Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Webové prostředí pro prezentaci programů spolufinancovaných EU

Ročník: 2005, Číslo: 5, Rubrika: Z domova

Centrum pro regionální rozvoj České republiky (CRR ČR) je zprostředkující subjekt pro implementaci projektů z operačních programů strukturálních fondů, včetně iniciativ společenství, Společného regionálního programu (SROP), Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Praha a předstrukturálních fondů.

Hlavní úlohou CRR ČR je zajištění první úrovně řízení projektů ve vztahu k příjemcům pomoci. Jejím smyslem je zajistit využívání prostředků v souladu se stanovenými podmínkami programů, a to ve spolupráci s příjemci podpory při vlastní realizaci projektu, ale také i zajištění přístupu k aktuálním údajům o programech a projektech pro širokou laickou veřejnost formou webové prezentace IRIS, webové prezentace RIS a mapového serveru. Další činností je i podpora regionálního rozvoje v území formou nabízených služeb přes WMS rozhraní a formou poskytování statistických, ale i informačních dat ze systému IRIS.

IRIS

Integrovaný regionální informační systém

IRIS je webová prezentace databází statistických dat až do úrovně okresů (v časové řadě od roku 1995, v počtu cca 1200 ukazatelů) a ukazatelů regionálních disparit na krajské úrovni. Vychází z dat pravidelně poskytovaných ČSÚ. Je zde definováno přibližně 200 odvozených ukazatelů, které se přepočítávají v čase a území tak, jak si uživatel internetu přímo nadefinuje ve vyhledávači. Všechny typy ukazatelů lze do značné míry zobrazit nad mapou a připravit k tisku.

IRIS poskytuje aktuální, pravidelně udržované údaje základních databází -- tzn. databáze statistických dat, administrativních institucí a databáze obcí jsou aktualizovány jednou ročně, databáze ekonomických subjektů je aktualizována 4× za rok, databáze dotačních titulů státního rozpočtu je aktualizovaná ve 14denních intervalech a databáze o programech a projektech spolufinancovaných Evropskou unií prezentovaná aplikaci jsou aktualizována přímým přenosem přes XML rozhraní každý týden -- což je pro celý systém vysoká deviza.

Databáze ekonomických subjektů, jež obsahuje včetně kontaktů 30 000 položek, administrativní instituce a databáze obcí České republiky jsou významnou částí IRISu. Uživatel se orientuje v systému pomocí jednoduchých vyhledávačů. Samozřejmostí je dynamické napojení na mapový server. IRIS je také v úzkém vztahu k Regionálním informačním servisům v tom smyslu, že tyto servisy z něho používají data formou SQL dotazů.

Celá tato webová prezentace je připravena i v anglickém a německém jazyce. Do konce roku 2005 bude představena i verze v jazyce polském. Tímto je celý tento systém přístupný i pro uživatele ze zahraničí, hlavně z tzv. dotačních oblastí programů Interregn IIIA.

Statistická data

V této části může uživatel najít základní prezentaci dat z databází Českého statistického úřadu KROK a MOS a prezentace odvozených ukazatelů z těchto zdrojových databází.

KROK je krajská a okresní statistika ČSÚ, která obsahuje velké množství statistických ukazatelů, sledovaných až do úrovně okresů.

Ze zdrojů statistiky KROK dopočítá systém dle požadavků tzv. odvozené ukazatele. Specifikací jednoho nebo více roků, území a volbou můžete tyto údaje prezentovat formou kartogramů a kartodiagramů nad mapou.

MOS je městská a obecní statistika ČSÚ, která podává základní informace o velikosti, vybavenosti a obyvatelstvu vybrané obce.

Regionální rozdíly

Soubor vybraných dat jako jednotný statistický popis regionů slouží pro srovnání hospodářského, sociálního a životního prostředí krajů. Statistické srovnávací ukazatele jsou rozděleny do těchto hlavních oblastí: Ekonomický potenciál, Lidský potenciál, Souhrnná charakteristika regionu, Technická vybavenost a obsluha území, Životní prostředí.

Programy státního rozpočtu

IRIS má ve své databázi modul obsahující informace o programech státního rozpočtu. Tyto informace, jinak roztříštěné v síti do mnoha webů, se pokoušíme předložit koncentrovaně v jednotné struktuře především těm, pro které jsou nejdůležitější, tedy zájemcům o pomoc.

Programy a projekty EU

V této databázi naleznete informace o jednotlivých programech a projektech, které jsou spolufinancovány z fondů Evropské Unie. Jedná se o všechny programy z kompetence ministerstev pro místní rozvoj, průmyslu a obchodu, práce a sociálních věcí, ministerstva zemědělství a životního prostředí.

Ekonomické subjekty

Při výběru ekonomických subjektů do databáze IRIS byl položen důraz na kategorii malých a středních podniků (MSP) s počtem zaměstnanců od 4 do 249, které tvoří většinu regionálních subjektů. Tato kategorie podniků je v moderních ekonomikách díky své adaptabilitě a dynamice považována za motor podnikání. V databázi uživatel najde široké spektrum informací od kontaktních údajů přes údaje klasifikující podnik z různých hledisek až k základním ekonomickým informacím.

Administrativní instituce

Do databáze IRIS byly zařazeny vybrané typy administrativních institucí, u kterých předpokládáme, že mohou být užitečné pro podnikatele, investora, resp. řadového občana. V databázi uživatel najde především kontaktní informace, dále pak vybrané popisné údaje. V této části webu můžete najít údaje např. o finančních úřadech, hospodářských komorách, Nadacích a občanských sdružení podporujících regionální rozvoj...

Obce

Databáze obcí je v IRIS podmnožinou databáze administrativních institucí, ze které jsou vybrána data obecních a městských úřadů. Z těchto "kmenových" údajů získá uživatel především kontaktní informace. Má však také možnost přejít jednoduše na přehled statistických dat o obci (na statistiku MOS), na informace o ekonomických subjektech v obci, na informace o dalších administrativních institucích v obci resp. na data o regionálních projektech vztahujících se k území obce.

Tématické mapování

Interaktivní mapová aplikace nabízející mapy celé republiky až do úrovně plánů měst v tématicky zaměřených sekcích s možností vyhledávání a tiskových výstupů. Tématické mapování využívá centrální mapový server s množstvím kvalitních a aktuálních mapových podkladů. Celý systém je rozčleněn do tématických projektů. Nadstavbou těchto projektů je i možnost vyhledávání podle předem nastavených filtrů -- např. obcí, ulic a celých adresních řetězců (Obecná mapa, Doprava, Weby měst, Administrativní členění, Mikroregiony, Turistika, Příroda).

Součástí mapového serveru Integrovaného regionálního informačního systému je i možnost sledovat aktivní legendy k jednotlivým tématům a příprava tiskových výstupů s možností vkládat vlastní texty a popisky.

Kraje České republiky

Součástí celého systému jsou i základní geografické informace o jednotlivých krajích České republiky. Tyto texty prezentují kraj nejen z pohledu fyzicko-geografického, ale i socio-ekonomického, historického a turistického. V popisech jednotlivých krajů lze získat informace o příslušnosti kraje k turistickým regionům a oblastem. Tyto informace mají návaznost na projekt mapového serveru turistické regiony.

Velké průmyslové zóny

Množství zajímavých a užitečných informací může uživatel nalézt v části nazvané Průmyslové zóny.

Cílem je zde prezentovat základní informace o významných rozvojových průmyslových zónách v ČR, sledovaných v rámci územních plánů velkých územních celků (ÚP VÚC) nebo relevantních územně plánovacích podkladů (ÚPP), pořizovaných krajskými úřady.

Programy a projekty EU

Programy EU

Data jsou aktualizovaná z centrální databáze monitorovacího systému strukturálních fondů v týdenních intervalech.

Pro geografický prostor (Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a Karlovarský kraj) jsou zajímavé informace o projektech z předstrukturálních programů CBC Phare, program podpory přeshraniční spolupráce ČR--Německo a projektech ze strukturálních programů Iniciativa Společenství INTERREG III A Česká republika -- Svobodný stát Bavorsko, a Iniciativa Společenství INTERREG III A Česká republika -- Svobodný stát Sasko.

Informace o jednotlivých programech obsahují nejen rámec programů, definice všech priorit a opatření, ale i časový horizont pro realizaci projektů. Zde je také možné získat informace o financování programu.

Strukturální projekty EU

V části webové prezentace nazvané "strukturální projekty EU" se nabízí prezentace všech projektů, které úspěšně prošly od výběru projektů řídícím výborem až po podpis smlouvy o financování (rozhodnutí o poskytnutí dotace) a nyní jsou ve stadiu realizace.

Závěr

Celý tento text měl za úkol ve stručnosti seznámit s webovým prostředím pro prezentace nejen programů a projektů spolufinancovaných Evropskou unií.

Podrobnější informace, Mapový server Centra pro regionální rozvoj České republiky

RNDr. Blanka Fischerová, Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2023 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu