Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Jak na turistické webové stránky obcí a regionů

Ročník: 2008, Číslo: 3, Rubrika: Z domova

Kdo nemá kvalitní webové stránky, ten jako by nebyl a ztrácí jeden z významných způsobů oslovení potenciálních návštěvníků. Tak by bylo možné přetlumočit okřídlené rčení těm, kteří působí v propagaci destinací cestovního ruchu, jmenovitě měst/obcí a regionů. Jak měřit kvalitu webové prezentace pro cestovní ruch a jak napomoci rozvoji kvality těchto stránek? Způsobů je několik.

Vedle vydávání různě zaměřených obecných i pro webové stránky v cestovním ruchu specifických (např. [1], [2]) standardů pro funkčnost, dostupnost, design, spolehlivost, kompatibilitu atd., vedle koncepčního zadávání webových stránek profesionálním firmám, publikování článků o součástech kvalitních webových prezentací, trendech, konceptech (např. [3]) a kvalitních webových prezentacích (viz série článků o regionálních prezentacích v COT business na začátku nového tisíciletí) lze využít také porovnávání kvality webových prezentací v rámci soutěže, vypsané a vyhodnocované za jasných kritérií. Již čtyři ročníky má za sebou taková soutěž na mezinárodně uznávané konferenci Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS). Soutěž vznikla v roce 2004 z iniciativy výkonného ředitele konference ISSS RNDr. Tomáše Renčína v návaznosti na novou sekci informačních a komunikačních technologií na konferenci a webové stránky měst a obcí pro cestovní ruch začaly být oceňovány zvláštní cenou. Odbor cestovního ruchu na MMR se stal garantem soutěže, zapojil se i do vlastního procesu přípravy soutěže a do hodnocení přihlášených webových stránek. Zvláštní cena ministra pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci na webových stránkách se připojila k soutěži Zlatý erb a jejím prvním laureátem byla v roce 2005 obec Velké Žernoseky.

Kritéria hodnocení webových stránek s prezentací cestovního ruchu vycházejí v této soutěži z doporučení pro webové stránky ([1], [2]), doplněná o váhy jednotlivých kritérií, vyjadřující relativní významnost jednotlivých kritérií a celkových vlastností webových prezentací pro jejich kvalitu ve vztahu k uživateli stránek. "Uživatelem" v přeneseném smyslu slova byl tým hodnotitelů webových stránek, který zastupoval všechny potenciální uživatele hodnocených webů a s podporou webové aplikace kvantitativně hodnotil jednotlivé vlastnosti webových stránek. V letech 2005 a 2006 nebylo v soutěži ještě rozlišováno mezi prezentacemi měst a obcí a regionálními prezentacemi (i objektivně se obě uvedené kategorie v pojetí některých zpracovatelů prolínají -- typicky obec prezentuje na svých stránkách také okolní region), a tak v roce 2006 tuto cenu obdržel Liberecký kraj. Pro rok 2007 byla již tato zvláštní cena ministra udělována ve dvou kategoriích -- Kategorie města a obce (oceněna byla obec Libochovany ležící v Českém středohoří) a Kategorie regiony (nejlépe byl hodnocen portál Východní Čechy). V roce 2008 byla oceněna obec Kozlovice a mezi regiony obhájil cenu portál Východní Čechy. Podívejme se podrobněji na kritéria hodnocení, která byla vypracována pro rok 2007 a byla platná i v roce 2008. 

Kritéria hodnocení pro města a obce jsou uvedena v následujících tabulkách (Tab. 1 a Tab. 2). Body jsou uděleny v plné výši, pokud je zcela realizována část (funkcionalita), popisovaná kritériem. Navíc lze udělit bonusové body za kvalitu a komplexnost zpracování. Jaké byly největší problémy u přihlášených webů? Mnohé z nich nepoužívaly role pro vstup na stránky (např. místní obyvatel/občan -- turista -- investor) a část cestovního ruchu nebyla dostatečně či vůbec oddělena od dalších informací, nebyly zpracovány rozsáhlejší jinojazyčné verze, nabídka informací byla velmi statická a málo vzájemně propojená. Mnohé stránky by si vyžadovaly zásah zkušeného designéra a zcela jiné třídění nabízených informací. Často také chyběla informace o poloze města/obce. Pozitivní naopak je, že různé typy databázově a přehledově zpracovaných informací (databáze ubytování, fotogalerie apod.) se staly standardní součástí webů, a také to, že několik nejkvalitnějších webů dobře naplňovalo většinu hodnocených kritérií.

Tab. 1: Dílčí kritéria hodnocení webových stránek pro cestovní ruch -- města a obce
Kritérium Co lze zahrnout do bonusu Města/obce Regiony
zák. bodů bonus. bodů max. váha kritéria zákl. bodů bonus. bodů max. váha kritéria
verze v angličtině v rozsahu srovnatelném s českou verzí kvalita překladu, přizpůsobení cílovým zemím, komplexnost v porovnání s českou verzí 3 2 3 3 2 3
verze v němčině v rozsahu srovnatelném s českou verzí kvalita překladu, přizpůsobení cílovým zemím, komplexnost v porovnání s českou verzí 3 2 2 3 2 2
za verzi v každém dalším jazyce v rozsahu srovnatelném s českou verzí kvalita překladu, přizpůsobení cílovým zemím, komplexnost v porovnání s českou verzí 3 2 1 3 2 1
oddělení informací o cestovním ruchu od ostatních okruhů informací oddělené URL pro část cestovního ruchu, využívání rolí při vstupu na stránky 3 2 3 4 1 3
komunikace uživatelů s provozovateli stránek e-mail nebo formuláře pro posílání připomínek, diskusní skupiny, návštěvnické knihy apod. 4 1 1 5 0 1
využívání odkazů na další externí zdroje informací odkazy na okolní města, atraktivity, celostátní a regionální databáze služeb, regiony atd., hodnotí se množství zdrojů, způsob propojení na stránky (např. propojení v textu, tematicky tříděná část). 2 3 2 3 2 3
geografická lokalizace sídla lokalizace sídla v regionu i vůči okolním regionům v různých jazycích, mapy, uvedení dopravní dostupnosti, orientace v obci. 2 3 1 x x x
geografická lokalizace regionu a jeho sídel -- poloha regionu vztažená k orientačním bodům (pohoří, nížiny, vodní toky a vodní plochy, poloha vzhledem k ČR, Evropě podrobnost lokalizace, uvedení dopravní dostupnosti z různých míst a různými prostředky x x x 2 3 1
historicko-společenské vymezení sídla historické fotografie, online kroniky, pověsti, historické a historizující mapy 2 3 1,5 2 3 1,5
produkty cestovního ruchu popisy cyklotras, naučných stezek, doporučených výletů, akcí (např. databáze akcí) 2 3 2 2 3 2
atraktivity zajímavý a inovativní způsob popisu, jeho propojení s dalšími informacemi, využití fotografií, propojení atraktivit s okolím (služby, jiné atraktivity), dostupnost informací o atraktivitách pomocí interaktivní mapy 2 3 2 2 3 2
prezentace a databáze služeb pro návštěvníky databáze (prezentace) ubytování za 1 bod, další databáze či prezentace stravovacích zařízení, sport. zařízení, kulturních zařízení atd. 1 4 2 1 4 2
obce regionu -- základní informace a odkaz na vlastní stránky obcí podrobnost informací o obcích (fotografie, textový popis), interaktivní mapa pro dostupnost informací o obcích, symboly obcí v interaktivní mapě x x x 2 3 2
implementace dalších nástrojů pro zvýšení interaktivity a uživatelské hodnoty webových stránek vyhledávání na vlastních webových stránkách, fotogalerie, videogalerie, senzitivní mapy, mapa webu, audio, flexibilní propojenost hypertextovými odkazy v rámci vlastních stránek atd. 1 4 2 1 4 2
Tab. 2: Souhrnná kritéria pro obě hodnocené kategorie
Kritérium Bodů (rozmezí) Hodnotit v kritériu Váha
Celkový design 5 Přehlednost, vyváženost a sladění jednotlivých součástí stránek, využívání erbu města 2
Celkový dojem 5 První dojem při otevření webových stránek, užitečnost pro uživatele, vhodná návaznost témat, vhodné strukturování. 1

Tab. 1 jsou obsažena také dílčí kritéria hodnocení pro regiony, z velké míry se shodující věcně i bodovým hodnocením s městy/obcemi. Rozdíly jsou především u využívání odkazů na další externí zdroje informací (u regionálního webu jde o očekávanou a velmi významnou součást), regionální web by měl také obsahovat informace o městech/obcích. Souhrnná kritéria hodnocení webů regionů se shodují s kritérii pro města a obce (viz Tab. 2). U regionálních webů se vyskytují obdobné problémy jako u webů měst a obcí, specificky je problémem stále velmi malá práce s odkazy na další webové stránky (přímo v textu či v podobě portálové) a malé využívání map, zejména aktivních, případně v GIS provedení.

Ze zkušeností s rostoucí kvalitou přihlášených webů lze konstatovat, že soutěž s mnohafaktorovými kritérii hodnocení může být nejen jedním z příspěvků zvyšování kvality webových prezentací, ale samozřejmě i malým poděkováním za úsilí, věnované tvorbě webových stránek a také zdrojem inspirace, kterou přinášejí vítězné projekty. Soutěž může podpořit také nové trendy -- využívání interaktivních a panoramatických map, GIS výstupů, webových kamer, 3D prezentací, komentovaných tematických video- a fotogalerií, individualizaci poskytovaných informací pro uživatele atd.

Zdroje
  1. Zelenka, J.: Standardy pro informační systémy v cestovním ruchu, COT business, ročník 2, č. 3, březen 2000, ISSN 1212-4281, str. 20--21
  2. Zelenka, J. (2008): Cestovní ruch. Informační a komunikační technologie, Gaudeamus Hradec Králové 2008, ISBN 978-80-7041-514-6, 239 str.
  3. Český ráj -- soukromé stránky, část linky (2007)

doc. RNDr. Josef Zelenka, CSc., vyučuje na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové (FIM UHK)

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu