Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Nová pravidla pro úřední desky

Ročník: 2005, Číslo: 5, Rubrika: Z domova

Od 1. ledna 2006 nabývá účinnost zákon č. 500/2004 Sb., obecně známý jako nový správní řád. Tento zákon upravuje postupy správních orgánů, mezi něž patří i orgány územně samosprávných celků. Nový správní řád obsahuje nejenom problematiku správního řízení, ale i obecné záležitosti týkající se základních zásad činnosti správních orgánů, obecná pravidla pro příjem podání včetně elektronické podatelny. Obsahuje popis veškerých možností doručování zásilek, definici úřední desky, obecná pravidla podob dokumentů různých typů (rozhodnutí, vyjádření, osvědčení a sdělení), dále pravidla exekuce, veřejnoprávní smlouvy aj.

Šíře záběru tohoto zákona je tedy poměrně velká, stejně jako jeho rozsah. Pro srovnání: původní správní řád z roku 1967, který je zatím stále v současnosti platný, obsahuje 85 paragrafů, zatímco zákon č. 500/2004 Sb. jich má 184.

Úřední deska a právní předpisy

V současné době je úřední deska zmiňována v mnoha zákonech. Pro oblast územně samosprávných celků jsou důležité popisy úřední desky dané § 112 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, § 71 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích a § 83 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Na základě zákona č. 501/2004 Sb. se všechny tyto definice úřední desky zrušují a nahrazují se odkazem na § 26 zákona č. 500/2004 Sb. Dochází tím ke vzniku jednotné definice úřední desky.

Protože příslušný § 26 stanoví poměrně přísné podmínky pro úřední desku, objevily v této souvislosti dotazy, zda jsou tyto podmínky platné i pro dokumenty, které se na úřední desku vyvěšují na základě jiných právních předpisů než je nový správní řád. Odpověď na tuto otázku je vlastně obsažena přímo v zákoně č. 501/2004 Sb., který jiné definice úřední desek zrušuje.

Pokud bychom tedy připustili, že se podmínky § 26 zákona č. 500/2004 Sb. nevztahují i na další dokumenty, znamenalo by to zrušení (bez náhrady) zákonných pravidel pro fungování úředních desek v územně samosprávných celcích. To však jistě není záměrem zákona, který naopak podřizuje úřední desky jednotným pravidlům vztahujícím se na všechny správní orgány podle § 1 odst. 1 nového správního řádu.1

Nová pravidla úřední desky

Od 1. ledna 2006 je tedy úřední deska správních orgánů definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb., který specifikuje následující pravidla:

 • Každý správní orgán zřizuje úřední desku.
 • Úřední deska musí být nepřetržitě veřejně přístupná.
 • Pro orgány územně samosprávných celků se zřizuje jedna úřední deska.
 • Obsah úřední desky se zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Úřední deska na internetu

Poslední věta § 26 odst. 1 nového správního řádu říká, že obsah úřední desky je třeba zveřejnit též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Není-li správní orgán schopen zajistit zveřejnění obsahu úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup, má být uzavřena s obcí s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu má orgán sídlo, veřejnoprávní smlouva o zveřejňování obsahu úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup. Nedojde-li k vzájemné dohodě a uzavření veřejnoprávní smlouvy, rozhoduje v této věci nadřízený správní orgán, že bude tuto povinnost vykonávat sám, nebo že jejím vykonáváním pověří jiný podřízený věcně příslušný správní orgán ve svém správním obvodu.

V této souvislosti se vynořují určité otázky konkrétního výkladu. Zejména zda se obsahem úřední desky rozumí celý obsah dokumentů nebo jejich pouhý seznam? Protože zveřejňování obsahu úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup má za cíl zajistit adresátům veřejné správy možnost seznamovat se prostřednictvím veřejné datové sítě internet s jakýmikoliv dokumenty publikovanými na úřední desce, je třeba obsahem úřední desky zásadně rozumět plné znění dokumentů. Zveřejněné pouhého seznamu dokumentů vyvěšených na úřední desce by z hlediska adresátů veřejné správy nemělo prakticky žádný význam.1

Další otázkou je, zda má nezveřejnění dokumentu na úřední desce s dálkovým přístupem stejné právní důsledky jako nezveřejnění téhož dokumentu na klasické úřední desce? V případě doručení veřejnou vyhláškou (viz § 25 nového správního řádu) je přímo v zákoně zakotvena neplatnost takového doručení, pokud není v příslušné lhůtě také splněna povinnost zveřejnit písemnost způsobem umožňujícím dálkový přístup. V dalších právních předpisech není zatím neplatnost celého vyvěšení dokumentu při nesplnění povinnosti publikace způsobem umožňujícím dálkový přístup explicitně uvedena.1

Přehled dokumentů

Příkladný výčet typů dokumentů, které územně samosprávné celky publikují na svých úřední deskách.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce
 • Záměry obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku.
 • Rozhodnutí krajského úřadu o odejmutí (části) výkonu přenesené působnosti.
 • Rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR o odejmutí (části) výkonu přenesené působnosti.
 • Oznámení o počtu členů zastupitelstva, které má být voleno v následujícím volebním období.
 • Oznámení o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce.
 • Rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR o pozastavení účinnosti právního předpisu obce.
 • Nález, kterým Ústavní soud ruší obecně závaznou vyhlášku obce.
 • Rozhodnutí, kterým Ústavní soud ruší usnesení, rozhodnutí nebo jiná opatření orgánu obce v samostatné působnosti.
 • Opatření krajského úřadu, kterým se ruší opatření orgánů obce v přenesené působnosti.
 • Uzavřené veřejnoprávní smlouvy.
Nový správní řád
 • Doručování veřejnou vyhláškou.
Zákon o volbách
 • Informace o počtu a sídle volebních okrsků.
Krizový zákon (č. 240/2000 Sb.)
 • Rozhodnutí o stavu nebezpečí.
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
 • Vyhláška krajské veterinární správy o mimořádných veterinárních opatřeních.
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
 • Doručení hromadným předprsním seznamem.
Zákon č. 26/200 Sb., o veřejných dražbách
 • Oznámení o dražbě.
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • Informace o umístění opuštěného vozidla (autogramu) na vybrané parkoviště.
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
 • Zákaz koupání v povrchových vodách využívaných ke koupání.
Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu
 • Vyhlášení místního referenda (vyvěšení usnesení zastupitelstva obce o vyhlášení místního referenda).

Pozn: 1) Podrobněji článek Úřední deska v novém správním řádu JUDr. Josefa Vedrala, Ph. D., jednoho ze spoluautorů návrhu nového správního řádu.

-tole-

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2024 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu