Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Vyhlášení nové soutěže e-Government

Ročník: 2002, Číslo: 1, Rubrika: Ze zahraničí

Ve dnech 29.--30. 11. 2001 se v Bruselu konala konference e-Government: From Policy to Practice na ministerské úrovni. Cílem konference, pořádané Belgií a Evropskou komisí, bylo ukázat, jaký mohou mít občané a podnikatelé konkrétní prospěch z on-line služeb poskytovaných veřejnou správou.

Veřejná správa na všech úrovních -- centrální, regionální a místní -- členských zemí EU, EFTA (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) a kandidátských zemí byla vyzvána k předložení nejúspěšnějších poskytovaných interaktivních on-line veřejných služeb pro jejich prezentaci na této konferenci. Veřejná správa tak měla možnost představit inovační a úspěšně realizované interaktivní on-line služby 36 ministrům a státním sekretářům z 28 zemí Evropy a dalším účastníkům konference.

Ocenit inovace

Úspěch předčil očekávání organizátorů. Bylo předloženo celkem 282 příkladů služeb, z nichž jury složená z nezávislých expertů vybrala 60, které byly prezentovány buďto na doprovodné výstavě nebo přímo na zasedání konference.

Evropský komisař pro podnikání a informační společnost Erkki Liikanen prohlásil, že tato velice úspěšná a výrazná reakce potvrzuje potřebu výměny nejlepších zkušeností v této oblasti v rámci celé Evropy. Z toho důvodu se Evropská komise rozhodla vyhlásit soutěž o každoroční ocenění za inovace v elektronické veřejné správě: eEurope Awards for Innovation in eGovernment. Toto nové ocenění je v souladu s Akčním plánem eEurope, s akční linií Veřejná správa on-line: elektronický přístup k veřejným službám.

Erkki Liikanen ve své závěrečné řeči na konferenci zdůraznil, že záměrem této soutěže je podporovat zlepšování služeb poskytovaných veřejnou správou. Zdůraznil, že cena bude vyjadřovat uznání za inovační iniciativy a poskytne konkrétní důkazy o tom, že veřejná správa se může zasloužit o zlepšování kvality života občanů a že je hodna větší důvěry veřejnosti. Soutěž je zaměřena pouze na ty služby, které jsou ověřeny alespoň jednoletou zkušeností. Na druhé straně musí navrhovatel prokázat nový inovační přístup poskytující významné zlepšení služeb poskytovaných veřejnosti.

Výhody pro občana

Cílem soutěže je urychlení rozvoje on-line administrativních služeb v Evropě. Soutěž povede k výměně zkušeností s nejlepšími používanými aplikacemi. Pozornost se soustředí na praktické výhody, které mohou občané a podnikatelé získat modernizací veřejné správy na jakékoliv úrovni.

Ocenění bude udělováno za inovační služby v oblasti zdravotnictví, dopravy, vzdělávání, životního prostředí i v dalších oblastech veřejné správy. Cena bude každoročně zaměřena na specifickou oblast a bude pokrývat veřejnou správu na všech úrovních -- centrální, regionální a místní -- v rámci členských zemí Evropské unie a kandidátských zemí. V průběhu let tak ocenění bude uděleno celému spektru aktivit podporujících veřejnou správu včetně demokratických procesů ve správě samé. První ceny budou uděleny za předsednictví Dánska v Kodani v závěru roku 2002.

Vedoucí představitelé zemí EU, EFTA a kandidátských zemí přijali pozvání italské vlády na konferenci, která se uskuteční v červenci roku 2003 v Itálii. Cílem konference bude udělat si přehled dalšího rozvoje eGovernment.

Síť městských asociací

U příležitosti této konference se uskutečnilo jednání zástupců asociací měst a obcí kandidátských zemí. Na tomto jednání bylo podepsáno prohlášení, v němž signatáři jménem svých asociací mimo jiné deklarují svoji připravenost podílet se na realizaci ambiciózních cílů Akčního plánu Europe+, dále vytvořit síť asociací evropských zemí zaměřenou na výměnu zkušeností a řešení aplikace technologií informační společnosti pro demokratické rozhodovací procesy a rovněž organizovat konference kandidátských zemí zaměřené na modernizaci místní samosprávy s využitím technologií informační společnosti z hlediska perspektivy jejich přijetí do Evropské unie.

Prvním krokem při realizaci záměrů tohoto prohlášení bude vytvoření sítě asociací měst a obcí kandidátských zemí pro elektronickou veřejnou správu s cílem koordinovat vzájemnou spolupráci. Také o těchto otázkách se koncem března bude jednat na konferenci ISSS v Hradci Králové, kde se sejdou zástupci všech zainteresovaných zemí.

- ak -

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu