Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Ověřené elektronické výpisy z centrálních registrů překonávají potíže

Ročník: 2006, Číslo: 4, Rubrika: Z domova

Rozšíření komunikace a výměna dokumentů elektronickou formou je významnou součástí procesu zjednodušení a zvýšení efektivity výkonu veřejné správy. Problematika zpřístupnění ověřených výpisů ze stávajících registrů je daleko složitější, než se mohlo původně zdát.

Prvním důležitým činitelem při ověřování výpisů z registrů se stal Český úřad zeměměřický a katastrální, který od 29. června 2006 začal opatřovat Výpisy z katastru nemovitostí (ve formátu PDF) elektronickou značkou (kvalifikovaným systémovým certifikátem). Tyto výstupy se tak staly elektronickou veřejnou listinou ve smyslu zákona o elektronickém podpisu.

Od počátku července začaly ověřené výpisy vydávat také obecní úřady obcí s rozšířenou působností a státní notáři (205 měst a zhruba 450 notářů).

Další rozšíření

"Obce s rozšířenou působností mají oprávnění vydávat ověřené výpisy přímo ze zákona o informačních systémech veřejné správy. Ostatní obce je budou moci vydávat pouze tehdy, pokud budou jmenovány navrhovanou vyhláškou MV ČR, která by měla nabýt účinnost 1. ledna 2007. Každá obec, která oficiálně požádá, že tuto službu svým občanům chce poskytovat, bude ve vyhlášce jmenována. Ministerstvo vnitra v této věci nepředpokládá žádné prověřování technických a personálních možností obce. To bude potvrzeno pouze prohlášením žadatele," říká Ing. Tomáš Holenda, ředitel odboru informatizace veřejné správy MV ČR. Nic nebrání tomu, aby byl v budoucnosti takto definovaný okruh obcí v určitých časových intervalech rozšiřován či zužován.

Na základě jednání Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se zástupci Svazu měst a obcí ČR, se na vydávání ověřených výpisů připravují i další pracoviště -- pověřené pobočky České pošty a regionální kanceláře Hospodářské komory ČR. Budou to také obce s pověřeným obecním úřadem (tzv. obce II. stupně) a úřady městských částí hl. m. Prahy, určené statutem

Platby a poplatky

Předpokladem pro získání dálkového přístupu je podání "Žádosti o založení zákaznického účtu". Podmínkou pak složení zálohy na určité období, obvykle zvolené individuálně podle předpokládané četnosti přístupů (minimální výše zálohy je 2000 Kč). Potvrzenou žádost obdrží poštou žadatel a s ní dostane i uživatelské jméno a přístupové heslo.

V odůvodnění k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví seznam dalších obecních úřadů, oprávněných vydávat ověřené výstupy, se říká, že "ověřující osoba (obecní úřad) bude za poskytnutí příslušného výstupu (např. z katastru nemovitostí, evidence obyvatel, registru řidičů atd.) platit správci informačního systému úplatu 50 Kč (viz zákon č. 365/2000 Sb., ve spojení se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích). Žadatel za vydání ověřeného výstupu zaplatí ověřující osobě správní poplatek ve výši 50 Kč (a to za každou započatou stránku). Tento správní poplatek je shodný s poplatkem za obdobný listinný výpis z příslušné evidence (rejstříku, seznamu), vydaný správcem této evidence. Případný rozdíl mezi oběma částkami, tj. částkou, kterou zaplatí ověřující osoba správci IS a částkou, kterou naopak zaplatí žadatel ověřující osobě, bude příjmem ověřující osoby (rozpočtu obce). Přijaté správní poplatky v zásadě pokryjí náklady ověřující osoby.

Legislativní nesoulad

Nová služba samozřejmě vedle potřebné osvěty potřebuje i vyhovující podmínky. Určitou zábranu většímu rozšíření představuje např. nejasnost, týkající se úhrady za její poskytování. Předpis definující správní poplatek za výpis nabude účinnost až 1. ledna 2007, takže v současné době jsou obecní a městské úřady postaveny do situace, kdy nemohou podle stávajících pravidel vybrat více než 45 Kč za výpis, a přitom musí správci registru zaplatit stanovených 50 Kč za každou stránku.

"Dá se říci, že ověřené výpisy z katastru nemovitostí byly notáři a obcemi vydávány hned od¨počátku července jen díky tomu, že zavedení této možnosti chápali jako významnou službu veřejnosti," poznamenává Ing. Vít Suchánek z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. "Legislativu musíme respektovat, myslím si však, že novela zákona o informačních systémech veřejné správy je nešťastná. Nestanoví jednotně účinnost pro různé dotčené subjekty. Správci informačních systémů veřejné správy měli povinnost zahájit vydávání ověřených výstupů již dnem účinnosti zákona. To nebylo reálné vzhledem k nutnému času na technickou přípravu. Novela zákona o správních poplatcích stanoví správní poplatek za vydání ověřeného výstupu až od 1. 1. 2008 (týká se obcí), ministerstvo spravedlnosti musí vydat vyhlášku pro zpoplatnění vydávání ověřených výstupů notáři, Česká pošta a Hospodářská komora mohou vydávat ověřené výstupy až od 1. 1. 2008. Při čekání na plné legislativní dořešení by vlastně od 1. 7. 2006 neexistoval subjekt, který by mohl naší služby využít."

Zájemci přibývají

Přes všechny výhrady je nová služba hodnocena převážně kladně. "Doba je příliš krátká na to, aby se zavedení této služby výrazněji projevilo ve snížení počtu zájemců o výpisy z katastru na katastrálních pracovištích," dodává Ing. Vít Suchánek. " Zájem občanů je výrazně narůstající, podle vývoje v červenci a srpnu (a byly to měsíce dovolených) se počet ověřených výstupů každým měsícem zhruba zdvojnásobil". Ze dvou tisíc ověřených výpisů z katastru nemovitostí s e-značkou bylo 1444 výpisů od notářů, obecní a městské úřady vydaly 566 ověřených výpisů.

Státní notáři…

Podle předsedy Notářské komory ČR JUDr. Martina Foukala jsou všichni státní notáři dobře připravení na poskytování výpisů z registrů a v naprosté většině případů to již svým klientům nabízejí. Došlo již také k úpravě notářského tarifu a stanovení částky 100 Kč, z níž například v případě výpisů z Katastru nemovitostí je 50 Kč odváděno jako poplatek ČÚZK.

"Novou služby oceňují zejména podnikatelé a firemní klientela. Běžným požadavkem se stává pořízení ověřeného výpisu kvůli stavebnímu řízení," poznamenává Martin Foukal.

V Evropě je možnost získání ověřených výpisů na více místech celkem běžná služba.

"Jsem přesvědčen, že lidé budou tuto službu u notářů využívat stále častěji," dodává JUDr. Foukal.

…a "osvícené" úřady

V případě obcí s rozšířenou působností zatím není stav příliš uspokojivý. Většina měst zatím vyčkává, ale některé úřady od počátku svým občanům novou službu nabídly. To je případ radnice ve Dvoře Králové nebo městského úřadu ve Vodňanech.

"Lidé začali tuto možnost využívat prakticky ihned a oceňují, že už nemusí jezdit pro výpisy do Turnova a čekat dlouhé fronty," poznamenává Karel Bříza z Městského úřadu ve Dvoře Králové. "Do konce letních prázdnin jsme vyhověli zhruba 70 žádostem a pokud bude zájem narůstat operativně zvýšíme počet výdejních míst."

Ve Vodňanech jsme hovořili s Ing. Naďou Richterovou a jejím kolegou Alešem Dvořákem. "Za léto jsme vydali přibližně dvě desítky výpisů. Povědomí o této možnosti je stále malá, na počátku banky vůbec nevěděly, zda mohou výpis přijmout jako plnohodnotný doklad."

Přestože vydávání ověřených výpisů nebylo na obecních a městských úřadech přijato, dá se předpokládat, že služba se bude poměrně rychle rozšiřovat.

Jak to bude s mapami?

ČÚZK již od roku 2001 vydává dálkovým přístupem kopie digitálních katastrálních map. Jejich vydávání jako veřejných listin, opatřených e-značkou vyžaduje významnou technickou úpravu. Dosud byly mapové podklady přenášeny vektorově a snímek se sestavoval až na klientské stanici. Požadavek opatřovat digitální snímky mapy e-značkou vyžaduje sestavení snímku ve formátu PDF již na serveru.

Ing. Vít Suchánek k tomu dodává: "Toto řešení je rozpracováno a bude k dispozici nejpozději od března 2007. Snímky mapy jako veřejné listiny s e-značkou budeme schopni vydávat jen asi 13 % území státu (v místech,k de vedeme digitální mapy)."

Obchodní rejstřík

"Již v době, kdy jsme připravovali přístup k OR prostřednictvím internetu, jsme počítali s tím, že tento systém bude sloužit veřejnosti. Rozšiřování míst, kde bude moci zájemce získat ověřený výpis, však není tou nejsprávnější cestou. Orgány a organizace tyto záležitosti měly vyřizovat mezi sebou přímo a neobtěžovat občana. OR je na ověřené výpisy plně připraven a zbývá jen pořídit zaručené elektronické podpisy jednotlivých soudů," říká RNDr. Jaroslav Martaus z Ministerstva spravedlnosti.

Rejstřík trestů

V případě Rejstříku trestů, který byl od počátku koncipován jako uzavřený systém, jde o velice citlivá data a typický případ neveřejné evidence upravené zvláštním zákonem.

"Situace je zde poněkud odlišná a záleží na tom, zda o výpis žádá fyzická osoba nebo osoba právnická," poznamenává Ing. Zdeněk Krátkoruký, ředitel Rejstříku trestů.

Fyzická osoba zatím může výpis získat nadále osobně nebo požádat korespondenčně -- žádost se podává na matričních úřadech nebo okresních státních zastupitelstvích. V návrhu novely zákona o rejstříku trestů je návrh využít k získání výpisu z RT kterékoliv ze 70 stávajících okresních státních zastupitelství.

V případě právnických osob je možné již třetím rokem zažádat i elektronicky -- to však dosud prakticky nikdo nevyužívá.

"Od 1. srpna 2006 funguje výborná spolupráce se živnostenskými úřady, které získávají přibližně 1200 výpisů týdně elektronickou formou," dodává Zdeněk Krátkoruký. "Naší snahou teď je, aby to využívaly i ostatní oprávněné úřady."

Podle usnesení vlády ČR č. 855 ze dne 12. 6. 2006 musí oprávněné orgány do 30. listopadu 2006 předložit novely zákonů, které povedou ke zrušení povinnosti fyzické osoby předkládat výpis z RT, a nadále si je budou elektronickou cestou pořizovat samy.

"Jde o systémový přístup, který by mohl přinést výrazné zlepšení současného stavu a významně snížit administrativní zátěž," uzavírá Zdeněk Krátkoruký.

Prokop Konopa

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu