Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Samospráva a portál

Ročník: 2003, Číslo: 5, Rubrika: Z domova

Na letošním veletrhu Invex Ministerstvo informatiky slavnostně spustilo na adrese http://portal.gov.cz Portál veřejné správy do veřejného zkušebního provozu. Kolem projektu Portálu veřejné správy se samozřejmě strhla široká diskuse, vyšla řada recenzí, kritik. Osobně bych se proto v tomto článku rád věnoval vazbám Portálu veřejné správy a samosprávy a některým otázkám, které se v průběhu těch posledních pár týdnů objevily, a které je důležité zodpovědět.

Proč vůbec ministerstvo informatiky řeší tento projekt?

Ministerstvo informatiky má dle znění zákona č. 365/2000 Sb. o Informačních systémech veřejné správy povinnost vytvořit a spravovat portál veřejné správy. Portál veřejné správy je pak definován jako informační systém vybudovaný a provozovaný za účelem usnadnit veřejnosti dálkový přístup k informacím veřejné správy.

Z výše zmíněných důvodů je tento projekt jedním z klíčových projektů ministerstva informatiky.

Co je cílem Portálu veřejné správy?

Cíl portálu jednoznačně vyplývá z výše zmíněné citace zákona 365/2000 Sb., tedy "usnadnit veřejnosti dálkový přístup k informacím veřejné správy". Cílovou skupinou, na kterou se portál obrací je tedy veřejnost v celém širokém spektru. Portál je tedy nástrojem umožňujícím integrovat informace a služby z heterogenních informačních systémů a jednotným definovaným způsobem je presentovat. Jednoduše řečeno jde o systém, který by měl uživateli nabídnout základní informace z veřejné správy a nasměrovat ho na správné informační zdroje veřejné správy a to z jednoho místa na Internetu. Zejména závěr poslední věty je klíčový a leckdy kritiky zlehčovaný či opomíjený (jako nepodstatná, podřadná vlastnost), pro uživatele je však možnost najít na jednom místě informace z veřejné správy nebo cestu ke správnému informačnímu zdroji veřejné správy (třeba webovské stránce nějakého úřadu) důležitá.

Rádce a pomocník

Ambice Portálu jdou však daleko za rámec pouhého "centrálního ukazatele směru" a míří k systému, který by měl být sofistikovaným rádcem a pomocníkem veřejnosti při kontaktu s úřady.

Již první etapa Portálu veřejné správy nabízí řadu základních informačních služeb (Adresář, životní situace, zákony), důležitých z hlediska občanů. Cílem je samozřejmě toto spektrum služeb neustále rozšiřovat. Ve výsledku by měl portál umět díky integračním vlastnostem shromáždit na presentační vrstvě k dané problematice (hledanému klíčovému slovu, tématu) informace ze zcela nezávislých informačních zdrojů veřejné správy a tím poskytnout uživateli komplexní informaci a přehled.

Portál veřejné správy a role samosprávy?

Samospráva je pro Portál veřejné správy důležitým partnerem a to především proto, že samospráva má pro občany klíčové informace a je pro občany v prostředí veřejné správy primárním partnerem. Samospráva je zároveň velmi komplikovaným partnerem především proto, že je tvořena velkou řadou nezávislých samostatných subjektů, a tedy i velkou řadou informačních zdrojů.

Portál veřejné správy poskytuje veřejnosti základní kontaktní údaje subjektů samosprávy a zároveň směruje občany na informační zdroje těchto subjektů (nejčastěji webovské aplikace úřadů).

Adresář úřadů veřejné správy patří k pilířům Portálu veřejné správy a bude hrát klíčovou roli při dalším rozvoji portálu, při rozšiřování funkcionalit a provazování aplikací. Jelikož by portál měl poskytovat veřejnosti správná a validní data, je nejdůležitějším úkolem údržba a aktualizace databáze Adresáře.

e PUSA

Právě při plnění tohoto úkolu je spolupráce se samosprávou rozhodující. Jistou protislužbou za aktivitu úřadů samosprávy při údržbě a aktualizaci "svých" údajů v Adresáři by měla být možnost využití webovské služby pro stahování některých údajů z databáze Adresáře. Úřad by tak mohl získat například kontaktní údaje všech pro něj důležitých subjektů státní správy a samosprávy.

Důležitou roli v procesu aktualizace Adresáře Portálu veřejné správy bude hrát projekt ministerstva vnitra (řešený v úzké vazbě se samosprávou, především pak krajskými úřady) - ePUSA, který bude primárním zdrojem dat o samosprávě pro Adresář portálu. Prostřednictvím projektu ePUSA by měla být zajišťována i aktualizace a údržba adresáře samosprávy.

Výhody přináší tato spolupráce především subjektům samosprávy, díky spolupráci se bude šetřit jejich práce s údržbou dat v různých systémech a aplikacích, budou udržovat správné údaje pouze v systému ePUSA, tedy v rámci vlastního samosprávou plně podporovaného projektu. Projekt ePUSA bude garantem správnosti a aktuálnosti dat samosprávy pro aplikaci Adresář Portálu veřejné správy. Zároveň doufáme, že tato spolupráce nebude jedinou vazbou mezi Portálem veřejné správy a projekty samosprávy, naopak máme zájem využít zajímavé projekty k postupnému rozšiřování služeb a funkcionalit nabízených Portálem veřejné správy veřejnosti.

Životní situace

Dalším z pilířů informační části Portálu veřejné správy je aplikace životních situací, jejímž úkolem je pomoci veřejnosti s orientací při kontaktu s úřady v určitých situacích. Zatím začínáme do spolupráce na této aplikaci zapojovat státní správu s popisy situací, které řeší úřady státní správy nebo kde jsou tyto úřady garantem vlastního procesního postupu dané situace.

V další fázi Portálu veřejné správy však samozřejmě počítáme také se zapojením úřadů samosprávy při doplňování a údržbě určité části obsahu aplikace životních situací. I zde však doufáme, že půjde o spolupráci oboustranně výhodnou. Tedy, že úřady nejen budou vytvářet, udržovat, doplňovat či aktualizovat popisy životních situací jejichž budou správci a garanty, ale také, že budou moci čerpat z databáze životních situací Portálu veřejné správy prostřednictvím různých způsobů data pro vlastní použití (např. ve vlastních aplikacích).

Zároveň budou moci při vytváření popisů životních situací čerpat ze vzorových (doporučených) postupů řešení životních situací, případně se podívat jak obdobné životní situace řeší na jiných úřadech samosprávy a nechat se inspirovat. To bude znamenat nejen úsporu času a práce (především tvůrčí).

Postupně by to mělo vést nejen k vyšší míře standardizace popisu postupů (občan pak ví, co má od takového popisu očekávat), ale také k větší unifikaci struktury popisu životních situací a také k unifikaci výrazů, klíčových slov a vůbec použitého jazyka.

Diskuse

Vzdáleným cílem by pak mohlo být i to, že by se postupně mohlo dařit unifikovat i vlastní procesy a postupy jednotlivých úřadů tím, že by prostě zjistili, že to jinde dělají a řeší trochu jinak a lépe.

Jak bylo ale zmíněno výše, zapojení samosprávy do aplikace Životních situací se připravuje až na další fáze Portálu veřejné správy, a my očekáváme, že nad vlastní koncepcí zapojení samosprávy do této spolupráce proběhne rozsáhlá diskuse s pověřenými zástupci samosprávy, tak aby výsledek byl pro samosprávu přijatelný, přínosný a zároveň samosprávou akceptovaný.

Závěr

Samozřejmě se počítá s tím, že v dalších fázích projektu Portálu veřejné správy se budou postupně rozšiřovat i další funkcionality. Ať už ve spolupráci se státní správou či samosprávou tak, aby Portál veřejné správy byl postupně skutečně místem, které je pro občana zajímavé, a které má pro něj vysokou přidanou hodnotu. Doufáme také, že samospráva bude postupně svoji roli při spolupráci na projektu Portálu veřejné správy zvyšovat, a především, že bude mít zájem hrát aktivní roli při postupném rozvoji služeb a funkcionalit portálu. Věříme, že se pověření zástupci samosprávy postupně zapojí do pracovních skupin projektového týmu Portálu veřejné správy. Budou se tedy podílet na dalším rozvoji portálu od samotného počátku a budou mít i možnost promítnout do tohoto rozvoje i svoje představy a vize.

Ing. Břetislav Moc, Government Solution Manager, IBM Česká republika, spol. s r. o.

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu