Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Rozvoj geoinformační infrastruktury

Ročník: 2001, Číslo: 5, Rubrika: Z domova

Rada vlády pro Státní informační politiku (SIP) podpořila svém jednání 6.září 2001 dokument Národní geoinformační infrastruktura České republiky, Program rozvoje v letech 2001--2005 (NGII). Materiál zpracovalo a Radě vlády předložilo Sdružení Nemoforum, zahrnující 17 subjektů, které se profesně zabývá geoinformatikou.

Program NGII navazuje na dokumenty Státní informační politika České republiky a Koncepce budování informačních systémů veřejné správy. Vymezuje geoinformační infrastrukturu jako soubor vzájemně provázaných podmínek, které v prostředí České republiky umožňují zajistit a zpřístupnit co největšímu okruhu uživatelů širokou škálu geoinformací, a to uživatelsky vhodnou formou při plném využití potenciálu moderních geoinformačních a komunikačních technologií. Program NGII vychází ze zhodnocení současného stavu v České republice a formuluje strategické cíle. K jejich naplnění pak formou projektů a opatření vytyčuje i konkrétní realizační kroky a navrhuje okruhy gestorů pro jednotlivé projekty a opatření.

Vývoj v geoinformační oblasti byl v České republice během předešlých deseti let velmi dynamický a řada prvků NGII již existuje. Stále větší okruh tvůrců, správců i uživatelů geodat si však uvědomuje potřebu větší vzájemné koordinovanosti aktivit a důsledněji formulovaných pravidel. Proto je snahou Programu NGII co nejkomplexněji pokrýt celou oblast získávání, vedení a využívání prostorově orientovaných dat, digitálních map -- geodat a geoinformací. Mezi důležité úkoly patří definování a uplatňování podmínek spojených s jejich poskytováním, předáváním a sdílením (vícenásobným společným využíváním).

Programu NGII odpovídá zahraničním trendům. Jeho zpracování a přijetí Radou vlády pro SIP bezesporu řadí Českou republiku na významné místo mezi evropskými zeměmi. Program má souhlas a podporu resortů i Svazu měst a obcí ČR. Zároveň umožnil účast soukromého sektoru a vzdělávacích institucí. Jeho vznik je dobrým příkladem kooperace veřejné správy a soukromého sektoru při rozvíjení informační společnosti (Public-Private-Partnership).

Naplnění programu je záležitostí střednědobého charakteru, proto je navrhován s horizontem roku 2005. Program však zahrnuje i úkoly, které mohou být řešeny a dokončeny v poměrně krátké době. Některé projekty jsou již uskutečňovány, část z nich je dokonce podpořena v rámci stávajícího Akčního plánu realizace SIP.

Programový dokument NGII byl rovněž přijat jako podklad pro aktualizaci Akčního plánu realizace SIP. Stal se tak pro veřejnou správu i soukromý sektor důležitým východiskem ke koordinovanému a účinnému rozvoji geoinformační infrastruktury v České republice v dalším období.

Text dokumentu bude zveřejněn v dalších odborných časopisech a v elektronické podobě je dostupný na WWW stránkách Nemofora

Ing. Eva Pauknerová, CSc., Ing. Karel Večeře, Sdružení Nemoforum

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2021 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu