Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

CENIA na kongresu ISSS 2007

Ročník: 2007, Číslo: 1, Rubrika: Z domova

CENIA, česká informační agentura životního prostředí završila koncem minulého roku proces transformace z Českého ekologického ústavu a umožnila Ministerstvu životního prostředí přístup k úplné škále informací o životním prostředí včetně podpory výkonu státní správy. CENIA je příspěvková organizace Ministerstva životního prostředí (MŽP).

Výsledkem transformace je zajištění průhledného řízení organizace, identifikace neproduktivních činností, vyhodnocení náročnosti na zdroje a certifikace podle mezinárodních standardů ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Na tento výsledek navazuje hlavní cíl transformace v podobě spuštění procesů potřebných k vytváření průřezové informační základny pro MŽP, včetně informačních nástrojů a hodnocení. Resort životního prostředí tak institucionalizoval svoji oblast informační podpory a získal informační základnu, která se může dále systematicky rozvíjet podle vzoru jiných evropských agentur.

Projekty CENIA

V roce 2006 se CENIA podařilo získat 5 významných projektů. V období let 2007--2010 bude CENIA stát v čele konsorcia Evropského tematického střediska pro vodu (ETC/W) financovaného Evropskou agenturou pro životní prostředí. Tento projekt napomůže prosazování zájmů České republiky v oblasti vodní politiky na celoevropské úrovni. Dva projekty byly získány v rámci grantového programu Transition Facility. První si klade za cíl rozvoj v pořizování dat a informací o životním prostředí prostřednictvím vybudování stanice pro příjem satelitních dat. Druhý zajistí zlepšení efektivnosti státní správy v technické ochraně životního prostředí provázáním složkových informačních systémů. Projekt Multimediální ročenka životního prostředí, financovaný Evropským sociálním fondem, doplní činnost CENIA v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Podporu prosazování dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí v podnikatelské sféře přinese projekt Partnerství pro udržitelnou spotřebu a výrobu financovaný z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OPRLZ).

Publikace CENIA

CENIA se v roce 2006 poprvé úspěšně zhostila přípravy klíčových publikací z oblasti životního prostředí -- Zprávy o životním prostředí České republiky a Statistické ročenky životního prostředí České republiky. Tyto publikace vyšly v nové grafické podobě. V průběhu konference ISSS budou v tištěné podobě k dispozici na společném stánku CENIA a MŽP. V digitální podobě je možné si tyto publikace stáhnout z internetových stránek CENIA, které Vás od února 2007 přivítaly ve zcela nové podobě na známé adrese www.cenia.cz. Aktuální informace a služby z oblasti životního prostředí v České republice zasazené do příjemné grafiky můžete sledovat v uživatelsky přátelském prostředí. Přehledně zde najdete všechny činnosti, obory a služby, kterým se CENIA ve vztahu k životnímu prostředí věnuje. V roce 2007 CENIA připravuje také další samostatný ediční počin v podobě publikace Hospodářství a životní prostředí v České republice 1989--2005, která zmapuje vliv jednotlivých sektorů hospodářství na životní prostředí v období po sametové revoluci.

Informační základna pro hodnocení a reporting

CENIA na minulém ročníku konference ISSS představila projekt Jednotného informačního systému životního prostředí, který zpracovává, analyzuje a interpretuje informace z informačních systémů resortu životního prostředí. Tyto informace slouží jak veřejné správě, tak široké veřejnosti. V roce 2007 CENIA navazuje na tento projekt novým konceptem s pracovním názvem Environmentální helpdesk, který provede integraci služeb agentury do jednotného ohlašovacího, informačního a vzdělávacího kanálu pro veřejnou správu, komerční sféru i občany. Pomocí tohoto rozhraní bude zprostředkován přístup k odborným, správním, legislativním a dalším autorizovaným informacím ve vztahu k životnímu prostředí. Příkladem požadavků do "helpdesku" mohou být žádost o konkrétní informaci, analýzu, doporučení, vzdělávací program, kontakt na další instituci apod.

V návaznosti na evropské iniciativy v budování jednotné evropské informační infrastruktury CENIA připravuje transpozici a implementaci nové evropské směrnice INSPIRE, která si klade za cíl vybudování jednotné evropské infrastruktury prostorových dat. Na tuto iniciativu, která již byla zhmotněna v legislativní normě, navazuje vytváření evropského Sdíleného informačního systému životního prostředí (Shared Environmental Information System). I zde CENIA hraje roli koordinátora této aktivity v České republice. V rámci tohoto systému budou data pořizována, validována, zpracovávána, interpretována a publikována. Cílem všech těchto aktivit je podpora tvorby a aktualizace environmentálních politik, zjednodušení reportingových povinností, podpora budování národních informačních infrastruktur a vytvoření podmínek pro vznik služeb s přidanou hodnotou.

CENIA nadále pokračuje ve vývoji databáze pro tvorbu ročenek a zpráv o životním prostředí ISSaR -- Informační systém statistik a reportingu. V tomto systému jsou uplatňovány metody kontroly a řízení kvality dat v resortu životního prostředí s využitím metod QA/QC a metod řízení podle standardů ISO 9001 a ISO 27001. S rozšiřováním objemu informací v ISSaR jsou rozvíjeny a propagovány aplikační nástavby k interpretaci a publikaci informací v resortu životního prostředí -- portál životního prostředí, mapové služby portálu veřejné správy, indikátorový systém atd.

Konference ISSS

I v roce 2007 připraví CENIA společně s MŽP společnou sekci na desátém ročníku konference Internet ve státní správě, která se bude konat v Hradci Králové ve dnech 2.--3. dubna 2007. V rámci této sekce zazní příspěvky ze dvou tematických okruhů -- "nové informační nástroje v resortu životního prostředí" a "česká infrastruktura prostorových dat ve světle INSPIRE". Na programu konference je tato sekce plánována na dopoledne 3. dubna. Proto neváhejte a přijeďte si poslechnout příspěvky z těchto zajímavých oblastí!

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2021 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu