Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Využívání elektronických způsobů komunikace postiženými občany ve Španělsku

Ročník: 2003, Číslo: 4, Rubrika: Ze zahraničí

Elektronická veřejná správa (e-Government) a celá problematika informační společnosti spadá ve Španělsku do kompetence Ministerstva pro vědu a technologii. 11. července 2002 byl ve Španělsku přijat zákon č. 34/2002 o službách v informační společnosti a elektronickm obchodu, který je základní právní normou v tématu elektronické komunikace včetně nediskriminace různých skupin občanů.

Podle šestého dodatečného ustanovení tohoto zákona jsou španělské instituce veřejné správy povinny přijmout nezbytná opatření tak, aby informace na jejich příslušných internetových stránkách byly přístupny postiženým osobám a osobám pokročilého věku v souladu s všeobecně uznávanými kritérii dostupnosti obsahu, a to do 31. prosince 2005.

V současné době (s termínem září 2003) připravuje Ministerstvo pro vědu a technologii v součinnosti se Španělskou asociací pro normalizaci a certifikaci, návaznou legislativu, která by měla stanovit konkrétní kroky pro dosažení dostupnosti elektronických médií pro postižené občany k 31. 12. 2005. Po přijetí této normy by měla být dále přijata rozlišovací etiketa, jíž by byly označeny ty internetové stránky, které splňují kritéria dostupnosti.

Program činností

V letošním roce vypracovalo Ministerstvo pro vědu a technologii "Program činností pro rozvoj informační společnosti ve Španělsku na léta 2004--2005", jehož nedílnou součástí je i pasáž věnovaná tématu přístupnosti k elektronickým médiím pro postižené občany.

Podle tohoto dokumentu se veškeré aktivity zaměří na:

  • dostupnost internetových stránek
  • podporu přijetí norem WAI ve veřejných internetových stránkách
  • podporu vzdělávacím programům zaměstnanců veřejné správy zodpovědných za internetové stránky
  • širší užití kritérií dostupnosti při kontrataci veřejných zakázek
  • rozvití kultury "Design pro všechny".

Zároveň se prostřednictvím Národního programu technologií služeb informační společnosti navrhuje podpořit rozvoj softwaru a aplikací, které splňují standardy dostupnosti a zároveň je možné je jednoduše šířit a replikovat. Mělo by dojít k vytvoření center, která by se stala průkopnickými místy pro ověřování nástrojů a aplikací. Jako prioritní akce se navrhuje následující:

  • rozvoj nástrojů splňujících standard "design pro všechny", který garantuje dostupnost ke všem druhům elektronických služeb poskytovaných jakýmkoliv médiem, včetně přístupu na internet ADSL, mobilní komunikací a digitální TV
  • rozvoj technologií a nástrojů určených k sociální inkluzi obyvatel venkova
  • rozvoj aplikací k podpoře asistenčním službám v rámci zdravotnického systému

Neziskové organizace

Ve Španělsku neexistuje instituce, která by byla zodpovědná za kontrolu internetových stránek z hlediska jejich dostupnosti pro postižené občany. Dostupností internetových stránek se zabývají především neziskové organizace, v první řadě ONCE (Organización Nacional de Ciegos Espaňoles -- Národní organizace slepců ve Španělsku).

Dostupnost internetových stran lze v současné době ověřit v zásadě dvěma způsoby:

  • všeobecnými zásadami -- např. Průvodcem ověřování dostupnosti webových stránek, který vypracovala ONCE a který je v případě zájmu zasílán zdarma soukromým společnostem připravujícím internetové stránky
  • individuálními studiemi (Oddělení dostupnosti a evaluace webových stran Nadace ONCE) ověření dostupnosti internetových stránek na základě konkrétního požadavku soukromé společnosti.

Součástí Průvodce jsou základní pravidla pro design webových stránek, případně s odvolávkou na příslušnou pasáž normy WAI (například nutnost vyvarování se mihotání obrazovky, rozdělení dlouhých informačních bloků do několika částí či nezbytnost užití stejných grafických formátů v rámci webové stránky).

Seminář SIDAR

V roce 1996 dále ve Španělsku vznikl "Seminář SIDAR" (Seminario de Iniciativas sobre Discapacidad y Accesibilidad en la Red -- seminář iniciativ o postižení a přístupnosti v síti -- webová stránka www.sidar.org) jako stálá pracovní skupina s cílem umožnit přístup k informační společnosti všem občanům v latinskoamerickém kontinentu. Jejími členy jsou experti v oblasti postižení, nových technologií a přístupu k síti.

V roce 2002 vznikla nadace SIDAR s cílem realizace studií a aktivit orientovaných na rozvoj výzkumu, vzdělávání a poradenství všem subjektům, které umožňují rozvoj informační společnosti. Těchto cílů je dosahováno prostřednictvím aktivit informativního, vzdělávacího druhu, cestou výzkumu a výměny informací.

-as-

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu