Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Statistické a analytické služby kraje Vysočina

Ročník: 2008, Číslo: 5, Rubrika: Z domova

Na webových stránkách zpřístupnil Kraj Vysočina statistická data ze svého datového skladu pro veřejné využití. Cílem projektu je především zpřístupnění údajů z oblasti územní krajské samosprávy a zajištění jejich rychlé dostupnosti. Tento projekt byl prezentován již na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě 2008.

Kraj Vysočina

Základem pro provoz portálu je datový sklad Kraje Vysočina budovaný od roku 2004. Do tohoto datového skladu se načítají statistická data z různých zdrojů, která se dále třídí, integrují a sumarizují. Datový sklad umožňuje rychlou dostupnost údajů pro pracovníky krajského úřadu a slouží jako důležitý nástroj pro řízení na všech úrovních. Od roku 2007 je část dat dostupných i pro externí uživatele přes webové rozhraní. Projekt obdržel v roce 2007 cenu Ministerstva vnitra za inovace ve veřejné správě a dostalo se mu i dalšího uznání odborné veřejnosti. Projekt je zajišťován týmem odborných pracovníků.

Webové rozhraní nabízí přístup k již zpracovaným datům pro různé skupiny uživatelů. Po výběru příslušné statistiky může uživatel volit v jakém formátu mu bude zobrazen výstup. K dispozici jsou nejrůznější statistiky. Kromě základních statistických dat Kraj Vysočina zpřístupňuje údaje o svém rozpočtu a provozních údajích, příspěvkových organizacích a dotačních titulech. Vše je doplněno o možnost srovnání na evropské úrovni NUTS regionů. Obsah webu je průběžně rozšiřován o nové statistiky a přehledy.

Velmi zajímavý pohled na krajská statistická data nabízí Dynamický model komparace krajů jako samostatná statistická aplikace. Je založen na modelu J. Kahouna, který využívá v publikaci Ukazatele regionální konkurenceschopnosti v ČR. Cílem tohoto modelu je podat vypovídající informaci o pozici jednotlivých krajů v rámci České republiky. Model využívá ukazatele u nichž existuje časová řada od roku 2000. Data jsou porovnávána z výkonnostního pohledu a je sledována i jejich dynamika.

Dynamický model komparace krajů poskytuje ucelený pohled na celou řadu ekonomických ukazatelů doplněný o celkové srovnání výkonnosti a dynamiky krajů. Sledovány jsou oblasti makroekonomiky, inovační schopnosti a kvality života v krajích jako celek a dále jednotlivé ukazatele,které jsou zapojeny do celkové srovnání. Model využívá následující ukazatele a jejich časové řady:

 • Produktivita práce -- vyjádřená jako HDP na jednu zaměstnanou osobu
 • Nezaměstnanost
 • Průměrná tvorba hrubého fixního kapitálu na obyvatele -- důležitý ukazatel (budoucí) konkurenceschopnosti krajů
 • Čistý disponibilní důchod domácností na obyvatele -- důchod domácností po odečtení daní
 • Průměrné výdaje na výzkum a vývoj na obyvatele -- indikátor postavení vědy a výzkumu v kraji
 • Stav přímých zahraničních investic na obyvatele -- atraktivita regionu pro zahraniční investory
 • Počet zaměstnanců výzkumu a vývoje na 1000 zaměstnanců -- důležitý indikátor inovační schopnosti krajů
 • Podíl vysokoškoláků na zaměstnaných -- kvalita lidského kapitálu v regionech
 • Spáchané trestné činy na 1000 obyvatel -- ukazatel bezpečnosti v kraji
 • Střední délka života -- naděje dožití (průměr pro muže a ženy)
 • Emise na km2 -- rozsah průmyslového znečištění v krajích
 • Průměrná hrubá měsíční mzda

V dynamickém modelu komparace krajů lze opět volit výstupní formát pro export dat. Model nabízí možnost využití několika běžných formátů (CSV, XLM, PDF, XLS, TIFF, HTM). Je možné volit také kraj a jeho pozice je poté zvýrazněna mezi ostatními. Data jsou průběžně aktualizována o nejnovější dostupné údaje. V budoucnu se počítá se spoluprácí s místní vysokou školou na podrobnějším komparativním modelu. Uvedená data jsou využívána také pro další statistické ročenky Kraje Vysočina. V září 2008 vyšla publikace "Jak se žije na Vysočině".

-sus-

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2024 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu