Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Zákon o informačních systémech veřejné správy

Ročník: 2000, Číslo: 5, Rubrika: Z domova

Parlament České republiky přijal 14. září tr. zákon č. 365/200 Sb., o informačních systémech veřejné správy a změně některých dalších zákonů. Zákon nabyl účinnosti zveřejněním ve Sbírce zákonů dne 23. října 2000. Zákon stanoví práva a povinnosti osob, které souvisejí s vytvářením, užíváním, provozem a rozvojem informačních systémů veřejné správy.

Uvedeným zákonem se rovněž zřizuje Úřad pro veřejné informační systémy a vymezuje se jeho působnost v dané oblasti. Na nový úřad, vedle nových kompetencí, přechází působnost dosavadního Úřadu pro státní informační systém, který se ruší.

Nová právní úprava především vymezuje pojmy, které dosud v našem právním řádu nejsou definovány. Co je informační činnost, co se považuje za informační systém, co za veřejný informační systém, kdo je správce či provozovatel informačního systému veřejné správy. Definují se standardy, datové prvky, číselníky a referenční rozhraní. Popsány jsou atestace informačních systémů a navazující pojmosloví.

Pro obce, města, okresní úřady i kraje je důležité, že mezi správce informačních systémů veřejné správy podle zákona patří ministerstva, jiné správní úřady, orgány územní samosprávy a další státní orgány. Právní úprava by se tudíž měla týkat také obcí.

Úřad pro veřejné informační systémy byl zřízen jako ústřední správní úřad pro vytváření a rozvoj informačních systémů veřejné správy. Je mu uložena celá řada povinností, které plní ve spolupráci s orgány veřejné správy. Například zajišťuje tvorbu standardů, stanovuje referenční rozhraní, vytváří a spravuje portál veřejné správy. Plní také řadu koncepčních a koordinačních funkcí v oblasti veřejných informačních systémů. Úřad má svěřeny také některé kontrolní funkce a je oprávněn ukládat opatření k nápravě nedostatků včetně sankcí.

Orgány veřejné správy provádějí ve své působnosti výběr technických a programových prostředků i dalších produktů pro provoz svých informačních systémů. Mají však uloženy povinnosti například dodržovat ustanovení standardů, zajistit udělení atestů pro nově vytvářené systémy, spolupracovat s Úřadem, zajišťovat ochranu a bezpečnost informací. Atestacím je věnována značná část zákona. Za neplnění povinností může být orgánům veřejné správy uložena pokuta až do výše 1 mil. Kč.

Nejpozději do dvou let ode dne účinnosti zákona jsou orgány veřejné správy povinny uvést informační systémy, které již spravují, provozují nebo budují, do souladu s ustanoveními zákona č. 365/2000 Sb.

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2021 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu