Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Nové webové služby ISKN

Ročník: 2007, Číslo: 1, Rubrika: Z domova

Data katastru nemovitostí České republiky jsou pomocí internetu přístupná již od září 2001 službou zvanou Dálkový přístup k datům Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN).

Tato služba, která vyžaduje uzavřít smlouvu s ČÚZK a umožňuje získat plné spektrum informací, stejné jako při osobní návštěvě katastrálních pracovišť, prodělala za dobu své existence několik rozšíření. V letech 2004 a 2005 byl systém Dálkového přístupu kompletně přebudován v souvislosti s povinností danou novelou katastrálního zákona poskytovat od 1. 4. 2004 veškeré údaje katastru zdarma samosprávným územním celkům. Vybudování nového systému Dálkového přístupu s moderní třívrstvou architekturou přineslo podstatné navýšení jeho kapacity a možnost zavádět další služby. Od 1. 7. 2006, jako reakce na novelu zákona o informačních systémech veřejné správy, zavádějících institut tzv. ověřujících osob, byl Dálkový přístup jednak rozšířen o poskytování výpisů z katastru nemovitostí, opatřených elektronickou značkou pro ověřující osoby, jednak jsou nyní všechny výpisy z katastru nemovitostí opatřeny elektronickou značkou, takže mají povahu elektronických veřejných listin. Tato skutečnost má potenciální obrovský význam pro snížení administrativní zátěže občanů, protože nejen orgány veřejné správy, ale též všichni aktéři na trhu s nemovitostmi, např. banky, pojišťovny, realitní kanceláře, správci rozvodných sítí, dnes již nemusí, při potřebě ověřit si vlastnictví k nemovitostem, vyžadovat od vlastníků doručení výpisů z katastru, ale mohou a měli by si potřebné informace získat přímo sami ve formě výpisů z katastru, opatřených elektronickou značkou -- elektronických veřejných listin. První vlaštovkou v tomto směru je skutečnost, že od 1. 1. 2007, od účinnosti nového stavebního zákona, již takto mají postupovat stavební úřady a pravděpodobně s touto skutečností souvisí velký nárůst počtu informací, získaných z katastru pomocí bezplatného Dálkového přístupu pro samosprávné celky. Základním způsobem práce s Dálkovým přístupem je interaktivní zadávání -- dialog uživatele se systémem.

Bezplatné nahlížení

Je namístě zde připomenout, že od 1. 1. 2004 zavedl ČÚZK další službu pro získání informací z ISKN, tzv. "Nahlížení", které je pro všechny zájemce zdarma. Hlavní rozdíly proti Dálkovému přístupu spočívají v tom, že Nahlížení poskytuje jenom základní písemné, nikoliv grafické informace o parcele, budově a jednotce (bytové i nebytové) a dále zájemce musí znát adresu nemovitosti, protože vyhledávání na základě údajů o vlastníkovi není možné. Nahlížení dále poskytuje informace o průbězích řízení na katastrálních pracovištích, v čem spatřujeme jedno z důležitých tzv. protikorupčních opatření. Nahlížení je velmi populární službou, měsíční počet získaných informací se v poslední době blíží 700 000. 

Webové služby

Po přebudování technologické infrastruktury Dálkového přístupu a vytvoření dostatečných kapacitních možností -- až 10 000 reportů za hodinu, byla dalším logickým krokem ČÚZK ve zlepšování služeb katastru příprava poskytování informací z katastru pomocí webových služeb. Proto byla koncem roku 2005 zpracována základní koncepce zavádění webových služeb. Součástí přípravy koncepce byl průzkum potřeb a názorů na zavádění jednotlivých typů webových služeb u významných uživatelů Dálkového přístupu. Průzkum byl poměrně široký, dodavatel aplikace Informačního systému katastru nemovitostí, společnost NESS Czech, s. r. o., jednal s Ministerstvem financí, Ministerstvem zemědělství, Pozemkovým fondem, s Krajským úřadem Středočeského kraje, Institutem městské informatiky Praha, Hypoteční bankou, Eurotelem (dnes O2) a dále se společnostmi Geovap a Gepro, které vytvářejí systémy pro geodety i pro samosprávu. Průzkum ukázal, že naprosto nejvyšší zájem je o poskytování výpisu z katastru -- listu vlastnictví, dále potom o přehled vlastnictví a informace o parcele, budově a jednotce, vše ve formátu PDF. S těmito funkcemi bude nutno implementovat další pomocné funkce, například Číselníky, Vyhledání oprávněného subjektu, Seznam výstupů a Vyžádání výstupu, jelikož bez nich není možné další služby plně provozovat. Tyto funkce byly doporučeny pro první fázi postupného zavádění webových služeb, koncepce pro další vlny zavádění doporučila uvedené výstupy poskytovat též v XML (což vyžaduje úpravu systému zpoplatnění a vyhlášky ČÚZK č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky) a Notifikace o nemovitosti a dále Notifikaci o řízení, Definiční body parcel, Definiční body budov, adresy, Seznam sousedů, Orientační mapa parcel a Výměnný formát, spojený s dalšími službami pro soukromé geodety, vyhotovující Geometrické plány.

Přípravy vrcholí

Vzhledem k tomu, že finanční prostředky ČÚZK věnované na vývoj ISKN jsou omezené, bylo nutno dát počátkem roku 2006 v oblasti Dálkového přístupu přednost úpravě pro ověřující osoby a opatřování výpisů z katastru elektronickou značkou a zavedení orientační mapě parcel. Proto první etapa zavádění webových služeb přichází až nyní s další verzí aplikačního programového vybavení ISKN, jejíž nasazení se předpokládá v dubnu 2007. V souladu s výsledky průzkumu potřeb uživatelů a s doporučeními, obsaženými v koncepci rozvoje webových služeb, budou od dubna 2007 uživatelům k dispozici služby, vracející PDF soubory pro list vlastnictví, přehled vlastnictví a informace o parcele, budově a jednotce a podpůrné služby (číselníky, vyhledávání, správa účtů, funkce pro práci se sestavami) a související činnosti nezbytné pro poskytování služeb. Všechny navrhované webové služby budou přístupné prostřednictvím HTTPS protokolu, SSL šifrování bude zabezpečeno HW dekodérem, který se již používá v prostředí Dálkového přístupu. Šifrovaný přístup zabezpečí bezpečný přenos dat včetně přihlašovacích údajů. Uživatelé budou zakládáni samostatně (se samostatnými účty), aby je bylo možné v případě potřeby samostatně zablokovat. Pro zpoplatnění výstupů budou pro PDF sestavy platit stejná pravidla jako v Dálkovém přístupu. Výsledky dotazů zpoplatněny nebudou, stejně jako v Dálkovém přístupu. Služby vyhledávaní, správa účtu, číselníky a práce se sestavami budou bezplatné. Pravidla pro zacházení s hesly budou stejná jako v Dálkovém přístupu. Pro uživatele s typem účtu Ověřující osoba budou dostupné stejné sestavy jako při interaktivní práci. Výše zmíněné bezplatné služby budou pro tento typ účtu přístupné. Není možné zde a ani by to nebylo účelné zde podávat podrobný technický popis, tento bude uveřejněn v předstihu, jakmile stav právě probíhajícího testování zajistí jeho neměnnost pro ostrý provoz. Uživatel si bude moci svoje webové služby odladit v tzv. Dálkovém přístupu na zkoušku.

Pokud jde o zavádění dalších webových služeb, je nutno vzít do úvahy, že ČÚZK zahájil konsolidaci, centralizaci ISKN, která má probíhat zhruba do poloviny roku 2008. Proto v další fázi budou následovat jen některé další webové služby, například poskytování ekvivalentů výstupů v PDF pomocí XML, a to pravděpodobně v říjnu 2007. Další webové služby, zejména takové, jejichž realizace je jednodušší v centralizovaném ISKN, budou následovat až po dokončení centralizace.

Ing. Vít Suchánek, ředitel odboru informatiky, Český úřad zeměměřický a katastrální

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2021 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu