Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Broadband pro elektronický úřad

Ročník: 2006, Číslo: 4, Rubrika: Z domova

Internet se v posledních létech stal samozřejmou součástí našeho života. Potkáváme se s ním doma, v zaměstnání, ve školách, kavárnách a stále častěji i na úřadech. K jeho ohromnému rozvoji v České republice výrazně přispěla postupná liberalizace telekomunikačního trhu, stejně jako značné rozšíření možností volby druhu připojení a cenové i geografické dostupnosti.

Ne úplně každý si uvědomuje, že vysokorychlostní připojení není jen doménou domácností a jednotlivců nebo na druhé straně podnikové sféry. V době, kdy jedním z hlavních úkolů je "informatizovat" v podstatě celou společnost, je třeba stále hledat cesty ke zefektivnění vzájemné výměny informací, vzdělávání, zábavy, elektronizaci nejrůznější administrativy nebo prosazení myšlenky e-governmentu.

Právě s tímto cílem bylo koncipováno tzv. Broadbandové fórum jako poradní orgán Ministerstva informatiky ČR a právě odsud jsou uvolňovány prostředky na podporu projektů, které se zaměřují mimo jiné také na osvětu v oblasti využívání vysokorychlostního Internetu v celé řadě různých oblastí.

Osvětová kampaň pro samosprávu

Jedním z projektů, které dostaly ve výběrovém řízení MI ČR v roce 2006 zelenou, je osvětová kampaň pro zástupce veřejné správy, respektive úředníky obecních a městských úřadů, realizovaná v rámci projektu BOKS (Broadband -- Osvětová Kampaň pro Samosprávu).

Hlavním cílem je ukázat srozumitelnou formou a za pomoci konkrétních příkladů možnosti využití "informační dálnice" na úřadech měst a obcí všech velikostí a podnítit rychlejší nasazování projektů týkajících se zejména kvalitnější elektronické komunikace s občany. Realizátoři tohoto projektu rovněž chtějí úředníky a zástupce veřejné správy daleko lépe motivovat k užívání moderních informačních a komunikačních technologií a zároveň přispět k podstatnému zlepšení image úřadu jakožto moderní, efektivní a transparentní instituce.

Odborné semináře

První odborné semináře, které tvoří hlavní část vzdělávacího projektu, začaly již v červnu. Navíc u příležitosti konference Geoinformatika ve veřejné správě 2006 proběhl pod záštitou projektu BOKS workshop a několik přednáškových bloků, které se zaměřily především na geoinformační řešení ve veřejné správě a možnosti, jež přináší vysokorychlostní připojení k Internetu.

V průběhu září a října proběhne dalších devět akcí, které pokryjí prakticky celé území České republiky. Účastníci seminářů získají vedle oficiálního certifikátu a základních znalostí o možnostech využívání internetového připojení také celou řadu informací. Ty jim budou rozhodně prospěšné v jejich další práci -- včetně doporučení jak zvýšit konkurenceschopnost obce či zabránit přesunu obyvatel do "zaměstnanecky atraktivnějších" lokalit, informací o e-learningových programech, o možnostech rozvoje pro školy či knihovny nebo rad týkajících se přístupu k důležitým datům či veřejných prostředkům.

Výraznou předností projektu BOKS je skutečnost, že semináře jsou zaměřeny na každodenní rutinu. V bloku věnovaném elektronickému podpisu se účastníci seznámí se všemi relevantními pojmy, které zavádí zákon 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, s principy jeho používání i s kroky, které je třeba podniknout pro jeho získání.

Elektronický svět

Téma Elektronický svět a připojení k Internetu se zaměřuje na standardní práci s internetem, možnosti připojení, webové prohlížeče, e-mailové klienty, adresy i domény, stejně jako na hrozby, které práce ve veřejné síti přináší.

Další důležitou součástí programu jsou informace o elektronické podatelně a o elektronické úřední desce – od legislativních podmínek přes povinnosti, které s provozováním těchto agend souvisejí, až k správné propagaci elektronické podatelny.

Povinnosti úřadu v prezentaci na internetu jsou závěrečnou teoretickou částí seminářů a jejím cílem je seznámit posluchače s legislativou i metodickými pokyny, které definují strukturu povinné prezentace úřadů na internetu, i s tvorbou obsahu úřední desky.

V rámci praktických cvičení jsou představovány i některé konkrétní projekty týkající se elektronizace státní správy a samosprávy i dalších souvisejících oblastí včetně hodnocení úrovně otevřenosti veřejné správy. V rámci každého semináře je vyčleněn i čas pro otevřenou diskusi na téma elektronický úřad.

Povinnosti úřadu

Program a obsahovou náplň jednotlivých tématických bloků zajišťuje nejen realizační tým projektu BOKS, ale podílí se také někteří další odborníci a zpravidla i zástupci veřejné správy v příslušném regionu.

Jedno z důležitých témat -- "Povinnosti úřadu v prezentaci na internetu" přednáší Mgr.Ing.Oldřich Kužílek, který se dlouhodobě věnuje problematice otevřenosti veřejné správy a je spoluautorem zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Toto téma je i součástí uceleného materiálu, který na sérii seminářů navazuje.

Příručka e-zastupitele

Praktická "Příručka e-zastupitele" určená pro zastupitele, starosty a další zodpovědné pracovníky na obecních a městských úřadech shrnuje prakticky všechna důležitá témata, na něž se vzdělávací kampaň BOKS zaměřila.

Vedle základních informací o síti Internet a jeho možnostech zde budou shrnuty veškeré potřebné informace týkající se povinnosti úřadů v oblasti prezentace elektronickou formou (na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím), problematika elektronického podpisu (zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu) i předpisy a podmínky pro zřízení elektronické podatelny a elektronické úřední desky.

Hlavním cílem celé kampaně i aktivit realizačního týmu projektu BOKS je především další zefektivnění práce obecních a městských úřadů, zlepšení rutinních procesů či zdokonalení komunikace s občany. Jde také o praktický návod, jak co nejjednodušeji a přitom kvalitně plnit povinnosti, které ukládá nový správní řád (elektronická úřední deska, elektronické podatelny apod.).

Elektronický úřad

Pro zástupce měst a obcí v současné době neexistuje jiná cesta než se s možnostmi internetu a "zelektronizování" dosud "papírových" procesů detailně seznámit a naplno je začít využívat. Rozvoj informační dálnice a celková informatizace veřejné správy na ně každodenně kladou vyšší a vyšší nároky. Projekt BOKS, podobně jako některé další projekty podporované Broadbandovým fórem, jim může výrazně pomoci překonat nejrůznější překážky, se kterými se při své snaze setkají, a umožní jim spolehlivé a včasné dosažení cíle, jímž je efektivní a skutečně fungující "elektronický úřad".

Prokop Konopa, Oldřich Stráda

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu