Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Inovace informačního systému cestovního ruchu v Pardubickém kraji

Ročník: 2007, Číslo: 1, Rubrika: Z domova

Završením propagačních aktivit na podporu návštěvnosti Pardubického kraje v roce 2006 bylo spuštění turistického portálu Východních Čech na adrese www.vychodni-cechy.info a na dalších doménách v šesti jazykových mutacích.

Jeho cílem je, vedle vytvoření komplexního zdroje turistických informací o regionu Východních Čech, také shromáždit a zpracovat výstupy ostatních dodavatelů realizující různé podpůrné projekty.

Konkrétně se jedná o projekt "Vytvoření sítě certifikovaných turistických informačních center na území Pardubického kraje a podpora zvýšení kvality jimi poskytovaných služeb", realizovaný firmou OHGS a projekt "Systém přípravy turistických produktů v Pardubickém kraji" realizovaný firmou ARC Mikulov. To vše pak završuje Propagační a informační kampaň Pardubického kraje a poslední pátý projekt Partnerství pro rozvoj cestovního ruchu, jehož výsledkem by mělo být profesionální řízení turistické destinace.

Administrace systému

K tomu, aby mohl být vytvořen kvalitní a aktuální obsah portálu, bylo nezbytné zapojit turistická informační centra v kraji, kterým bylo rozšířeno jejich administrační rozhraní o tzv. "Správu okolí". Provádění aktualizací a doplňování dat v této správě je jedním z požadavků nově zaváděné certifikace turistických informačních center -- TIC, která se na plno rozbíhá v tomto roce.

Vzhledem k tomu, že turistický portál Východních Čech využívá centrálního datového jádra serveru CZeCOT.com, je výhodou tohoto propojení, že jednou zadaná informace do systému se objeví nejen v rámci www.vychodni-cechy.info, ale také v celostátním informačním systému cestovního ruchu ČR www.CZeCOT.com.

Nyní si představme onen systém administrace. Stránky administrace jsou zabezpečené protokolem SSL s certifikátem od důvěryhodné certifikační autority Thawte se 128 bitovým šifrováním. Administrační rozhraní je společné jak pro provozovatele komerčních zařízení cestovního ruchu, tak pro informační centra, která navíc oproti nim vykonávají onu zmíněnou správu okolí. Struktura zařízení cestovního ruchu v rámci centrální databanky je založena na tzv. střediskovém systému, kombinujícím různé druhy poskytovaných služeb (ubytování, stravování, sportovní aktivity, kongresové prostory apod.). Tato střediska se vždy vztahují k jednomu zařízení s tím, že v případě úspěšné validace jeho adresy dle Územního identifikačního registru se mu automaticky doplňují příslušné GPS souřadnice.

Správa okolí

Správa okolí byla naprogramována v rámci administrace dle pravidel stanovených koordinační radou cestovního ruchu Pardubického kraje. Důležitým aspektem správy okolí v Pardubickém kraji je tzv. bezmezerovité rozdělení území mezi turistická informační centra. Toto rozdělení je prováděno vždy výčtem obcí a bylo stanoveno základě vzájemné dohody v rámci projektu certifikace TIC.

Vzhledem k tomu, že každý bod zájmu v databázi je připojen k nějaké obci, každému informačnímu centru jsou tak nepřímo přiřazeny zařízení cestovního ruchu, nad kterými vykonává správu. Mimochodem, do budoucna právě množství těchto objektů má určovat výši paušální odměny vyplácené Pardubickým krajem na provoz a podporu infocenter.

Celý systém administrace portálu je založen na tom, aby si samotný provozovatel zařízení cestovního ruchu všechny informace aktualizoval sám. Portál bude nastaven tak, aby právě objekty těchto aktivních administrátorů přednostně vypisoval a propagoval. Již nyní tomu je tak u lyžařských středisek. Informační centrum se tedy vlastně stává jakýmsi prostředníkem, který by měl zajistit, aby provozovatelé onu aktualizaci opravdu prováděli.

Samozřejmě ne každého se podaří přesvědčit a v takovém případě nastupuje informační centrum, které má jedenkrát za kvartál možnost zaktualizovat základní kontaktní údaje. Kromě toho TIC má možnost doplňovat akce a aktuální zprávy o akcích konaných v jeho smluvním území -- ať už připojením na jednotlivá zařízení cestovního ruchu nebo na obce (např. v případě jarmarků, poutí a jiných akcí). V případě, že akci či zprávu zadá některý z provozovatelů, je funkcí informačního centra kontrolovat jejich obsah a případně odmítat nesprávné informace.

Velmi důležitou funkcí TIC je v rámci systému také registrace nových objektů a hlášení nových provozovatelů případně hlášení uzavřených provozoven. Kromě toho může u objektů zpřesňovat či doplňovat GPS souřadnice.

Bodové hodnocení

Aby práce informačních center mohla být spravedlivě honorována dle množství odvedené práce, bylo rozhodnuto, že jednotlivé jejich úkony ve správě okolí budou bodovány a následně body budou v daných termínech převedeny na finanční vyjádření v korunách. Proto samostatnou kartou v administraci je "Získané body", na které TIC může aktuálně sledovat počet získaných bodů a provádět vlastní kontrolu provedených úkonů administrace.

Aktuálně stanovený sazebník úkonů
  • Registrace nového zařízení 10
  • Editace základních údajů objektů 7. 5
  • Zadání akce 10
  • Zadání zprávy 15
  • Zadání obrázku 5
  • Kontrola nově registrovaného střediska 10
  • Kontrola zadané akce 2. 5
  • Kontrola zadané zprávy 2. 5
  • Kontrola obsahu nového programu 22. 5
  • Asistence během administrace 10

Všechna informační centra zapojená do správy okolí mají plnou možnost využívat data z jejich smluvního území pro své potřeby. K tomu byl v administraci zpřístupněn odkaz na XML soubor, obsahující všechna tato data. Ten lze jako zdroj použít např. pro webové stránky daného města či informačního centra. V případě takové implementace to znamená, že s pomocí nástroje správy okolí v rámci administrace potom může provádět aktualizaci údajů v rámci svého vlastního webu.

Vzhledem k dosavadnímu úspěšnému provozu bychom rádi tento systém rozšířili i na další regiony České republiky.

Vít Pechanec, internet project manager, World Media Partners, s. r. o.

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2021 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu