Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Kraj Vysočina podporuje rozvoj informatiky

Ročník: 2007, Číslo: 5, Rubrika: Z domova

Podpora regionálního rozvoje na krajské úrovni jakoukoliv formou znamená využití finančních prostředků na realizaci vzájemně provázaných strategických aktivit. Vzhledem k tomu, že ve většině případů jde o aktivity dlouhodobé a z hlediska nákladů finančně náročné, základním předpokladem úspěšné územní podpory je využití vícezdrojového financování.

V následujících textech máte možnost zjistit, jakých finančních nástrojů kraj Vysočina využívá pro financování vlastních projektů i aktivit měst a obcí na svém území. Naplňujeme tak svou vizi o strategickém charakteru aplikace informačních a komunikačních technologií (ICT) do praktického života obyvatel kraje.

Informační technologie mění způsob činnosti veřejné správy, zajišťují otevřený přístup občanů k informacím a zkvalitňují vnitřní procesy v jednotlivých organizacích. Pro financování klíčových projektů využíváme nejen krajský rozpočet a národní dotační tituly. V posledních letech tvoří vysoké procento nákladů spolufinancování z evropských strukturálních fondů a programů.

Nedílnou součástí našich aktivit je spolupráce s městy a obcemi na území Vysočiny. Touto formou a spolufinancováním lokálních projektů dosahujeme skutečného rozvoje celého území regionu.

Věřím, že následující informace vám představí naše aktivity a potěší nás, budou-li pro vás inspirací. V případě zájmu jsme připraveni s mými kolegy poskytnout vám další informace případně poradit s řešením konkrétních situací.

Jaroslav Hulák, člen Rady kraje Vysočina

Využití evropských fondů v rozvoji ICT v kraji Vysočina

Podporu rozvoje informačních technologií je možné zajistit několika způsoby od velkých investic až po vcelku finančně nenáročné školení uživatelů konkrétní aplikace. Od charakteru podpory se pak odvíjí způsob jejího financování. Kraj Vysočina dlouhodobě monitoruje možné externí finanční zdroje, neboť jejich využitím je možné realizovat finančně nejnáročnější investice, ve většině případů zejména budování nové infrastruktury.

Příklad z minulosti

V minulých letech tak byla například z prostředků Společného regionálního operačního programu vybudována první etapa páteřní optické sítě kraje -- ROWANetu. Síť propojuje veřejné instituce v 9 městech a obcích kraje a přináší s sebou možnost rozvoje moderních telekomunikačních služeb ve veřejném sektoru. Tato myšlenka s sebou ale přinesla i investiční rozpočet ve výši 32,2 mil. Kč, což s celkovým podílem externích zdrojů ze SROP a Státního rozpočtu ČR přineslo kraji úsporu 16,005 mil. Kč. Navíc jsme na tak rozsáhlém projektu získali znalosti projektového řízení k čerpání Strukturálních fondů EU, které nám pomáhají v přípravě návazných aktivit.

Současný stav operačních programů

Pro čtenáře je jistě zajímavější současný stav. Naše zkušenosti nám umožnili zapojit se již do přípravy nových operačních programů, neboť charakter podporovaných projektů bude v následujících letech určovat směr rozvoje ICT ve veřejné správě. Nedělejme si iluze o tom, že bude prakticky možné financovat velké investice jiného charakteru, než jaké budou podporovány operačními programy, 85 % kofinancování je pro ekonomické rozhodování příliš velkým lákadlem. Z tohoto důvodu se již více než rok podílíme na přípravě Regionálního operačního programu NUTS2 Jihovýchod (ROP) a Integrovaného operačního programu (IOP). Oba tyto programy obsahují podporu informačních technologií, úspěchem je zejména podpora otevřené infrastruktury v ROP, neboť ne všechny krajům se podařilo takové téma do ROP prosadit ( anebo se rozhodly podpořit jiné priority). My jsme však přesvědčeni, že ICT infrastruktura (regionální či lokální telekomunikační sítě) jsou platformou pro budoucí rozvoj služeb, vzdělanosti, výzkumu a komunikace a bez současných investic se již podobná příležitost nemusí v budoucnu opakovat.

Mezinárodní spolupráce

Další zajímavou aktivitou a jistě i výzvou je náš záměr využít programů podporujících rozvoj znalostí lidí jak v mezinárodním, tak i lokálním kontextu. Z tohoto důvodu plánujeme financovat projekty podporující znalosti občanů i našich zaměstnanců o nových informačních technologiích z programů Evropského sociálního fondu. Důležitou kapitolou jsou také společné projekty s našimi zahraničními partnery, zajímáme se zejména o nově připravené programy Interreg4C či Central Europe 2013. 

Podporujeme společné aktivity s městy a obcemi

Vedle toho jsou naše současné aktivity zaměřeny na metodické konzultace s městy a obcemi v regionu, snažíme se iniciovat společné projekty kraje a municipalit tak, aby byly výsledky projektů šířeny v území kraje bez nutnosti zátěže obecních rozpočtů. V případě zájmu pomáháme obcím s přípravou dokumentace k vlastním projektům, existují také příklady návazných aktivit, kdy kraj spolufinancuje přípravu projektové dokumentace lokálních projektů.

Jsme přesvědčeni, že jen takové provázání regionálních a lokálních aktivit vede k úspěchu a vytvoření prostředí, ve kterém si samosprávy nebudou svými aktivitami konkurovat, ale doplňovat se a přispívat k celkovému rozvoji kraje.

Finanční nástroje kraje Vysočina

Jednu z priorit kraje Vysočina je i koordinace projektových aktivit v oblasti ICT a efektivní a transparentní využití prostředků krajského rozpočtu pro rozvoj ICT v regionu. Rozpočet odboru informatiky je primárně určen pro realizaci podpůrných provozních funkcí Krajského úřadu kraje Vysočina a také k financování rozvojových aktivit na úrovni kraje či ČR. Mezi hlavní nástroje pro financování projektů obcí a zřizovaných organizací samospráv patří Fond Vysočiny a účelové nebo jednorázové dotace poskytované na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje Vysočina.

Fond Vysočiny

Kraj Vysočina zřídil na základě zákona o krajích v roce 2002 samostatný účelový trvalý Fond Vysočiny. Fond Vysočiny soustřeďuje část rozvojových prostředků kraje Vysočina, které jsou poskytovány jednotlivým subjektům prostřednictvím grantových programů. Prostředky jsou poskytovány formou dotací nezávisle na rozpočtovém roce. Fond Vysočiny je jedním z nástrojů pro postupnou realizaci Programu rozvoje kraje Vysočina a jeho cílem je zejména transparentní a systémová podpora v souladu se zájmy kraje, zapojení velkého množství subjektů do aktivit vedoucích k rozvoji kraje, trénink subjektů na systém a pravidla pro podávání žádostí o finanční prostředky z fondů EU. Zdrojem Fondu Vysočiny jsou zejména příděly z rozpočtu kraje ve výši schválené zastupitelstvem kraje, zůstatek Fondu Vysočiny k 31. 12. předchozího kalendářního roku, úroky z prostředků Fondu Vysočiny na bankovním účtu, splátky půjček poskytnutých z Fondu Vysočiny a jiné finanční prostředky (dary, dotace, příspěvky od jiných subjektů). Blíže viz tabulka 1 a více na www.fondvysociny.cz

Tab. 1: Finanční prostředky Fondu Vysočiny v oblasti informačních technologií (Kč)
Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007***
Finanční alokace pro daný rok 7 120 000 9 600 000 8 420 800 8 509 920 5 300 000 5 300 000
Celkový objem vyhlášených programů 5 482 131 9 400 000 8 800 000* 8 650 000** 5 300 000 5 300 000
Celková rozdělená podpora 4 098 915 8 341 719 7 858 627 8 712 595 5 202 605 3 307 886
Celkový zrealizovaný objem 7 749 725 16 369 337 14 833 831 20 448 777 12 968 462 11 863 762

* jeden grantový program spolufinancován z dílčího cíle 2.1
** jeden grantový program spolufinancován z dílčího cíle 1.4
*** dosud nebyly vyhodnoceny všechny plánované programy

Úspěšnost grantových programů

Průměrně je úspěšná více jak polovina podaných žádostí, záleží však na typu programu. Podpořené projekty vyžadují finanční spoluúčast žadatele, jejíž výše závisí na charakteru programu -- v souhrnu byly na každou vynaloženou korunu v rámci celého Fondu Vysočiny přidány tři koruny ze strany příjemců podpory. Přehled aktuálních grantových programů včetně uzávěrek, kontaktních adres a veškerých podrobností uvádí webová stránka www.fondvysociny.cz. Na stejné adrese jsou také uvedeny souhrnné statistiky i podrobné přehledy všech vyhodnocených projektů. Přehled finančních prostředků viz tabulka 2. 

Tab. 2: Přehled finančních prostředků dle grantových programů v letech 2002 až 2007 (Kč)
Název grantového programu Celkový objem zrealizovaných projektů Podíl Fondu Vysočiny
Obce na síti I--IV 7 378 579 3 860 115
Webové stránky MSP 1 349 539 492 463
Webové stránky měst a obcí I--III 2 841 200 1 229 761
Webové stránky pro všechny 1 415 395 487 764
Metropolitní sítě I--VII 35 948 728 15 061 987
Veřejně přístupný internet I--IV 10 082 039 4 487 400
Popularizace informačních technologií 1 399 255 539 753
Vzdělávání seniorů v oblasti ICT 965 482 595 590
Bezpečnost ICT I--II 1 731 244 777 489
Elektronické podatelny 1 730 969 851 799
Integrace aplikačního vybavení ISVS 697 988 328 94
GIS I--VII 18 693 476 8 808 922
Celkem 84 233 894 37 193 043

Zaměření grantových programů

Grantové programy odboru informatiky jsou tradičně velmi úspěšné a je o ně zájem nejen ze strany obcí, organizací zřizovaných samosprávami, tak i dalších podporovaných subjektů jako jsou neziskové organizace, malí a střední podnikatelé atd. (dle typu programu).

Oblasti podpory:

  • Infrastruktura
  • HW vybavení
  • SW vybavení
  • Vzdělávání a popularizace ICT
  • Poskytování veřejného internetu
  • Elektronizace veřejné správy
  • Zabezpečení ICT
  • Geografické informační systémy

Dotace na rozvoj ICT v organizacích kraje

Kraj Vysočina podporuje rozvoj informačních technologií ve svých organizacích i z prostředků mimo Fond Vysočiny. Většinou se jedná o systémové dotace ze strategických rezerv kraje, které se poskytují na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje Vysočina. Struktura organizací je různorodá -- jedná se o školská zařízení, odvětví kultury, silničního hospodářství, ústavy sociální péče nebo oblast zdravotnictví. Rozvoj IT v organizacích zřízených krajem Vysočina se s ohledem na strukturu těchto organizací dotýká několika základních požadavků jako např. zpracování administrativy organizace, vedení specifických informačních systémů, IT používané pro výchovu a vzdělávání mládeže ve školských zařízeních, poskytování přístupu na internet pro veřejnost, komunikace se správním úřadem ve smyslu výměny dat a poskytování dalších informačních služeb. Přehled poskytnutých dotací viz tabulka 3. 

Tab. 3: Dotace a jejich zaměření v letech 2005--2007 (Kč)
Období Zaměření dotací Poskytnutá částka
2005 Zavádění GPS pro potřeby integrovaného záchranného systému (IZS) -- nákup GPS jednotek pro jednotlivé složky IZS 860 000
2006 Podpora šíření vysokorychlostního internetu v knihovnách kraje Vysočina -- nákup počítačů do knihoven připojených vlastní metropolitní sítí / v rámci projektu Internetizace knihoven 1 400 000
2007 Pravidelně poskytované dotace na vybavení školských zařízení výpočetní technikou -- v roce 2007 schváleno 25 projektů 3 700 000

Na stránkách www.kr-vysocina.cz/it se pak můžete seznámit s našimi aktivitami podrobně.

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu