Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Zvláštní cena ministra pro místní rozvoj

Ročník: 2008, Číslo: 3, Rubrika: Z domova

"Zvláštní cena ministra pro místní rozvoj je jedním z výrazných stimulů pro města, obce a regiony" říká Ing. Jiří Vačkář, náměstek ministra pro místní rozvoj.

Ing. Jiří Vačkář, náměstek ministra pro místní rozvoj

Informační a komunikační technologie jsou zvláště v dnešní době důležitou součástí rozvoje celé společnosti. Stejně tak je tomu i pro odvětví cestovního ruchu, pro které jsou tyto technologie nutností. Proto každoročně pořádaná konference Internet ve Státní správě a samosprávě, která již několik let po sobě zahrnula do svého programu téma cestovního ruchu, je významnou příležitostí pro výměnu názorů při hledání moderních inovací v této oblasti.

Z hlediska dalšího rozvoje domácího a zahraničního cestovního ruchu v ČR je kvalitní internetová prezentace základním nástrojem propagace jednotlivých destinací a přispívá tak ke zvyšování návštěvnosti našich regionů a atraktivit cestovního ruchu. Již čtvrtým rokem udělovaná zvláštní cena ministra pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci v rámci soutěže Zlatý Erb je dle mého názoru jedním z výrazných stimulů pro města, obce a regiony jak zvýšit kvalitu a úroveň svých webových stránek, což významným způsobem přispívá k zefektivnění využívání a zavádění těchto technologií. O tomto svědčí i každoročně větší počet přihlášených účastníků.

Význam moderních komunikačních a informačních technologii si uvědomilo i Ministerstvo pro místní rozvoj, které zahrnulo tuto oblast jako jednu ze svých priorit do nově schválené Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007--2013. V rámci schválených aktivit budou realizovány některé projekty, které budou významným způsobem naplňovat vizi e-turismu v České republice.

Jedním z plánovaných projektů bude dlouho odkládané vytvoření a následné zavedení Národního informačního rezervačního systému cestovního ruchu. Tento projekt, jehož nositelem bude agentura CzechTourism bude realizován v rámci Integrovaného operačního programu. Informační systém bude napojen na mezinárodní informační sítě, včetně využívání jednotných standardů odpovídajících nejnovějšímu technickému vývoji v oblasti ICT a stane se tak jedním z nejvýznamnějších nástrojů propagace České republiky na zahraničním trhu. Smyslem zavedení tohoto systému je rovněž integrace a koordinace již existujících informačních systémů na regionální úrovni.

Dalším významným projektem, který se chystá Ministerstvo pro místní rozvoj realizovat je i připravovaný Informační systém státní správy a samosprávy pro cestovní ruch, jenž bude realizován v rámci postupného zavádění e-Govermentu a projektů Smart Administration rovněž z Integrovaného operačního programu. Cílem tohoto projektu je vytvoření jednotné informační platformy v oblasti cestovního ruchu za účelem koordinace informací využívaných pro významné zkvalitnění a zefektivnění spolupráce v oblasti cestovního ruchu mezi nejdůležitějšími subjekty státní správy a samosprávy, odborných a profesních organizací a dalších významných subjektů cestovního ruchu.

Oblastí, ve které má v současné době využívání moderních informačních a komunikačních technologii velký význam, je vzdělávání. Právě díky těmto novým technologiím se vzdělání stalo mnohem dostupnějším pro širší počet zájemců o studium. Mnoho vzdělávacích institucí zahájilo množství e-learningových studijních programů a valná většina distančních forem studia významným způsobem e-learningové technologie využívá. Ministerstvo pro místní rozvoj rovněž podporuje zavádění moderních technologií do oblasti vzdělávání a zejména v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů podpořilo řadu projektů. Pro efektivní rozvoj cestovního ruchu je rozhodující kvalita poskytovaných služeb, pro které jsou lidské zdroje jedním ze základních předpokladů.

Jen na těchto aktivitách Ministerstva pro místní rozvoj je možno doložit, že zde existuje mnoho námětů, které je možné v rámci pořádání dalších ročníků této konference společně rozvíjet, a dále tak přispívat k podpoře zavádění informačních a komunikačních technologií do odvětví cestovního ruchu.

pk

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu