Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Ministerstvo informatiky

Ročník: 2002, Číslo: 5, Rubrika: Z domova

V českých informačních a komunikačních technologiích se rok neměří od ledna do prosince, ale od INVEXu k INVEXu, prohlásil na zahájení letošního ročníku tohoto mezinárodního veletrhu ředitel a. s. Veletrhy Brno Jiří Škrla. Snahou organizátorů je vybudovat z INVEXu postupně manažerský veletrh.

Představitele veřejné správy, kteří se zde sešli však především zajímal posun v názorech na roli informačních technologií ve sféře, které se říká e-government. Kolem těchto otázek se nejvíce diskutovalo na akcích doprovodného programu, kterých na uvedené téma byla celá řada.

Důležitost ICT pro veřejnou správu zdůraznil ve svém vystoupení při zahájení veletrhu i ministr Vladimír Mlynář, který nastínil hlavní politické cíle (viz dále), jež musí vláda v této oblasti řešit. "Jsou to velmi sebevědomé cíle a pokud se podaří splnit polovinu z nich, bude Česká republika o kus dál", řekl ministr Mlynář.

Informační svět

Za velkého zájmu odborné veřejnosti se v Rotundě pavilonu A uskutečnilo diskuzní setkání na téma ICT pod názvem "Informační svět podle..". Hlavními protagonisty tentokrát byli ministr Vladimír Mlynář a viceprezident společnosti Microsoft Jan Mühlfeit. Česká republika je podle nich v některých oblastech (mobilní komunikace, transparentnost trhu, připravenost na e-business) na špici kandidátských zemí EU. V jiných oblastech naopak zaostáváme (vysoké náklady na internetové připojení, úroveň vybavení internetem na základních školách, informační bezpečnost).

Podle ministra Mlynáře je současná vláda IT gramotná podobně jako zbytek země (cca 30 %), k informatizaci společnosti se však staví mimořádně příznivě. Nicméně úvahy o daňových úlevách pro oblast IT, konkrétně nákup hardwaru nebo daňové přenosy, odsunuly do rozpočtově příznivějších časů letošní povodně.

Na INVEXu se také hovořilo o reformě veřejné správy. Do konce roku musí být obce s rozšířenou působností připraveny na výkon státní správy i po technické stránce. Obce proto převezmou část IT od okresních úřadů, v řadě případů jde však o odlišné technologie. Proto se připravují sjednocovací scénáře. Jak informovali představitelé Ministerstva vnitra, bude ještě letos dokončen integrovaný informační systém pro dopravně správní agendy. Ministerstvo vnitra zde rovněž prezentovalo problematiku počítačové kriminality, softwarového pirátství a představilo činnost Hasičského záchranného sboru ČR.

Hlavní cíle

Podrobně program pro oblast informačních a komunikačních technologií přednesl Vladimír Mlynář ve svém vystoupení v pavilonu D v rámci semináře E-government.

V oblasti veřejné správy je nosným cílem dosáhnout toho, aby zejména pro občany byla čtvrtina základních agend dálkově přístupná elektronicky. Z tohoto pohledu by se Česká republika měla stát vedoucím představitelem e-governmentu ve střední Evropě.

Dalším pilířem politických cílů v oblasti ICT je dosažení stavu, aby 50 % populace dosáhlo počítačové gramotnosti. Dále k těmto cílům patří zvýšení podílu elektronického obchodu na tvorbě hrubého domácího produktu. K tomu je nezbytné vytvořit potřebné právní prostředí. Pro celkový rozvoj této oblasti je však potřebné vytvořit skutečně liberalizované telekomunikační prostředí, které povede k snižování cen a dalšímu růstu.

V každé obci by měl stát hradit elektronické připojení do tří bodů -- na obecní a městské úřady (správní agendy), do knihoven (vzdělání a informace) a na poštu, která by se měla stát bránou do elektronického světa a kontaktním místem pro všechny občany.

Ministerstvo informatiky

Naplnění uvedených cílů je hlavním důvodem pro vznik Ministerstva informatiky. Nový ústřední orgán státní správy by měl začít fungovat od 1. ledna 2003. Vznikne sloučením současného Úřadu pro veřejné informační systémy (ÚVIS), úseku spojů, které dosud náleží stávajícímu Ministerstvu dopravy a spojů a odboru elektronického podpisu, jenž je nyní součástí Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Nově vznikající ministerstvo by mělo mít 150 až 160 úředníků. Funkce budou obsazovány na základě odbornosti cestou konkurzů. Při výběru spolupracovníků chce ministr Mlynář spolupracovat s personálními agenturami. Mezi principy práce nového resortu bude patřit široká spolupráce s veřejností. Řada odborníků bude zařazena do kolegia ministra a připravené návrhy budou prostřednictvím webových stránek předloženy k diskusi. Všechna řešení jsou otevřená pro spolupráci se soukromým kapitálem. Revizi bude podrobena i řada existujících projektů.

Kompetence ministerstva

Především je to oblast e-government. Patří sem podpora rozvoje elektronických informačních systému a vytváření podmínek pro zvyšování počítačové gramotnosti. Hlavní roli bude tvořit odbor normotvorby, zejména legislativa pro podporu elektronického obchodu. Tento úsek bude také postupně řešit zavádění elektronických agend pro občany. V roce 2003 se připravuje k řešení 7 až 10 základních agend.

Intranet veřejné správy. Tato sekce v rámci komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné správy bude vytvářet stejné podmínky pro poskytování služeb z hlediska kvality i cen pro celou veřejnou správu. Povede to především kúsprám veřejných rozpočtů v oblasti ICT. Měla by vzniknout bezpečná a sdílená komunikační infrastruktura, která umožní výměnu dat pro všechna místa výkonu veřejné moci. To povede především k zjednodušení a zrychlení veřejné správy.

Sekce spojů bude odpovídat za oblast poštovních služeb, telekomunikací a elektronický podpis. Měla by se podpořit autorita Českého telekomunikačního úřadu. Nový zákon o elektronických komunikacích by měl být připraven v závěru příštího roku. Větší konkurenci na komunikačním trhu by měla zajistit privatizace Českého Telecomu (kupni smlouva za 51 % akcií by měla být 55 mld. Kč). Česká pošta naopak nebude privatizována vzhledem k veřejným službám, které bude zabezpečovat.

Cíl -- každý úředník veřejné správy bude mít přístup k jakékoliv agendě pokud je k tomu oprávněn.

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu