Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Globální dialog měst

Ročník: 2003, Číslo: 2, Rubrika: Ze zahraničí

Jednou z významných událostí letošního ročníku Konference ISSS/LORIS 2003 konané ve dnech 23.--25. března 2003 v Praze a Hradci Králové bylo podepsání Helsinské deklarace Global Cities Dialogue celkem devíti představiteli měst střední a východní Evropy.

Podpisem svých představitelů se k této významné evropské iniciativě připojila města: Bratislava, Moldava nad Bodvou (Slovensko), Hluboká nad Vltavou, Pardubice (Česká republika), Jagodina (Srbsko a Černá Hora), Kuressaare (Estonsko), Panagyurishte (Bulharsko), Sopoty a Zakopane (Polsko).

Global Cities Dialogue (GCD) je celosvětová síť měst, zaměřená na rozvoj informační společnosti a na posílení demokratických principů. Vznikla v listopadu 1999, kdy se v rámci konference Evropská informační společnost setkali v Helsinkách starostové měst z různých částí světa, aby z iniciativy organizací TeleCities a Stockholm Challenge Award vyhlásili Helsinskou deklaraci "Starostové světa za globální dialog měst".

Evropský komisař pro informační technologie Erkki Liikanen v úvodu zdůraznil, že GCD je nová iniciativa, vytvářející otevřený rámec pro spolupráci všech měst. Vychází z předpokladu, že města hrají klíčovou roli při rozvoji informační společnosti. Jsou významnými subjekty, v nichž žijí a pracují miliony lidí uplatňující svá práva jako občané a spotřebitelé. Jsou konfrontováni s množstvím otázek, změn a příležitostí informační společnosti od místní demokracie až po efektivnější služby.

120 členských měst

Přímá účast starostů v GCD zajišťuje vážnost a politickou autoritu. Města jsou vyzývána, aby hrála skutečně vedoucí roli přispívajíce konkrétními akcemi ke spolupráci, jejímž cílem je společný přínos občanům, obcím, městům a soukromému sektoru lokálně i celosvětově.

Dnes má tato organizace cca 120 členů nejen z Evropy, ale i Ameriky, Afriky a Asie. Za Českou republiku se u příležitosti konference ISSS 2000 v Hradci Králové ke GCD připojila města Praha, Hradec Králové, Ostrava, Plzeň a Olomouc a později město Jihlava. Členství je bezplatné.

Valné shromáždění je složeno ze starostů, místostarostů nebo jmenovaných vysokých politických reprezentantů členských měst. Jeho hlavní rolí je dohlížet na celkovou politiku a aktivity GCD, schází se jednou ročně. Řídící výbor má k dispozici pro svoji činnost sekretariát, který je zajišťován vždy předsedajícím městem.

Na podporu rozvoje činnosti této celosvětové organizace byla nejaktivnější města jmenována místopředsednickými městy GCD pro určitý region. To umožňuje členům GCD setkávat se na regionální úrovni alespoň jedenkrát ročně a lépe spolupracovat.

Na valném shromáždění v Bologni (Itálie) v říjnu 2002 byl zvolen řídící výbor na období 2002--2004. Do něho byl poprvé zvolen Hradec Králové, který spolu s Rigou (Lotyšsko) vykonává funkci místopředsedy pro region východní Evropy.

Vedle politických představitelů reprezentují města i určení odborní výkonní pracovníci (tzv. šerpové). Řídící výbor i šerpové se scházejí dle potřeby několikrát za rok. Provoz sekretariátu v současnosti zajišťuje předsednické město Issy-les-Moulineaux (Francie) a místopředsednické město Bremen (Německo).

Akční plán 2003--2004

Akční plán GCD se na roky 2003--2004 koncentruje na následující priority:

  • nutný kontinuální rozvoj webové stránky GCD
  • v rozvoji informační společnosti shromažďovat a předávat nejlepší zkušenosti z iniciativ zaměřených na řešení tohoto problému
  • zásadní důraz na rozvoj a výměnu zkušeností mezi mladými lidmi z různých zemí
  • při využívání sítí je nezbytná jejich spolehlivost a důvěryhodnost, zejména zabezpečení ochrany osobních dat
  • výměna iniciativ o využívání mobilních platforem a infrastruktur veřejnou správou.

Společné akce

GCD úzce spolupracuje s organizací Global Business Dialogue (GBD) v následujících oblastech: Širokopásmové spojení, Interoperabilita, Interaktivní služby veřejné správy, Zadávání veřejných zakázek, Budování informačních kiosků, Kultura a turistika, Zdravotnické služby on-line, Multiplatformový obsah a digitální přepojení, Důvěra a spolehlivost.

Podrobné informace (seznam členských měst, řídící výbor, Helsinská deklarace, stanovy a akční plán pro r. 2003--2004) jsou uvedeny na webové stránce GCD www.globalcitiesdialogue.org.

Alexander Kratochvíl

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu