Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Efektivní stát -- partner samosprávy

Ročník: 2005, Číslo: 5, Rubrika: Z domova

Pod uvedeným heslem se konala počátkem listopadu konference zaštítěná předsedou Senátu MUDr. Přemyslem Sobotkou a předsedou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Mgr. Jiřím Brýdlem. Konferenci uspořádala platforma eStat a Senát ČR s cílem podpořit pozitivní diskuzi nad palčivými problémy, které se dotýkají každého občana. Jak uvedl Přemysl Sobotka, "... téma státu a jeho správy je tématem dlouhodobým, přesahujícím jednotlivá volební období. Koncenzus dosažený nad jeho konceptem by měl být maximální a základní kameny správy státu i jeho vztahu k samosprávám by však měly zůstat nedotčeny".

Z přednesených příspěvků vyjímáme:

RNDr. Josef Postránecký, náměstek ministra vnitra

Způsob financování obou úrovní samosprávy je v zásadě obdobný. Rozdíl je ovšem v tom, jakou část z celkového rozpočtu jednotlivé druhy příjmů tvoří. Zatímco mezi rozhodující příjmy obcí patří daňové příjmy (cca 59 %), kraje získávají největší část rozpočtových prostředků prostřednictvím dotací ze státního rozpočtu (cca 61 %). V rámci probíhajících reformních kroků je zřetelně patrná tendence k posilování vlastních příjmů samospráv na úkor financování prostřednictvím dotací.

Mgr. Petr Gandalovič, primátor Ústí nad Labem

Největším problémem, se kterým se samospráva v ČR potýká je nedostatek financí. Jednodužší částí problému je financování státní správy delegované na obce. Je zřejmé, že systém, kdy stát na tuto činnost pouze přispívá a zbytek je financován obecními rozpočty, je dlouhodobě neudržitelný, zejména když objem delegovaných činností neustále roste. Vedle své nesystémovosti to odčerpává prostředky na zajištění samostatné působnosti.

Mnohem závažnější je obecný systém financování samosprávy. Přestože u obcí tvoří podíl na výnosu celostátních daní rozhodující část příjmů (více než 70 %), stále zůstává 30 % příjmů, které jsou nejisté a závisí na úspěšnosti obcí, jako žadatelů o nejrůznější státní dotace.

Znesnadňuje to dlouhodobé plánování investičních akcí a současně se do značné míry uplatňuje protekcionismus a lobismus. Ukazuje se, že jako žadatelé jsou mnohem úspěšnější obce, ve kterých vládne koalice podobná koalici vládní. Je zřejmé, že u krajů se problém projevuje ještě výrazněji.

Transparency International, obecné závěry z výzkumu veřejných zakázek

  • Politici na místní úrovni uplatňují svůj vliv při nastavení podmínek výběrového řízení. Rozhodování městských rad jsou neveřejná, zápisy při hlasování jednotlivých radních se nezveřejňují. Místo osobní odpovědnosti nastupuje kolektivní nezodpovědnost
  • Zakázku většinou vyhrává nejlevnější nabídka, ale následně se cena vůči vícenákladům výrazně navyšuje, takže překročí i původně cenově dražší konkurenci
  • Zadavatelé často nevypisují otevřené výběrové řízení. Stále se opakuje "umělé" rozdělování zakázek na menší investiční části, což umožňuje vyhnout se vyhlášení otevřené soutěže
  • V případě prokázání pochybení při zadání zakázek není důsledně vyvozována osobní odpovědnost, včetně trestně-právní
  • Stále převládá nízká ochota úřadů poskytnout relevantní informace, žadatel se setkává s obstrukcemi, možnosti veřejné kontroly jsou velmi omezené
  • Kontrolní instituce nevedou přehledy, které by umožnily veřejnou kontrolu a pomohly zadavatelům vyhnout se pochybením
  • Stavební firmy, které realizují veřejné zakázky, zpravidla posílají finanční příspěvky politickým stranám, což jen posiluje podezření z neprůhlednosti.

-as-

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2024 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu