Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Zeptali jsme se Zdeňka Zajíčka, náměstka ministra vnitra

Ročník: 2008, Číslo: 1, Rubrika: Rozhovory

Ministerstvo informatiky bylo zrušeno k 1. červnu 2007 a jeho agendy byly delimitovány na jiná resortní ministerstva. Ministerstvo vnitra převzalo kompetence především v oblasti elektronizace veřejné správy, resp. projekty v rámci eGovernmentu. V rozpočtové kapitole ministerstva byl proto zřízen nový program eGovernment, který je strukturován do devíti podprogramů, jako např. Czech POINT, centrální registry, komunikační infrastruktura veřejné správy (KIVS) či Open Source Software.

Zdeněk Zajíček, náměstek ministra vnitra

Během půl roku se nám podařilo připravit základní legislativní rámec. Věříme, že to umožní realizovat klíčové projekty eGovernmentu, které nejen zkvalitní vlastní výkon veřejné správy, ale budou také pomáhat občanům při komunikaci s úřady. Naším cílem je, aby heslo "obíhají data, ne občan" nebylo jen pouhým sloganem, ale běžnou realitou v životě našich občanů tak, jak již se to podařilo u prvních funkcí Czech POINTu.

Na loňské konferenci byli EGON a projekt Czech POINT představeni. Jak se naplňují prezentované cíle?

Pokud bychom postupovali po jednotlivých loni prezentovaných orgánech EGONa, srdce obsahuje návrh zákona, kterému zkráceně říkáme "eGovernment Act" a který je nyní těsně před předložením vládě. Jeho hlavním obsahem je zajištění naprosté rovnoprávnosti listinných a elektronických dokumentů, a tedy faktické zrovnoprávnění standardních procesních úkonů veřejné správy s úkony ryze elektronickými.

Oběhový systém -- patřičně zabezpečená komunikační infrastruktura veřejné správy, které říkáme KIVS (komunikační infrastruktura veřejné správy). Ta symbolizuje oběhový systém našeho Egona, zajišťující bezpečné propojení nejen mezi orgány veřejné správy navzájem, ale také mezi nimi a veřejností. V roce 2007 se nám podařilo zajistit konkurenční prostředí v dříve monopolním KIVSu uzavřením tří rámcových smluv. Již je uzavřeno mnoho prováděcích smluv (KIVS má nyní 5771 přípojek). Bylo dosaženo snížení cen služeb u dat o zhruba 5 % a u hlasu o více jak 7 %. V letošním roce očekáváme další citelné snížení cen. KIVS je předpokladem pro efektivnější přístup k informacím veřejné správy, ale pouze pro ty subjekty a k těm informacím, pro které má ten který subjekt oprávnění (včetně obecně občana). Centrálně bude služby zajišťovat takzvané Centrální místo služeb (CMS), s jehož budováním začneme ještě letos.

Co mozek a ruce?

Mozek Egona již obsahuje návrh zákonné úpravy tzv. základních registrů veřejné správy, kterými jsou registr obyvatel, registr osob, tedy všech osob s právní subjektivitou, registr územní identifikace, adres a nemovitostí a registr práv a povinností. Registr práv a povinností bude uchovávat informace o právech a povinnostech osob i obyvatel. Jeho významnou součástí bude řízení přístupů a realizace definovaných sdílení dat v systému.

A ruka EGONa je reprezentována sítí asistovaných kontaktních míst veřejné správy, tedy projektem Czech POINT. Od počátku roku lze na těchto pracovištích získat ověřený výstup z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku, ze živnostenského rejstříku a z rejstříku trestů. V průběhu prvních 14 dnů celoplošného provozu bylo vydáno přes 4 tisíce výpisů z katastru nemovitostí, více než 3 tisíce výpisů z obchodního rejstříku, přes 300 výpisů ze živnostenského rejstříku a zejména více než 10 tisíc výpisů z trestního rejstříku. Grafy nárůstu využívání služeby jsou velmi optimistické. Zejména ve vydávání výpisů z trestního rejstříku se projevila výhodnost a efektivita pracovišť Czech POINT, protože kdo dosud nemohl z nejrůznějších důvodů na výpis z rejstříku trestů čekat, musel vyjet na specializovaná pracoviště do Prahy nebo do Brna. Již dnes má tuto možnost na tisícovce míst v celé ČR. Tato pracoviště slouží veřejnosti prakticky na každé větší obci, a to nejen na úřadech obcí, ale i na vybraných pracovištích České pošty a Hospodářské komory a také na vybraných zatím sedmi zastupitelských úřadech. Celkem bude v letošním roce v provozu více než 2200 pracovišť.

Připravují se další služby?

Letos ještě hodláme připravit autorizovanou konverzi písemností, možnost tzv. obecných podání orgánu veřejné správy a samozřejmě také o možnost získání informací z dalších agend, například z registru bodů řidičů, což je služba velmi poptávaná. Dlužno zdůraznit, že vydávání ověřených výpisů není primárním cílem projektu. V budoucnu budou tato pracoviště sloužit jako asistovaná místa výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby bylo naplněno již zmíněné heslo "obíhají data, ne občan". Chystáme dále například možnost hlásit změny bydliště či matriční události, vydávat výpisy z evidence obyvatel atd. Důležité je, že občan může žádat bez ohledu na místní příslušnost úřadu. V konečné podobě pak bude mít občan také možnost své záležitosti vyřizovat prostřednictvím internetu.

Které aktuální problémy v oblasti legislativy na poli informatiky se připravují k realizaci?

V současné době je rozpracovávána celá řada legislativních úkolů, které se přímo týkají rozvoje eGovernmentu. Dva klíčové zákony jsem již uvedl, nyní poněkud podrobněji. Ke schválení vládou byl předložen návrh zákona eGovernment Act, který -- kromě zmíněného zrovnoprávnění listinných a elektronických dokumentů -- umožní využívání tzv. datových schránek pro elektronickou komunikaci občanů s úřady. Hlavním cílem navrhované právní úpravy je zefektivnění komunikace mezi orgány veřejné moci a veřejností a mezi orgány veřejné moci navzájem, samozřejmě s využitím moderních elektronických prostředků. V současné době probíhá projednávání v Legislativní radě vlády.

Návrh zákona o základních registrech veřejné správy je v současnosti ve fázi upřesňování textu zákona, který bude následně rozeslán do připomínkového řízení. Základní registry veřejné správy především umožní bezpečné sdílení dat orgány veřejné moci, a to dat, která budou považována za důvěryhodná a úřady již nebudou muset jejich platnost ověřovat. Úřady tedy již nadále nebudou od občanů zbytečně požadovat údaje, které budou v těchto základních registrech.

Co můžeme očekávat od expozice Ministerstva vnitra na konferenci ISSS 2008?

Na této konferenci můžeme očekávat prezentaci prakticky všech klíčových úkolů, o kterých jsem se zde zmínil. Vedle postupu prací na jednotlivých orgánech našeho EGONa zde tady bude prakticky prezentován projekt Czech POINT, hodláme blíže seznámit také se stavem naplňování parametrů a ukazatelů jednotlivých vrcholů dalšího našeho důležitého symbolu -- tzv. hexagonu veřejné správy. Pokud čtenáři tento symbol ještě neznají, přivítáme je rádi v naší expozici, kde získají všechny potřebné informace. Chystáme také prezentaci některých důležitých policejních projektů, projektů krizového řízení či projektů v oblasti digitalizace. Seznámíme také s rozvojem funkcionalit Portálu veřejné správy ČR a s řadou dalších projektů a aktivit. Nezbývá mi, než čtenáře opět k návštěvě naší expozice co nejsrdečněji pozvat. Připomínám, že naše vystoupení na konferenci nebude reprezentováno pouze zmíněnou expozicí, ale také řadou přednášek a tematických písemných informací v celém programu konference.

Které koncepční kroky ministerstvo připravuje v oblasti informatiky a podpory eGovernmentu?

V současné době je Radou vlády pro informační společnost připravován dokument "Strategie rozvoje informační společnosti v ČR pro období 2008--2013", který bude, po zapracování všech vznesených připomínek, předložen vládě ke schválení. Tento zásadní strategický dokument vytyčí základní směřování státu v rozvoji informatizace a určí tak také další vývoj eGovernmentu. Budou z něj totiž mj. vycházet podněty pro přípravu návrhů nových, resp. úpravu stávajících zákonů a dalších legislativních a normativních materiálů. Skutečnost, že členy Rady jsou premiér a ministři z hlediska eGovernmentu rozhodujících resortů, tedy ministři vnitra, financí a průmyslu a obchodu, dává dostatečnou záruku jejího silného mandátu.

Děkuji za rozhovor

Antonín Eliáš

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2021 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu