Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Zveřejňování osobních údajů obcemi

Ročník: 2000, Číslo: 5, Rubrika: Rozhovory

V minulém čísle Veřejné správy online vzbudil velkou pozornost rozhovor s předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů. Na řadu dotazů, které jsme k problematice zveřejňování osobních dat obcemi obdrželi, odpovídá opět Dr. Karel Neuwirt.

  1. Obce mají ze zákona povinnost vést volební seznam. Zákon nestanoví, jakým způsobem mají získávat data. Mají obce jinou možnost než použít evidenci obyvatelstva (EO) od OkÚ? Mohou vůbec tuto EO použít?

Z faktického i právního hlediska je evidence obyvatel zřejmě opravdu jediným využitelným zdrojem informací. Užití jejích údajů upravují především § 5 a 8 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatelstva. Z těchto ustanovení vyplývá, že použití pro účely vedení volebního seznamu je přípustné.

  1. Na všech obcích je databáze přihlašovacích lístků k trvalému pobytu, ať už v podobě papírové, nebo i počítačové. Tato databáze obsahuje kompletní údaje o občanech, včetně takových věcí, jako je národnost (v určitém období se sledovala). Jaký by měl být režim přístupu k těmto údajům? Z archivních důvodů je není možno skartovat. Obdobný problém je i u farních úřadů. Kdysi vydávaly (a nyní snad mohou zase vydávat) oddací a křestní listy.

Pokud jsou údaje vedeny pro archivní účely není to v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V tomto případě se ovšem jejich zpracování řídí zákonem č. 97/1994 Sb., v platném znění, který upravuje i režim zpřístupnění. Záznamy vedené pro archivní účely není tedy nutno aktualizovat ve smyslu § 5 odst. 1, zejména písm. c, zákona č.101/2000 Sb.

  1. Na setkání přednostů okresních úřadů byla zpochybněna legálnost vedení databáze osobních dat obyvatel obce bez navázání na centrální EO. Mohou tedy obce vést vlastní EO?

Vedení evidence obyvatel je upraveno zákonem č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, jenž stanoví i činnost obcí v návaznosti na vyšší články předmětného zpracování osobních údajů a tedy i centrální evidenci obyvatel. V tomto kontextu je tedy zpracování dat evidence obyvatel jednotlivými obcemi plně legální. K jejímu vedení nad rámec resp. mimo rámec zákona č.133/2000 Sb. však nelze využít ustanovení § 5 odst. 2 písm. a zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

  1. Můžeme z registru evidence obyvatelstva poskytnout našemu Sboru pro občanské záležitosti jména, adresy a data narození:
    1. občanů-důchodců, pro které SPOZ pořádá vánoční besídky
    2. občanů-důchodců, kteří se dožívají životního výročí -- SPOZ jim chodí blahopřát
    3. novorozenců pro akci vítání občánků?

Výdej dat z evidence obyvatel se primárně neřídí zákonem č. 101/2000 Sb., ale zákonem č. 133/2000 Sb., především jeho § 8. Tyto okolnosti však v popisovaných případech nejsou naplněny a výdej dat by proto byl v rozporu s právním řádem.

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2021 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu