Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Czech POINT pohledem partnerů

Ročník: 2008, Číslo: 4, Rubrika: Rozhovory

O názor na projekt Czech POINT jsme požádali dva zástupce subjektů, o jejichž data je v současné době mezi občany ČR největší zájem -- Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a Rejstříku trestů.

Myšlenka je nepochybně velmi správná...
(Ing. Karel Večeře, předseda ČÚZK)

1) Jaký je váš názor na projekt Czech POINT?

Myšlenka, že je třeba předsadit před složitou síť úřadů nějaké vstupní/výstupní místo do/z tohoto labyrintu, které bude známé a snadno dostupné, je nepochybně velmi správná. Z mého pohledu trochu zatíženého katastrem nemovitostí je už první fáze projektu příležitostí ke zúročení našeho dlouhodobého záměru poskytovat většinu informací elektronicky. Začali jsme s tím už v roce 2001. Ještě před startem projektu Czech POINT jsme opatřovali výpisy elektronickou značkou, takže mají stejnou hodnotu jako ty papírové s kulatým razítkem. Ale teprve široká síť poskytovatelů pro jednotlivé občany způsobila masové rozšíření služby, které předtím sloužila hlavně bankám, notářům, advokátům a realitním kancelářím.

2) Kde vidíte největší výhody a co byste si v souvislosti s funkcionalitami přál dalšího?

Doufám, že na poskytování údajů z registrů naváže další fáze projektu a my budeme přes Czech POINTy dostávat některá podání k zápisu do katastru. Vezměme jednoduchý příklad, třeba změnu bydliště, která by se měla promítnout do několika databází. Czech POINT může takovou změnu přijmout a snadno doručit těm institucím, které si potřebují tento údaj ve své databázi změnit. Budou následovat jistě i další složitější typy podání. Czech POINT se může v průběhu několika málo let stát opravdu tím místem, kde bude velká část občanů vyřizovat většinu svých běžných záležitostí s úřady. Katastrálním úřadům to určitě pomůže.

3) Je v případě spolupráce Czech POINTu a ČUZK něco specifického?

V nedávné době došlo k menším problémům při poskytování výpisů, protože autoři aplikace si neuvědomili, že výpis z katastru není vždy jednoduchým výstupem na stránku či dvě, ale může dosahovat délky třeba sto i více stran. To je specifika katastru ve srovnání s jinými registry, kde jde o jednodušší výstupy. Další odlišností je nutnost práce s katastrálními mapami. Lidé si často potřebují najít nemovitost v mapě, tím upřesní zadání a pak chtějí úřední výpis z katastru. S mapami zatím aplikace Czech POINT přímo nepracuje, ale na internetu dáváme k dispozici všem uživatelům tzv. orientační mapu parcel z celého území ČR ve známé aplikaci Nahlížení do KN, takže obsluha Czech POINTů může využívat tuto cestu. Nejde sice o digitální katastrální mapu, která zatím není v ČR dokončena, ale i pravidelně aktualizované rastrové obrazy katastrální mapy s doplněnými definičními body parcel a budov mohou uživatelům dobře sloužit.

4) V počátcích projektu nebyly na kontaktních místech Czech POINTu k dispozici kopie výpisů z katastrálních map. Už se to změnilo?

Úřední kopie z katastrálních map zatím Czech POINTy neposkytují, přestože v našem dálkovém přístupu to možné je. Změnit by se to mělo od podzimu, nejpozději od ledna příštího roku. Tato služba ale bude dostupná jen přibližně z 1/3 území, neboť problémem zůstává nedokončená digitalizace katastrálních map.

40 % celkové agendy RT jde přes Czech POINT
(Ing. Zdeněk Krátkoruký, ředitel RT)

1) Jaký je váš názor na projekt Czech POINT?

Bezesporu je to velice pozitivní skutek. Konečně v letošním roce na všech kontaktních místech Czech POINT získali občané možnost vydání výpisu z RT na počkání. Od ledna do srpna bylo vydáno více než 400 tisíc výpisů. Počet vydaných výpisů se podílí cca 40 % na celkové agendě Rejstříku trestů. Díky tomu se také výrazně snižuje počet žádostí o výpis v listinné podobě, které jsou do RT doručovány poštou. V Rejstříku trestů v Praze a u krajských soudů v Brně, Ostravě, Plzni a Karlových Varech, kde byly v loňském roce zřízeny pobočky Rejstříku trestů, počet vydaných výpisů na počkání od počátku letošního roku klesá, naopak počet vydaných výpisů na kontaktních místech se zvyšuje.

2) Kde vidíte největší výhody a co byste si v souvislosti s funkcionalitami přál dalšího?

Projekt Czech POINT je teprve na samém počátku. Od 1. 7. byla uvedena do provozu nová, zcela ojedinělá funkcionalita, kterou začaly využívat orgány veřejné správy pro účely správního řízení, a to v návaznosti na nový zákon č. 124/2008 Sb. Tím bylo novelizováno více než 60 zákonů, ve kterých byla zrušena dosavadní povinnost fyzické osoby předkládat výpis z RT orgánům veřejné správy pro účely správního řízení. Příslušný správní orgán si výpis vyžádá sám v elektronické podobě dálkovým přístupem, což využijí ministerstva, krajské úřady i úřady obcí s rozšířenou působností. Tímto opatřením nyní "odpadne" občanům povinnost obstarávat celkem asi 600 tisíc výpisů ročně k účelu správního řízení a napříště si budou obstarávat výpis pouze pro potřebu občansko-právního vztahu (nástup do zaměstnání), doložení bezúhonnosti při účasti ve veřejné soutěži a případně pro potřebu doložení bezúhonnosti v cizině. Czech POINT může dnešní nabídku v budoucnu rozšířit také o další části agendy RT. Například umožnit tzv. nahlédnutí do evidence Rejstříku trestů, aby si každý občan mohl přímo ověřit, jaké údaje jsou o něm vedeny nebo mu umožnit získat informaci, kdy a jakým orgánům byly jeho údaje z evidence poskytnuty. Uvedené funkcionality poskytuje Rejstřík trestů již dnes, a to dálkovým přístupem každému, kdo má platný elektronický kvalifikovaný podpis.

3) RT patří mezi uzavřené (respektive neveřejné) registry -- příprava byla složitější, objevily se nějaké specifické problémy?

Žádné neočekávané problémy se nevyskytly. Je ale třeba ocenit odpovědné nasazení pracovníků všech kontaktních míst, kteří si v krátké době osvojili práci s dokumenty obsahující citlivé osobní údaje. Počet pracovišť Czech POINT má neobvykle rostoucí tendenci, v lednu 1161, v srpnu 2320, tzn. dvojnásobek.

4) Chystají se ještě nějaké změny či úpravy?

Ano, Rejstřík trestů připravuje na podzim letošního roku zásadní změnu grafické podoby výpisu. Nový dokument bude mimo jiné lépe chráněn proti případnému neoprávněnému pozměňování nebo padělání, zároveň se zjednoduší postup jeho legalizace pro případné použití v cizině.

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2024 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu