Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Programy EU v oblasti rozvoje informační společnosti

Ročník: 2003, Číslo: 5, Rubrika: Ze zahraničí

Během posledních několika let se v oblasti informačních systémů veřejné správy (ISVS) začínají stále více uplatňovat rozvíjející se geoinformační technologie a s nimi využívání geodat a geoinformací. Postup společnosti k informatizaci je veden nejen požadavky "shora", ale požadavky současného věku vůbec.

Významnou roli hraje celkové zevšeobecnění problematiky a to, že informace jsou klíčem k úspěchu. Trendy jsou nastaveny: pro specifické úkoly ve veřejné správě v nichž hraje důležitou roli prostorová identifikace s využitím geodat (zjednodušeně práce s mapami nebo s geografickou polohou objektů) jsou využívány právě Geografické informační systémy (odtud zkratka GIS).

Geografické informační systémy a geoinformatika mají velmi úzké vazby. Geoinformatika je odnoží informatiky a zaměřuje se na vývoj a využití informačních technologií (počítačů) pro zpracováním informací s důrazem na prostorovou polohu objektů neboli zpracováním geografických informací, zkráceně geoinformací. Geodata jsou geoinformace ve formě vhodné pro počítačové zpracování. Geodata (také prostorová data) se skládají z grafické a textové části s údaji o vzájemných vztazích.

Provozní prostředky

GIS můžeme chápat jako technologii, jenž je nosníkem vyváženého rozvoje kteréhokoli územně-správního celku. Technologií rozumíme prostředky pro provoz aplikace -- hardware a software (dále HW, SW). Řečeno laicky: GIS je počítač s příslušným programovým vybavením umožňujícím práci s mapami zobrazenými na monitoru. Samotná technologie je ale mrtvá, pokud není naplněná daty splňujícími rostoucí nároky uživatele. Při úvaze implementace GIS hraje hlavní roli návratnost investic. Do nákladů je třeba zahrnout finance na získání a údržbu HW a SW, na získání datových sad, přípravu a kvalifikaci personálu.

Hardware -- Vybavení každého obecního či městského úřadu počítačem na úrovni doby je dnes už většinou samozřejmostí, tím se teoreticky odstraní starosti s náklady na nákup potřebného HW.

Software -- Trh nabízí programové licence v různých cenových kategoriích. Funkční programové vybavení je dostupné za výhodných podmínek i pro obce s hodně malým rozpočtem. Zdarma existují tzv. prohlížečky, vhodné pouze k vizualizaci map na monitoru. Ty ale nelze je srovnávat s "pravým" GISem, chybí jim totiž mnoho funkcí jež GIS umožňuje (To je, jako když si koupíte lízátko v celofánu, nerozbalíte a naprázdno lížete pouze průhlednou fólii. Pak nemáte možnost smyslově vnímat tu skutečnou chuť i když viditelný produkt je takřka na dosah chuťovým pohárkům). Požadavky na SW jsou určeny potřebami obecních/městských úřadů -- jednoduchost, rozšiřitelnost na základě nových požadavků a dostupnost všem podle jejich skutečných možností.

Nejcenější kapitál

Data -- jsou nejcennějším kapitálem GIS. Klíčové uplatnění najdou informace katastru nemovitostí (dále KN), s využitím GIS je budete mít přímo na Vašem úřadě. Uživatel může mít on-line přehled o majetkoprávních vztazích v území a výpisy navlas podobné těm z Katastrálního úřadu. Obce i správci inženýrských sítí hojně upotřebí geodeticky zaměřený podklad uličních front včetně sítí v podobě technické mapy. Základní vrstvou GIS je také letecká ortofotomapa (OTF), která přinese obraz území na Váš stůl (pokud OTF vlastní krajský úřad do jehož obvodu obec náleží, lze ji získat velmi hospodárně). Také územně plánovací dokumentace a mnoho jiných datových podkladů vložených do informačního systému mají svůj zřejmý přínos při plánování rozvoje obce. Pro budoucí kompletaci balíku GIS aplikací, řešící různé úlohy ISVS v různých stupních náročnosti, lze celý systém propojit na registry obyvatel, hospodářských subjektů, územní identifikace, mapy BPEJ aj..

Kvalifikace personálu -- koncepce GIS pro obce/města je přehledná a uživatelsky příjemná. Běžným standardem firem dodávajících GIS řešení je zabezpečení podpory ve formě školení a konzultační činnost.

Závěrem

Na závěr lze konstatovat, že investice do GIS ve vztahu ke zkvalitnění rozhodování, k úspoře času a nákladů jsou i pro menší obce přijatelné. Mnoho dat obce nebo jiné státní organizace vlastní, řadu získají za manipulační poplatek nebo zdarma. Navíc jsou zde také další hlediska: zvýšení profesionality, zlepšení pověsti, znalostí a řešení krizových situací. Kvalitní GIS se prosazuje jako efektivní nástroj pro zlepšení každodenní komunikace úřadu s občanem. Díky své silné podpoře pro rozhodování se během několika let stane běžným pomocníkem na úřadech všech typů. Kdo chce být progresivní, mít jasnou budoucnost a přilákat investory do svého regionu, musí umět poskytnout informace na úrovni doby a reagovat na aktuální výzvy.

-as-

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2023 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu