Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Reforma a oblast ICT

Ročník: 2002, Číslo: 5, Rubrika: Z domova

V tomto období vrcholí přípravy na převedení kompetencí rušených okresních úřadů na některé zvláštní orgány státu (pozemkový úřad, archivní správa, úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) a na orgány územní samosprávy, tedy na obce s rozšířenou působností a na kraje.

Jsou dokončována jednání o dělení informačních systémů okresních úřadů. Na většině území již je uzavřena otázka dělení hardware, dokončují se věcné dohody o rozdělení datových sad a programových licencí. Převody bude možno realizovat jen tam, kde autor s poskytnutím licence souhlasí a majetkoprávní vypořádání se bude řídit zákonem číslo 219/2000 Sb., o majetku České republiky. Metodika a vzory potřebných dokumentů budou k dispozici do 15. listopadu.

Licence

Licence, o které není věcný zájem a nejsou nutné k provozu, bude nejlépe k 31. 12. ukončit, majetkově komisionelně vyřadit z majetkové evidence OkÚ a z informačního systému vymazat (jinak přejdou do správy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který by však musel evidovat a následně ukončit).

Nové licenční smlouvy je možné uzavírat tam, kde jejich autoři navrhli v rámci reformy tak výhodné nabídky. Je mnohem výhodnější uzavřít novou licenční smlouvu (s cenou nulovou či symbolickou) a nečekat na vyřešení převodů licencí a na uzavírání dodatků nyní platných licenčních smluv.

Obecně lze také doporučit, že není třeba otálet s objednáním licencí tam, kde je zjevné, že stav licencí z hlediska počtu uživatelů nepokryje potřeby všech subjektů, které se o jeho licence ucházejí.

Datové sady

V otázce převodů datových sad lze také hovořit o mírném posunu vpřed. Pokud je datová sada zatížena také autorskými právy (zejména se jedná o digitalizované mapy a jiné vrstvy GIS), je její převod možný pouze se souhlasem autora, pokud není uživatel z takové povinnosti smluvně vyvázán. Potěšitelné je, že ze strany firem nejsou signalizovány problémy (jednání s ČÚZK -- katastrální data) dosud není uzavřeno.

Speciální problematikou jsou datové sady, které obsahují osobní údaje. Pokud vyplývá vedení takové sady ze zákona, není nutné oznamovat na Úřadě pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), že je taková sada vedena. Tato povinnost platí jen pro případy, kdy je takové zpracování prováděno nad rámec zákona (databáze zákazníků atd.).

Dostatečným právním důvodem pro předání takové datové sady s osobními údaji, která je zpracovávána na základě nějakého zákona, je převedení příslušné kompetence na jiný subjekt. Z ÚOOÚ je doporučeno, aby takový převod datové sady s osobními údaji byl doprovozen prohlášením přebírající strany, že s ní bude nakládat v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů.

Protože v některých případech nebude možné do konce roku datové sady rozdělit podle správních obvodů (podle adres trvalých bydlišť občanů), je podle připravované metodiky přípustné jejich rozkopírování tzv. "všechno všem". Opět musí být přiloženo příslušné prohlášení (tedy, že předaná data využije pouze k definované činnosti a nezneužije) a závazek přebírající strany, že do určitého data (například za 6--12 měsíců) data nespadající do jeho správního obvodu vyřadí. V této věci lze očekávat následné kontroly.

Datové konzervy

Součástí dokumentu o předání kterékoli datové sady by měl být soupis, obsahující jaké parametry jsou v datové sadě vedeny, kolik obsahuje položek, k jakému datu byla naposledy aktualizována, na jakém mediu a v jakém formátu je datová sada předávána. U datových sad s osobními údaji je doporučena zvlášť vysoká pečlivost. Potřebné vzory dokumentů budou také k dispozici do 15. listopadu.

Často je zmiňována otázka tzv. "datových konzerv", tedy zajištění kopie dat okresního úřadu předtím, než budou prováděny likvidace či delimitace datových sad. To je myšlenka jistě velmi správná, dosud ale není jasné, kdo takovou archiválii převezme.

Závěrem je třeba upozornit, že vlastníkem dat by neměla nikdy být komerční firma, která dodává příslušný software, nebo která datovou sadu pořizovala. Pokud tomu tak někde podle uzavřených smluv je, je to špatně a taková situace se nebude centrálně řešit.

Riziko nepřipravenosti

Ukazuje se další nečekaná slabina nyní realizované fáze. Je to překvapivě malá připravenost některých obcí k reálnému převzetí kompetencí, které jim zákon od 1. ledna 2003 dává. Orientačně lze říci, že zhruba jedna třetina obcí je k nasazení integrovaného informačního systému správních a dopravně správních evidencí (IISSDE) připravena již nyní. Zhruba třetina obcí deklaruje připravenost do 30. listopadu. Zbývající část hlásí připravenost až v průběhu prosince tohoto roku. Existují i případy, že stavební připravenost má být až k 20 .prosinci. Takto vážné problémy se týkají cca patnácti obcí a mělo by být hledáno urychleně náhradní řešení (například formou uzavření veřejnoprávní smlouvy s jinou obcí nebo zřízením dočasného dislokovaného pracoviště obce ve stávajících prostorách okresního úřadu). Nepřipravenost může velmi vážným způsobem ohrozit realizaci reformy veřejné správy v oblasti zajištění provozu správních a dopravně správních agend.

Pro úspěšné rozběhnutí všech kontaktních míst IISSDE pro občany na obcích s rozšířenou působností byl zpracován přiložený harmonogram prací, které je potřeba vykonat na všech úrovních.

Ing. Tomáš Holenda, ředitel odboru informatizace veřejné správy MV ČR

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu