Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Proces přechodu na digitální televizní vysílání

Ročník: 2006, Číslo: 4, Rubrika: Z domova

Proces přechodu z dosavadního zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální vysílání je v současné době již prakticky odstartován (v říjnu 2005 zahájila Česká Televize pravidelné digitální vysílání) a je nepochybně i předmětem častých diskusí, dohadů, mýtů a postupně se stane i tématem (i když nepochybně jen dočasným) pro orgány veřejné správy.

Mezi často uváděné důvody pro přechod na digitální vysílání patří především zlepšení technické kvality televizního přenosu obrazu spolu s podstatně širším využitím možností doplňkových datových služeb.

Vzhledem ke konkrétní situaci v možnostech kmitočtového spektra v podmínkách ČR je nutno za zásadní výhodu přechodu na digitální televizní vysílání nesporně zásadní zvýšení programové nabídky a tedy i podstatné rozšíření plurality vysílání. Rozšíření počtu televizních programů, šířených prostřednictvím pozemních vysílacích stanic brání dosud právě situace ve využití kmitočtů.

Proces přechodu na digitální vysílání probíhá nejen v ČR, ale v celé Evropě, samozřejmě s různou intenzitou v závislosti na konkrétní situaci v té, které zemi. V červnu 2006 byla na konferenci v Ženevě ukončena několikaletá mezinárodní jednání o přerozdělení kmitočtového spektra s cílem co nejlépe využití tohoto přírodního bohatství pro rozvoj televizních služeb.

Konec analogového vysílání

Rozvoj digitálního vysílání předpokládá postupné ukončování analogového televizního vysílání. Prakticky to znamená, k zajištění budoucího digitálního vysílání je nutné v relativně krátké době a nejbližším období uvolnit kmitočty, dosud využívané pro analogové televizní vysílání. Tyto kmitočty pak budou postupně využívány pro nové, již digitálně vysílající, sítě.

V ČR probíhalo několik let experimentální vysílání, posléze pak i vysílání na dočasných přechodných digitálních sítích. Z hlediska v ČR dostupných platforem je platforma pozemského televizního vysílání rozhodující platformou pro téměř 80 % obyvatel. Samozřejmě že je v ČR k dispozici platforma příjmu televizního vysílání prostřednictvím satelitu nebo platforma příjmu prostřednictvím služeb kabelových operátorů.

Rozvoj digitálního vysílání není jednoduchým procesem, bude mít nepochybně celou řadu očekávaných i neočekávaných důsledků a dopadů na řadu subjektů vč. politických, ekonomických a sociálních souvislostí. Tato podstatná změna způsobu příjmu televizního vysílání se bude týkat všech obyvatel, kteří si dosud pro příjem televizního vysílání používají platformu zemského analogového vysílání. Pro příjem digitálního vysílání si musí posluchači pořídit tzv. set top boxy nebo rovnou integrované digitální přijímače. Specifické politické, ekonomické a sociální souvislosti jsou také spojeny s vlastní přechodnou etapou souběhu obou způsobů vysílání analogového a digitálního a tím vyvolanou určitou duplicitou nákladů.

Koncepce rozvoje

V letošním roce přijala vláda ČR dokument Koncepce rozvoje digitálního rozhlasového a televizního vysílání a ustavila Národní koordinační skupinu (dále NKS). Jedním z klíčových úkolů NKS je příprava a realizace informační kampaně k procesu přechodu na digitální vysílání. Pro sestavení efektivní informační kampaně i pro vlastní proces přechodu je důležité aby byl k dispozici základní časový rozvrh postupu.

Takový časový rozvrh procesu přechodu na digitální vysílání je obsahem dokumentu Technický plánu přechodu (TPP), který vydává na základě zákona ČTÚ. V dokumentu, který je často označován za "jízdní řád" digitalizace, jsou obsaženy podmínky a postupy při ukončování analogového vysílání v jednotlivých oblastech republiky. Tomu samozřejmě předchází zahajování digitálního vysílání v dané oblasti a po určitou dobu souběžné analogové a digitální televizní vysílání. Nejde tedy jen o stanovení konečných termínů vypnutí analogového šíření, ale o celý souhrn provázaných termínů, podmínek a navazujících lhůt. Je důležité upozornit, že významná část obsahu TPP je limitována disponibilním kmitočtovým prostorem a jeho postupnými změnami -- uvolňováním kmitočtů, dosud obsazených analogovým vysíláním a jejich využitím pro digitální signál.

Termín ukončení

V rámci EU je konečný termín ukončení analogového šíření zemského televizního vysílání očekáván do začátku roku 2012. Obdobný termín stanovila vládou ČR přijatá koncepce. Aktuální návrh Technického plánu přechodu stanovuje ukončení televizního analogového vysílání v ČR do konce roku 2010. Návrh je kompromisem mezi zájmy stávajících provozovatelů televizního vysílání, nových provozovatelů televizního vysílání a je veden snahou o co nejefektivnější využití kmitočtů. To vše je koncipováno s přihlédnutím k sociální únosnosti celého procesu i snahou přinést obyvatelům co nejdříve rozhodující přidanou hodnotu digitálního vysílání -- větší výběr televizních programů, šířených zdarma. Návrh také vychází z dosavadních zahraničních zkušeností, které zřetelně ukazují, že proces přechodu musí být co nejkratší.

ČTÚ musí mimo vlastního TPP řešit i problémy spojené s mezinárodní koordinací kmitočtů, dosud užívaných v III, zejména pak s přihlídnutím k požadavkům Německa, kde se rozvíjí digitální rozhlasové vysílání. televizní vysílání. Po dohodě zainteresovaných bude zahájen již v listopadu 2006 určitý pilotní projekt vysílání DVB-T spolu s odstartováním procesu přechodu. Definitivní vypnutí analogového signálu v oblasti Domažlic se pravděpodobně dočkáme na jaře 2007. Obdobná situace je v oblasti Ústecka, pokrytého vysílání vysílače Buková Hora. Také zde proběhne v roce 2007 (III. a IV. čtvrtletí) proces přechodu na digitální vysílání. Proces přechodu na digitální televizní vysílání v ostatních oblastech ČR budou realizovány podle Technického plánu přechodu.

Technický plán přechodu

TPP stanoví zejména lhůty, podmínky a způsob postupu při procesu rozvoje sítí elektronických komunikací pro zemské digitální televizní vysílání, včetně lhůt, podmínek a způsobu vypínání zemského analogového televizního vysílání v České republice, za účelem sestavení sítě elektronických komunikací pro multiplex veřejné služby (vysílání České televize a Českého rozhlasu), dalších sítí pro celoplošné zemské digitální televizní vysílání a jedné sítě umožňující regionální zemské digitální televizní vysílání.

Plán přihlíží k současnému stavu analogového vysílání a stanoví příslušný postup operátorů zajišťujících vysílací sítě, provozovatelů vysílání a dotčených orgánů státní správy. Technický plán dává možnost provozovatelům televizního vysílání i operátorům urychlit proces přechodu, protože všechny termíny uvedené v návrhu opatření jsou stanoveny jako nejzazší možné termíny. Rozvoj zemského digitálního televizního vysílání stejně jako vypínání zemského analogového televizního vysílání v jednotlivých ucelených oblastech je možné na základě dohody provozovatelů vysílání a operátorů vysílacích sítí a po konzultaci s Úřadem realizovat i v termínech dřívějších.

Jako termín úplného vypnutí zemského analogového televizního vysílání je v návrhu opatření uvedeno datum 10. října 2010.

Mezinárodní koordinace

TPP navazuje na plán využití rádiového spektra, jehož vydání spadá v rámci výkonu správy rádiového spektra, do působnosti Úřadu, a mezinárodní koordinaci rádiových kanálů pro zemské digitální televizní vysílání. Mezinárodní koordinace uvedených rádiových kanálů vychází zejména z plnění závěrů mezinárodních dohod Stockholm61 a Ženeva06 a současně z výsledků dvou a vícestranných mezinárodních jednání, která Úřad vede jako zástupce České republiky v Mezinárodní telekomunikační unii (ITU).

Na základě mezinárodní koordinace uvedených rádiových kanálů je Česká republika, jakožto člen Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) a Konference evropských správ pošt a telekomunikací (CEPT), povinna předem konzultovat s dotčenými státy využití jednotlivých rádiových kanálů, jejich změny a řešit problematiku škodlivých interferencí na území sousedních států způsobenou využíváním rádiových kanálů na území České republiky.

Pro samotné provedení a dokončení přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání je pak pro Českou republiku určující Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o urychlení přechodu z analogového na digitální vysílání, kterým byla stanovena jako nejzazší lhůta pro vypnutí zemského analogového televizního vysílání začátek roku 2012. Opatření vychází rovněž z materiálu "Koncepce rozvoje digitálního vysílání v České republice", který byl přijat usnesením vlády České republiky ze dne 15. března 2006 č. 261.

Vymezení oblastí

Realizací postupu podle TPP dojde v České republice k nahrazení zemského analogového televizního vysílání zemským digitálním televizním vysíláním.

Z hlediska orgánů veřejné správy je důležité se postupně seznámit s podmínkami a zejména termíny a lhůtami TPP, které se nutně liší v jednotlivých oblastech ČR. ČTÚ předpokládá postupně rozvíjet těsnou spolupráci s orgány veřejné správy, podle těchto lhůt a konkrétních problémů v dané lokalitě.

Pro realizaci přechodu TPP jednoznačně rozděluje a identifikuje oblasti České republiky, v jejichž rámci bude postupně (krok za krokem) přechod zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání realizován. Ačkoliv jsou rádiové kanály pro zemské digitální televizní vysílání alokovány zejména na území odpovídající regionům (VÚSC), z požadavku na nediskriminační postup přechodu vyplynula potřeba, aby přechod probíhal v rámci území, která lze pro všechny provozovatele celoplošného zemského analogového televizního vysílání vymezit ve vazbě na stávající zemské analogové televizní vysílání.

Z tohoto důvodu ČTÚ stanovil, na základě rozsáhlé diskuse s provozovateli vysílání a operátory sítí, ucelené oblasti, z nichž každá představuje území České republiky pokryté současnými celoplošnými programy šířenými analogově ze stejného klíčového stanoviště.

Podmínky vypínání

TPP stanoví podmínky, za kterých bude vypínáno zemské analogové televizní vysílání. Termíny pro realizaci přechodu v jednotlivých ucelených oblastech byly stanoveny v návaznosti na možnosti rekonstrukce anténních systémů těch současných analogových vysílačů, které zajistí v ucelených oblastech zemské digitální televizní vysílání, a to i s ohledem na umožnění rozvoje vysílacích sítí pro šíření programů nových držitelů licencí k provozování rozhlasového a televizního vysílání.

Proces vypínání zemského analogového televizního vysílání, který může negativně narušit nejen vztahy mezi provozovateli vysílání, ale bude se dotýkat i televizních diváků na dotčeném území, vychází z principu koordinovaného vypínání dominantních analogových vysílačů, které příslušnou ucelenou oblast pokrývají zemským analogovým televizním vysíláním více programů z téhož stanoviště.

V návaznosti na historický vývoj postupného rozšiřování pokrytí území České republiky zemským analogovým televizním vysíláním existuje stav, kdy některé další analogové vysílače pokrývají nejednotně různé oblasti území České republiky a zasahují svým vysíláním do více ucelených oblastí.

Jednotná lhůta

Z těchto důvodů nelze jednotně stanovit závazný termín pro ukončení provozu všech analogových vysílačů ležících v příslušné ucelené oblasti a nebo analogových vysílačů pokrývajících signálem jen část jejího území. U jistého počtu těchto analogových vysílačů je rovněž předpoklad, že po zahájení zemského digitálního televizního vysílání v dané ucelené oblasti se stanou nadbytečnými a jejich provoz bude bez náhrady ukončen.

Aby však nedocházelo k nadbytečnému trvání celkových souběhů, byla pro ukončení provozu analogových vysílačů stanovena jednotná lhůta 6, resp. 9 měsíců, navazující na termín ukončení základního souběhu v rámci příslušné ucelené oblasti. Ačkoliv některé převáděče ležící v příslušné ucelené oblasti přijímají primární signál vysílačů ležících v jiné ucelené oblasti, je nutno i v těchto případech jejich provoz ukončit, pokud je příslušná lokalita, pokrývaná takovým převáděčem, dostatečně pokryta zemským digitálním televizním vysíláním.

V případech, kdy v důsledku realizace přechodu dojde ke vzniku škodlivých interferencí v rádiovém kanálu využívaném analogovým vysílačem malého výkonu, jehož provoz bude nadále nezbytný, zajistí Úřad náhradní rádiový kanál pro zemské analogové televizní vysílání. V případě nedostatku rádiových kanálů nebo při případných sporech operátora vysílací sítě a provozovatele vysílání však bude vždy zohledněna priorita zajištění zemského digitálního televizního vysílání.

Monitorování situace

Předpokladem pro úspěšnou realizaci přechodu s minimálním negativním dopadem na diváky je, aby operátor vysílací sítě využíval pro zemské digitální televizní vysílání maximální možné technické parametry přidělených rádiových kanálů, tj. aby zajistil maximální možné pokrytí území zemským digitálním televizním vysíláním. ČTÚ bude situaci systematicky monitorovat ve spolupráci s orgány veřejné správy a bude, v mezích své působnosti, přijímat případně další opatření.

Návrh TPP dále stanovuje pořadí jednotlivých ucelených oblastí seřazených podle termínu vypnutí zemského analogového televizního vysílání, které vychází především z technických možností využití příslušných rádiových kanálů, s přihlédnutím k navazujícím problémům, které přechod zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání mohou rovněž ovlivnit, jako jsou např. úpravy velkého množství společných antén ve velkých aglomeracích (Praha, Brno, Ostrava).

Poř. č. Ucelená oblast Název stanoviště Rádiový kanál Program*) Termín základního vypnutí Termín celkového vypnutí
1. Trutnov Černá hora 23 ČT1 březen 2008 prosinec 2008
      40 ČT2 březen 2008 prosinec 2008
      R11 NOVA březen 2008 prosinec 2008
2. Sušice Svatobor 35 ČT1 květen 2008 únor 2009
      52 ČT2 únor 2008 únor 2009
      R9 NOVA květen 2008 únor 2009
      43 PRIMA květen 2008 únor 2009
3. a) Praha Cukrák 26 ČT1 květen 2008 únor 2009
      53 ČT2 prosinec 2007 únor 2009
      R1 NOVA květen 2008 únor 2009
      R7 PRIMA květen 2008 únor 2009
  b) Praha město Mahlerovy sady 51 ČT1 květen 2008 únor 2009
      41 ČT2 květen 2008 únor 2009
      37 NOVA květen 2008 únor 2009
      24 PRIMA květen 2008 únor 2009
4. Brno Kojál 29 ČT1 květen 2008 únor 2009
      46 ČT2 květen 2008 únor 2009
      R9 NOVA květen 2008 únor 2009
5. Plzeň Krašov 31 ČT1 srpen 2008 květen 2009
      48 ČT2 srpen 2008 květen 2009
      R10 NOVA srpen 2008 květen 2009
6. Ostrava Hošťálkovice 31 ČT1 září 2008 červen 2009
      51 ČT2 září 2008 červen 2009
      42 NOVA září 2008 červen 2009
      R1 NOVA září 2008 červen 2009
      48 PRIMA září 2008 červen 2009
7. Jihlava Javořice 25 ČT1 duben 2009 leden 2010
      42 ČT2 duben 2009 leden 2010
      R11 NOVA duben 2009 leden 2010
      59 PRIMA duben 2009 leden 2010
8. České Budějovice Kleť 39 ČT1 listopad 2009 srpen 2010
      49 ČT2 listopad 2009 srpen 2010
      R2 NOVA listopad 2009 srpen 2010
      33 PRIMA listopad 2009 srpen 2010
9. Zlín Tlustá hora 22 ČT1 leden 2010 říjen 2010
      51 ČT2 leden 2010 říjen 2010
      41 NOVA leden 2010 říjen 2010
      58 PRIMA leden 2010 říjen 2010
10. Jeseník Praděd 36 ČT1 květen 2010 říjen 2010
      50 ČT2 květen 2010 říjen 2010
      53 NOVA květen 2010 říjen 2010

Pozn.:

  • Ucelené oblasti jsou řazeny vzestupně podle termínů vypnutí.
  • *) zahrnuje všechny programy oprávněných provozovatelů vysílání využívajících příslušný rádiový kanál.
  • Uvedeným termínům předchází realizace přechodu v oblasti Ústí n. Labem.

Současně však je nezbytné zajistit v maximální míře, jak to technická omezení dovolí, nediskriminační podmínky pro ostatní držitele licencí k provozování televizního vysílání. Pro jednotlivé ucelené oblasti byl stanoven současně termín vypnutí zemského analogového televizního vysílání pro navazující vysílače a převáděče.

Tři desítky

V případě ucelené oblasti Praha je z důvodu nedostatku disponibilních rádiových kanálů nezbytné využít pro účely zemského digitálního televizního vysílání rádiový kanál přidělený pro analogové vysílání programu ČT2. Z tohoto důvodu je nutné vypnout příslušný analogový vysílač již k termínu zahájení zemského digitálního televizního vysílání v této ucelené oblasti.

TPP stanoví nejzazší termín dokončení přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání na území České republiky -- 10. 10. 2010. Protože celý proces přechodu bude probíhat postupně po jednotlivých ucelených oblastech, je tento termín odlišný od termínů vypnutí zemského analogového televizního vysílání v jednotlivých ucelených oblastech.

V současné době ČTÚ zpracovává základní připomínky provozovatelů vysílání i operátorů sítí, které získal v průběhu veřejné konzultace návrhu (srpne 2006). Upravený návrh TPP bude dále konzultovat i s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání, s Radou České televize.

ČTÚ předpokládá, že v průběhu další přípravy návrhu bude informovat i orgány veřejné správy, např. prostřednictvím Asociace krajů, ve spolupráci s Ministerstvem informatiky Ministerstvem vnitra), které je odpovědné za informační kampaň.

PhDr. Pavel Dvořák, CSc., předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu