Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Návrh nové Státní informační politiky

Ročník: 2003, Číslo: 5, Rubrika: Z domova

Ministerstvo informatiky předložilo k diskuzi návrh nové Státní informační a telekomunikační politiky, což je dokument nové jednotné strategie státu v oblasti informační společnosti a telekomunikací do roku 2006. Materiál navazuje na předchozí dokumenty a vzhledem k nadcházejícímu vstupu ČR do Evropské unie rozpracovává v českém prostředí záměry a požadavky strategie rozvoje informační společnosti členských zemí eEurope 2005.

Moderní informační a komunikační technologie jsou příležitostí a šancí k nastartování nového a dlouhodoběji udržitelného rozvoje společnosti založené na znalostech. V souladu s programovým prohlášením vlády a strategií Evropské unie a na základě vyhodnocení jen částečného naplnění cílů předchozích vládních koncepčních dokumentů stanoví návrh Státní informační a telekomunikační politiky následující priority:

  1. dostupné a bezpečné komunikační služby (problematika regulace trhu elektronických komunikací a posilování konkurence, podpora dostupnosti základních i širokopásmových internetových služeb)
  2. informační vzdělanost (především informatizace škol a podpora informační gramotnosti)
  3. moderní veřejné služby on-line (optimalizace fungování veřejné správy pomocí moderních informačních a komunikačních technologií, podpora používání elektronických tržišť a využití moderních informačních a komunikačních technologií ke zlepšení kvality a dostupnosti zdravotnické péče)
  4. dynamické prostředí pro elektronické podnikání (strategie státu v oblasti elektronického obchodu rozpracována v samostatném dokumentu, Bílé knize o elektronickém obchodu)

Státní informační a telekomunikační politika

(Výtah z dokumentu, který byl předložen k veřejné diskuzi)

Východiska

Česká republika se v roce 2001 připojila k akčnímu plánu eEurope+ 2003, společnému závazku kandidátských zemí v oblasti informační společnosti. V následujícím období se soustředí na naplňování cílů akčního programu 2005, který ovlivnil i přípravu Státní informační politiky.

Nové technologie nabízejí mj. příležitost pro vytváření moderní a efektivní veřejné správy, která nabízí zlepšené služby a významně ovlivňuje trh informačních a komunikačních technologií. Služby veřejné správy musí být pro uživatele jednoduché a musí být dostupné všem skupinám obyvatel.

Informatizace veřejné správy probíhá na všech úrovních. Na centrální úrovni se podařilo spustit Portál veřejné správy, byla uzavřena Rámcová dohoda o budování infrastruktury veřejné správy. Nedořešena zůstává otázka vymezení vzájemné spolupráce jednotlivých registrů a datových zdrojů, úkolem je také informatizace jednotlivých agend veřejné správy.

Prioritní oblasti

Využívání internetu vyvolává nutnost zabezpečit dostupné a bezpečné komunikační služby, které umožní dostatečně rychlý přenos velkého objemu dat všeho druhu. Předpokladem je dostatečný rozvoj trhu elektronických komunikací, přičemž vláda bude určovat pouze zásady a cíle regulace, aby byly zabezpečeny zájmy všech uživatelů služeb elektronických komunikací. Dostupnost přístupových služeb lze zajisti pouze konkurencí na trhu, přičemž optimální hladinu cen koncových služeb by měla určovat obvyklá hladina cen v EU (nebo nižší). V oblasti bezpečnosti bude zpracována Národní strategie informační bezpečnosti, zavede se Intranet veřejné správy a jednotný bezvýznamový národní identifikátor.

Jedním z podmiňujících faktorů udržení a dalšího rozvoje ČR i prosperity národního hospodářství je informační vzdělanost. Cílem vlády je rozšíření počítačové gramotnosti během nastávajících pěti let alespoň na polovinu naší populace. Proto je nutné co nejdříve dokončit internetové připojení všech škol a zejména systematicky zvyšovat informační gramotnost učitelů. Je nutné podpořit motivaci všeobecné populace, odstraní zbytečný strach ze začátečnických kroků a zvýšit dostupnost ICT produktů. Jedním z cílů je zavést daňové zvýhodnění pro domácí počítače a domácí připojení k internetu. Samostatný program podpory a řadu opatření je nutno zaměřit do oblasti vědy a výzkumu.

Tabulka: Připojení domácností k internetu (%)
Rok ČR EU
2000 8,0 18,0
2001 11,0 36,0
2002 16,4 39,8

e-Government

Vláda chápe "e-government" jako transformaci vnějších a vnitřních vztahů veřejné správy pomocí ICT s cílem poskytovat veřejné služby rychleji, spolehlivěji a levněji co nejširší veřejnosti. Smyslem je tudíž zvýšení účinnosti státní správy. Cestou k dosažení tohoto cíle je podpora správních úřadů vytvořením pravidel komunikačního prostředí, které bude odpovídat charakteru úloh plněných státními orgány. Předpokladem proto je spolupráce jednotlivých systémů a realizace intranetu veřejné správy. Je proto nutné přehodnotit roli standardů, aby cílem byla především účelnost a kvalita obsahu schvalovaných pravidel. Evropská komise v tomto směru připravuje metodická pravidla.

Budou vytvořeny a celou veřejnou správou využívány nově pojaté registry veřejné správy (základní registr obyvatel, základní registr ekonomických subjektů, základní registr územní identifikace a nemovitostí), které aktuálními a hodnověrnými zdroji pro jiné informační systémy. Řada informací bude přístupná přímo občanům.

Moderní veřejné služby by měly být poskytovány on-line. Hlavní úkoly v oblasti e-governmentu spočívají v legislativní přípravě pravidel pro výměnu dat a propojení základních systémů, což by mělo být do roku 2005. Do roku 2006 zpřístupnit prostřednictvím PVS služby při řešení různých životních situací, podávání daňových přiznání a platby daně z příjmů fyzických osob, žádosti o vystavení osobních dokladů, žádosti o sociální dávky aj. V rámci uvedené priority vláda podpoří rozvoj techniky e-procurementu a používání elektronických tržišť. V oblasti zdravotnictví se stanoví cíl postupně nahradit stávající průkazy pojištěnců zdravotnických pojišťoven čipovými kartami.

Tabulka: Věková struktura uživatelů internetu

Věk

Podíl populace

15--24 let 46,7%
25--34 let 29,1 %
35--44 let 26,0 %
45--54 let 17,3 %
55--64 let 6,5 %
65 a více 1,3 %

Financování

Financování rozvoje informačních a komunikačních technologií a infrastruktur považuje stát za úkol soukromého sektoru. Svoji roli spatřuje především ve stimulaci takovýchto investic. Vláda bude přednostně podporovat projekty využívající financování z prostředků EU. Specifická je situace v oblasti budování a provozování infrastruktury v rámci veřejné správy. Zde vláda hodlá postupovat individuálně a volit mezi vlastním budováním infrastruktury a jejím provozem na straně jedné, a outsourcingem a nákupem služeb na straně druhé. Velký význam stát přikládá programům spolupráce veřejného a soukromého sektoru (tzv. Public Privat Partnership -- PPP).

Vazba na celoevropské aktivity bude jedna z hlavních součástí Státní informační politiky. Bude to nejenom aktivní účast na programech EU, ale také výměna zkušeností, vzájemné informování a sdílení osvědčených postupů. Pravidelné měření naplňování Státní informační a komunikační politiky bude vycházet z metodiky EU pro akční plán eEurope 2005.

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu