Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Veřejné knihovny a internet

Ročník: 2000, Číslo: 5, Rubrika: Z domova

Internet je bezesporu médiem, které prožívá největší rozmach. Jeho využití je téměř nekonečné a tudíž nabývá stále větší význam. Vysoká vypovídací schopnost a široká škála informací vyžaduje, aby tento, pro mnoho lidí stále ještě nový zdroj poznatků, byl přístupný co nejširší veřejnosti.

Proto je, mimo jiné také v rámci státní informační politiky, vytvářen prostor pro co největšímu přiblížení moderních informačních technologií veřejnému využití. Akční program schválený vládou zakládá koncepce informační gramotnosti či elektronické veřejné správy. Tyto dlouhodobé záměry počítají s celoplošnými dopady v horizontu několika let. Již dneska však existují některé rezortní programy, které se snaží postupně zpřístupnit internet veřejnosti. Vedle podpory zavádění internetu do škol probíhá také proces zavádění internetu do veřejných knihoven.

Obce a jejich knihovny využívají k zavádění internetu buď program Ministerstva kultury nebo Ministerstva pro místní rozvoj.

Program RISK

Ministerstvo kultury v rámci svého grantového programu Rozvoj informačních služeb knihoven (RISK). Nejlépe si vedou knihovny na severní Moravě a ve východních Čechách. Podle přehledu, který publikovalo České fórum pro informační společnost (www.info-forum.cz) bylo v polovině roku 2000 připojeno k internetu 340 veřejných knihoven. Počty napojených knihoven podle jednotlivých okresů jsou patrné z uvedeného grafu.

Na svislé ose jsou vyznačeny počty napojených knihoven. Vodorovná osa a přiložená legenda vyjadřuje skupiny okresů s příslušným množstvím napojených knihoven. V červenci tedy neměl okres Beroun připojenou žádnou knihovnu, v okresech Karviná a Vsetín bylo napojeno po čtrnácti knihovnách.

Podle uvedeného výhledu má být do konce letošního roku připojeno celkem 491 knihoven (v okrese Vsetín bude napojeno 22 knihoven).

Zajímavý projekt Knihovna -- informační centrum obce byl prezentován koncem října na semináři ve Svatém Jánu nad Malší. Jde o pokus profesionalizovat obecní knihovny, vytvořit nová pracovní místa v malých obcích a zajistit svobodný přístup k informacím mj. i prostřednictvím internetu.

Program obnovy venkova

O Programu obnovy venkova (POV), jehož garantem je Ministerstvo pro místní rozvoj, se dnes mezi knihovnickou veřejností zcela běžně hovoří, jako o jednom z mála zdrojů financování veřejných knihoven v oblasti zavádění nových informačních technologií. Veřejné knihovny se snaží i v rámci dotačních titulů 6 a 7 získat finanční prostředky na připojení k síti Internet.

V loňském roce bylo v ČR podáno v rámci Programu obnovy venkova 25 projektů s touto tematikou. Dvacet žádostí vyhovělo požadavkům a 20 veřejných knihoven tak získalo připojení na síť Internet. V letošním roce bylo jen v regionu Jihovýchod podáno stejné množství projektů jako vloni v celé ČR.

Podle zkušeností PhDr. Ivany Štrossové plynou pro obce určitá doporučení pro rok 2001:

  1. Raději podávat projekty v rámci dotačního titulu 7, což mj. znamená:
    • větší nároky na přípravu projektů
    • dlouhodobější jednání s obecními úřady
    • nezapomenout na povinnou finanční spoluúčast dalších obcí na realizaci projektu
  2. Předjednat s referáty regionálního rozvoje okresních úřadů prioritní projekty
  3. V projektech zdůrazňovat zejména zajištění přístupu k informačním zdrojům na Internetu pro občany v obci
  4. Vyladit cenové relace na připojení (žádosti obcí se pohybovaly od 25 do 200 tis. Kč).

Vzorový projekt bude k dispozici v Okresní knihovně Havlíčkův Brod v elektronické i papírové podobě.

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2021 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu