Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Informační společnost v České republice z pohledu statistiky

Ročník: 2008, Číslo: 1, Rubrika: Z domova

Český statistický úřad provádí pravidelná šetření o stavu informační společnosti v ČR od roku 2003. Sleduje využívání informačních technologií v domácnostech, firmách a veřejném sektoru. Vybavenost domácností a firem informačními technologiemi je důležitá pro uplatňování rozvoje eGovernment a jeho využívání v co nejvyšší míře. Poslední šetření proběhlo v roce 2007.

Domácnosti a jednotlivci

Ve výzkumu mezi domácnostmi a jednotlivci je patrný výrazný nárůst využívání informačních technologií. Z tohoto pohledu je nepopulárnější mobilní telefon, který využívá 86 % populace. Osobním počítačem pak disponuje 47 % jednotlivců a 40 % domácností. Z tohoto počtu je jich k internetu připojeno 80 %, což v celkovém počtu představuje 32 % všech domácností připojených k internetu.

Významně se mění i způsob připojení k internetu, který domácnosti využívají. Postupně klesá podíl klasického vytáčeného připojení přes telefonní linku (18 % domácností s přístupem k internetu) a zvyšuje se podíl různých typů vysokorychlostního připojení. Nejvíce je využíváno připojení typu ADSL (26 % domácností) následované připojením přes kabelovou televizi (23 % domácností) a bezdrátovým připojením WiFi (22 %) domácností.

Na základě průzkumu bylo zjištěno, že 45 % lidí z celkové populace jsou pravidelní uživatelé počítače. Z tohoto počtu pak 61 % uživatelů využívá počítač denně a to buď doma, v zaměstnání nebo ve škole. Procento populace používající počítač se mění v závislosti na věkových skupinách. Nejvíce počítače využívá věková skupina osob 16--24 let a studenti, nejméně pak lidé ve věku 65 let a více. Svou roli sehrává i dosažené vzdělání. 83 % vysokoškolsky vzdělaných osob využívá počítač a toto procento dále klesá v jednotlivých skupinách s nižším vzděláním. Internet je jednotlivci využíván především ke komunikaci a vyhledávání informací. Významně roste i objem nákupů zboží, který je realizován pomocí internetu. Poměrně v malém počtu je využíván internet pro komunikaci s veřejnou správou, především se pak jedná o získávání informací. Důvodem muže být i to, že v rozvoji elektronických služeb pro občany veřejná správa zatím zaostává.

Jak roste vybavenost počítači, zvyšuje se i úroveň znalostí jednotlivců. Základní znalost práce s počítačem má 51 procent populace ve věku 16 let a více, zkušenost s prací na internetu má 49 % populace ve stejné skupině. Pracovat s počítačem se nejčastěji naučili metodou pokus -- omyl nebo díky pomoci přátel. I přes výrazný nárůst je využívání informačních technologií běžnou populací v mezinárodním srovnání výrazně podprůměrné a to i v rámci Evropské unie.

Vybavenost domácností informačními technologiemi
vybavenost počítačem 39 %
přístup k internetu 35 %
širokopásmové připojení 28 %
nákup na internetu v posledních 3 měsících 8 %
komunikace s veřejnou správou získání informací 14 %
stahování formulářů 8 %
vracení vyplněných formulářů 4 %

Komerční sféra

Podstatný rozdíl oproti domácnostem je ve vybavenosti firem. Firmy vykazují 97 % vybavenost počítači a 95 % všech firem je připojeno k internetu. 69 % firem využívá vysokorychlostní připojení k internetu. Vlastní webovou prezentaci má 70 % firem, ale pouze u 8 % lze objednat zboží nebo službu on-line. Firmy hojně využívají internet pro komunikaci s veřejnou správou, tomu nahrává i rozvoj elektronických služeb eGovernment pro firmy, které jsou na vyšší úrovni než služby pro občany. Nejvyužívanější službou je ve firmách elektronické bankovnictví, které používá 86,4 % firem.V mezinárodním i evropském srovnání se vybavenost sektoru firem informačními technologiemi pohybuje na průměrné až mírně nadprůměrné úrovni.

Vybavenost firemí informačními technologiemi
vybavenost počítačem 97 %
přístup k internetu 95 %
širokopásmové připojení 69 %
možnost online obdržet objednávku 8 %
webové stránky 70 %
komunikace s veřejnou správou získání informací 72 %
stahování formulářů 66 %
vracení vyplněných formulářů 32 %

Veřejný sektor

Dobrá je i vybavenost informačními technologiemi ve veřejném sektoru. Dostupné komplexní výsledky posledního statistického šetření v tomto segmentu jsou z roku 2005. Vybavenost úřadů počítači klesá v závislosti na jejich velikosti, ale i tak v roce 2005 bylo pouze 0,6 % úřadů hlavně v malých obcí, které neměly k dispozici ani jeden počítač. Dostupnost internetu pro veřejnou správu je také velmi dobrá. Vyjímkou jsou opět malé obce, ale i u těch lze sledovat podstatné zlepšení stavu oproti šetřením v minulých letech. Bez připojení k internetu tak zůstává cca 2 % malých obcí. Zlepšení vykazuje také vysokorychlostní připojení úřadů k internetu a tohoto typu připojení využívá více než 50 % všech úřadů.

Rovněž počet specialistů na informační technologie ve veřejné správě se odvíjí od velikosti sledovaného úřadu. Nejméně jich mají k dispozici nejmenší obecní úřady, které prakticky nemají k dispozici vlastní odborníky. Se zvyšující se vybaveností jednotlivých úřadu informačními technologiemi, rostou i možnosti úřadů zpřístupnit tyto služby svým občanům. S internetem přístupným veřejnosti se tak lze setkat na více než polovině krajských, městských a obecních úřadech.

Úřady veřejné správy také čím dál více využívají vlastní webovou prezentaci a rozvijí další elektronické služby. Dostupnost elektronických služeb eGovernment je v ČR 55 % a postupně se zvyšuje i zájem o jejich využívání jak ze strany firem tak domácností.

-sus-

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2021 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu