepoplynou do České republiky donekonečna, z toho důvodu je nezbytné vyvinout maximální snahu a nastartovat projekty co nejrychleji. Domnívám se, že šance na úspěch reálně existuje a zájem na dalším úspěšném rozvoji eGovernmentu mají vlastně všichni.

Na závěr bych se ještě zeptal, co pro vás znamená účast na letošní konferenci ISSS?

P. Š.: Účast na konferenci je pro nás zajímavou zkušeností a možností diskutovat jaké jsou představy o informatizaci ve veřejné správě nejen s našimi zákazníky, ale i partnery. Chceme si ověřit, jak se shoduje naše míra poznání a zkušeností z této oblasti se stavem v České republice.

Děkuji za rozhovor.

Prokop Konopa

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2024 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu