Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Programy EU v oblasti rozvoje informační společnosti

Ročník: 2004, Číslo: 1, Rubrika: Zajímavosti

Aktivity související s rozvojem informační společnosti jsou zahrnuty v mnoha programech EU. Pro oblast eGovernment považuje EU za stěžejní program IDA, o kterém jsme informovali v minulém čísle.

Kromě tohoto programu existují programy eTen, IST jako součást 6. Rámcového programu výzkumu a vývoje. Na oblast informační společnosti se zaměřují i Strukturální fondy. Pro účely prosazení závěrů politické iniciativy eEurope, jako součásti Lisabonského procesu, byly zřízeny další programy a iniciativy, jako např. eContent, Promise (Modinis) a další.

IST (Information Society Technologies)

Strategické cíle této tematické priority 6. Rámcového programu výzkumu a vývoje pro období 2003 a 2004 jsou:

 • Aplikované IST pro hlavní sociální a ekonomické výzvy
 • Komunikace a počítačové a softwarové technologie
 • Komponenty a systémy
 • Znalostní technologie a technologie rozhraní
 • Budoucnost IST a vznikající technologie

Jako nástroje pro dosažení těchto cílů slouží Integrované projekty (IP) podporující výzkum, který již má definovány cíle a výsledky. Dále jsou to Sítě excellence (NeO) dodávající struktury a podoby výzkumu v dané oblasti. Důležitá je Společná implementace národních programů (článek 169), integrující aktivity, společné výzkumné aktivity a šíření excellence. Podpora výzkumu, který je užší a méně ambiciózní než IP se provádí prostřednictvím specificky zaměřených výzkumných projektů (STRePs). Vedle toho probíhají koordinační aktivity (CA) a specifické podpůrné akce (SSA) pro ostatní činnosti pro podporu priority (IST).

Hlavní koordinační úlohu v implementaci 6. Rámcového programu výzkumu a vývoje má MŠMT.

eTEN (Trans-European Telecommunication Networks)

eTEN je částí politiky EU v oblasti trans-evropských sítí. Program podporuje vznik provozuschopných služeb společného zájmu založených na elektronických datových sítích (nefinancuje infrastrukturu!). Hlavní pozornost v roce 2003 je věnována praktické realizaci cílů služeb obecného zájmu eEurope, tj. souboru aplikací a obecných služeb v oblasti e-governmentu, e-zdravotnictví, e-začleňování, e-learning, e-business, mobilní služby a služby v oblasti bezpečnosti.

Akční linie:

 1. eGovernment (eAdministration)
 2. eHealth (eHealthcare)
 3. eZačleňování
 4. eLearning
 5. Důvěra a bezpečnost
 6. Akce podpory a koordinace

Finanční příspěvek EU

 1. Projekty ve fázi tržního ověření (Market Validation) -- 50 % nákladů na studie, do výše 10 % odhadovaných celkových investičních nákladů
 2. Projekty ve fázi úvodního umístění na trhu (Initial Deployment) -- max. 10 % celkových investičních nákladů

Na návrh Evropské komise se diskutuje o zvýšení hranice financování z 10 % na 30 % celkových investičních nákladů. Vychází se ze zkušeností s IST.

eContent

eContent je tržně orientovaný program se zaměřením na:

 • podporu výroby, používání a distribuce evropského digitálního obsahu
 • propagaci jazykové a kulturní odlišnosti na globálních sítích
Akční linie
 1. Zlepšení přístupu k informacím veřejného sektoru a jejich širší využívání
 2. Zdokonalení výroby obsahu ve vícejazyčném a vícekulturním prostředí
 3. Zvýšení dynamiky trhu digitálního obsahu

Česká republika se účastní programu od 1. 1. 2003 a české subjekty se zúčastnily letošní výzvy k návrhům. Z 22 vybraných projektů byly v šesti z nich mezi navrhovateli české subjekty žádající o podporu cca 690 tis. EUR.

Strukturální fondy

Systém strukturálních fondů je dostatečně znám a jejich fungování je relativně složité, implementační struktura je předepsána rámcem podpory Společenství. Za přípravu Národního rozvojového plánu (NRP) je odpovědné MMR, za jeho finanční část MF. Na základě NRP jsou připraveny jednotlivé sektorové (SOP) a regionální (ROP) operační programy. Do strukturálních fondů patří také tzv. jednotné programové dokumenty (JPD) pro Cíl 2 na MMR a JPD pro Cíl 3 na MPSV, které nejsou součástí Národního rozvojového plánu. Pro všechny strukturální fondy platí tzv. horizontální témata, která se promítají do všech programů. Jedním z nich je informační společnost, kam patří i zavádění ICT.

Implementace SF EU v ČR je rozdělena z hlediska působnosti v rámci operačních programů pod jednotlivá ministerstva.

Oblast informační společnosti

Z hlediska možnosti financování projektů v oblasti informační společnosti je v tuto chvíli nejpřehlednější situace kolem Společného regionálního operačního programu (SROP).

Čerpání prostředků z tohoto fondu bude možné především na základě tzv. Priority 2 (Regionální rozvoj dopravy a komunikačních technologií), zejména opatření 2.2 "Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech", a Priority 3 (Rozvoj lidských zdrojů) opatření 3.1. "Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech" a opatření 3.2 "Podpora sociální integrace v regionech".

Konečnými příjemci dotací budou obce (svazky obcí), kraje, případně i NNO; lze očekávat, že převaha projektů bude předkládána obcemi, případně svazky obcí. Evropská komise však opakovaně upozorňuje na nutnost koordinace v oblasti tzv. horizontálních témat, aby bylo zajištěno efektivní vynakládání prostředků. Základní strategií pro tuto koordinaci bude nová Státní informační a telekomunikační politika, kterou předložilo Ministerstvo informatiky.

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2021 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu