Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Geoinformatika v popředí zájmu

Ročník: 2003, Číslo: 2, Rubrika: Zajímavosti

Rozvoj geoinformačních technologií přivodil rozmach využívání geodat a geoinformací. Problematice geodat, geoinformací a geoinformačních systémů je věnována nebývalá pozornost a geoinformatika a její aplikace se dostaly do popředí zájmu v mnoha oblastech. Nejinak je tomu i v oblasti informačních systémů veřejné správy (ISVS).

Jsme však nadále svědky skutečnosti, že se problematika aplikované geoinformatiky považuje za nepříliš související s jinými "tradičními" aplikacemi informatiky v obecném pojetí. V rámci ISVS se řeší řada významných oblastí, okrajově však problematika geoinformační (ač většina informačních systémů veřejné správy má charakter geoinformačních systémů a data veřejné správy mají převážně povahu geodat).

Na druhé straně se celá řada otevřených problémů v oblasti aplikované geoinformatiky (dostupnost geodat a geoinformací, vymezení základních datových bází geodat, autorskoprávní ochrana) považuje za nesouvisející s často analogickými problémy oblasti informačních systémů veřejné správy (ISVS) a aplikované informatiky obecně.

Podobnost systémů

Vždyť řada problémových oblastí z obou "břehů" je až zarážejícím způsobem podobná. Uveďme heslovitě aspoň základní:

 • základní datové báze geodat versus základní registry ISVS,
 • dostupnost geodat a geoinformací versus svobodný přístup k informacím veřejné správy,
 • projekce a implementace informačních systémů a geoinformačních systémů.

Položme si základní otázku: Je možné a účinné řešit závažné problémy z oblasti geoinformační odděleně od řešení pro veřejnou správu nebo aplikovanou informatiku obecně? Známe dostatečně a využíváme zahraničních postupů a přístupů?

Autoři si podobné otázky kladli, např.:

 • konference GIS ve veřejné správě 2002, Seč (vztah geoinformačních systémů a ISVS)
 • konference GIS, Ostrava 2003 (základní datové báze geodat a základní registry ISVS)
 • ISSS 2003, Hradec Králové (základní registry ISVS a základní datové báze geodat, dostupnost geodat).

Řada diskusí a námětů řešení proběhla též v rámci pracovních skupin České asociace pro geoinformace (CAGI, www.cagi.cz), kde byla připravena i zadání specifických studií k problematice dostupnosti geodat a geoinformací a k jejich autorskoprávní ochraně. Obsahují řadu věcných námětů k možným či žádoucím řešením. Studie by pak měly být zpracovány v průběhu roku 2003 a předloženy k širší diskusi. Svoji roli v hledání řešení sehrává i sdružení orgánů veřejné správy, profesní samosprávy a vysokých škol -- Sdružení Nemoforum, www.vugtk.cz/~nemoforum. Tato platforma může sehrát významnou úlohu i při prosazování připravených návrhů do praxe.

Provokující otázky

Není v možnostech krátkého článku prezentovat všechny základní náměty a návrhy nebo obsah a závěry dosavadních diskusí. Upozorněme alespoň na některé z nich s cílem, aby do hledání a prosazování potřebných řešení se zapojil co největší počet zájemců a aktivních odborníků. Třeba něco z dále uvedeného k takovému přístupu "vyprovokuje":

 • základní datové báze geodat a základní registry ISVS: základní registry ISVS by měly obsahovat i základní datové báze geodat,
 • základní registry geodat nejsou bezbřehou kategorií: nechť obsahují jen lokalizační data o základních geoprvcích a jejich souřadnicovém určení na "pozemkové úrovni",
 • informační systém katastru nemovitostí a zamýšlený základní registr územní identifikace a nemovitostí: jejich význam pro základní datové báze geodat je nenahraditelný a klíčový. Jejich realizace však tuto skutečnost nerespektuje,
 • při stanovení podmínek dostupnosti geodat a geoinformací mohou být podmínky různé podle závažnosti: "preferenční" podmínky by měly být stanoveny právě pro přístup k základním datovým bázím. Tím je jejich vymezení významnější,
 • znamená svobodný přístup k informacím veřejné správy i "svobodný" přístup ke geodatům a geoinformacím veřejné správy? Připravovaná direktiva EU o využití dokumentů veřejné správy konstatuje, že ano a jde ještě dále: taková data a informace musí být zpřístupněna dokonce pro komerční využití,
 • monopolistické chování a nekalá soutěž: problematika má své místo právě v oblasti dat a informací veřejné správy. Orgány veřejné správy se jí nesmějí dopouštět,
 • smluvní vztahy při poskytování geodat a geoinformací, s nimi spojeného softwaru a služeb: transparentní, předem zveřejněné licenční smlouvy,
 • data veřejné správy: veřejně známé veškeré datové soubory, nejen výstupní soubory, s popisem obsahu a jeho kvality,
 • autorská práva v oblasti geodat a geoinformací: v rámci smluv skutečnosti odpovídající kategorizace na data a informace (a jejich datové báze), software a služby, s nimi spojené podmínky ochrany.

Shrnutí

Jedná se jen o některé z diskutovaných oblastí, kde se hledají řešení. Jejich výčet nesleduje jejich významnost a není úplný. Souhrnně je možné uvést, že řešení uvedených problémových oblastí je efektivně dosažitelné jen v kontaktu s řešeními v rámci ISVS nebo informatiky obecně a pouze v tomto širším rámci. Stejně tak je nejen možné, ale naléhavě potřebné využívat zahraničních poznatků a včas anticipovat projednávaná celoevropská řešení. Jejich nejlepším příkladem může být navrhovaná a výše zmíněná direktiva EU.

Václav Čada, Západočeská univerzita v Plzni, Josef Hojdar, Milan Martinek, Sdružení TERIS

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2018 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu