Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Ceník inzerce a technické parametry časopisu

1/2007 Titulní strana čísla 1/2007, asi 80 kB
Vyšlo 16. 2. 2007

  Archiv čísel
5/2007
4/2007
3/2007
2/2007
1/2007

Ročník 2010
Ročník 2009
Ročník 2008
Ročník 2007
Ročník 2006
Ročník 2005
Ročník 2004
Ročník 2003
Ročník 2002
Ročník 2001
Ročník 2000

  Archiv článků
Rozhovory
Z domova
Ze zahraničí
Zajímavosti
Kaleidoskop  Odkazy
Vláda
Sněmovna
Senát
Ministerstva
Další

Zeptali jsme se Ivana Langera, ministra vnitra a informatiky

Jak jste prožíval nástup do funkce ministra vnitra a zároveň ministra informatiky?
Není to krok obvyklý, ale my jsme záměr na převedení kompetencí Ministerstva informatiky na jiné resorty dlouhodobě předem oznámili. Soustředění obou resortů pod jednoho ministra a klíčových činností informatiky pod jednoho náměstka je optimální, pokud chceme soustředit nejpodstatnější kompetence k veřejné správě a ke koordinaci rozvoje eGovernmentu. [ Rozhovory ]

ISSS již podesáté
Ve dnech 2.--3. dubna 2007 se v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové uskuteční jubilejní desátý ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě, doprovázené mezinárodní konferencí LORIS a již počtvrté i workshopem delegací zemí Visegrádské čtyřky V4DIS. [ Z domova ]

V4DIS už počtvrté
V rámci mezinárodní části programu konference ISSS/LORIS 2007 se již počtvrté koná také setkání pracovních skupin států Visegrádské čtyřky -- V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society). Mezi klíčovými tématy letošní konference tradičně nechybí otázky spojené s dalším rozvojem e-governmentu a elektronických služeb pro občany včetně budování broadbandové infrastruktury, e-demokracie a e-inclusion, rozvoj a podpora e-turismu a internetová propagace nejen místních podnikatelských subjektů, ale i kulturních a přírodních památek. V neposlední řadě se najde čas i místo pro prezentace best practices, výměnu zkušeností a závěrečné diskuse, a to hlavně s ohledem na spolupráci subjektů na výše uvedených tématech. [ Z domova ]

Mezinárodní konference LORIS 2007
V rámci programu desátého ročníku konference ISSS se uskuteční také mezinárodní konference LORIS (Local and Regional Information Society), jejímž hlavním pořadatelem je Kraj Vysočina a která je spolufinancována Evropskou komisí v rámci programu TT. Sejdou se zde zástupci twinningových měst evropské iniciativy i2010 (European Information Society for growth and employment), která dále rozvíjí tzv. Lisabonskou strategii. [ Z domova ]

Visegrád, Wyszehrad, Vyšehrad on-line...
Když v roce 2006 oslavovaly Praha, Budapešť, Varšava a Bratislava 15. výročí vzájemné spolupráce v rámci Visegrádské skupiny, byl to důvod k oslavám. Stěžejních cílů původně Visegrádské trojky, dnes čtyřky, bylo dosaženo -- všechny země vstoupily společně do EU, postupně také do NATO a vzájemné čtyřstranné vztahy byly nadstandardní. Klidné vody Podunají čeřily snad jen občasné bilaterální neshody, ale paradoxně také zdání, že již bylo všeho dosaženo, že již není nad čím se scházet a že je nejvyšší čas dát Visegrád "k ledu". [ Ze zahraničí ]

Zlatý erb po deváté
Soutěž Zlatý erb od roku 1999 pěstuje platformu, kde se setkávají aktivní správci webových stránek měst, obcí a později krajů, kteří chtějí svou práci zviditelnit a nabídnout jako příklad ostatním. [ Z domova ]

Internet -- výhoda pro znevýhodněné
Pro jubilejní 10. ročník projektu Březen -- měsíc internetu zvolili jeho organizátoři z BMI sdružení motto "Internet -- výhoda pro znevýhodněné". Chtějí tak účinně upozornit na význam, který má nebo může mít internet pro znevýhodněné skupiny obyvatel, jako jsou například lidé se zdravotním postižením, senioři, matky na mateřské dovolené, nezaměstnaní… [ Z domova ]

Czech Point -- universální místo pro výkon státní správy
V práci nové vlády je z pohledu civilně správního úseku ministerstva vnitra výraznou změnou posílení jeho kompetencí o problematiku informatiky, která patří do působnosti Mgr. Zdeňka Zajíčka, náměstka ministra pro legislativu, veřejnou správu, informatiku a archivnictví. Zeptali jsme se jej na některé nové přístupy resortu těmto otázkám. [ Rozhovory ]

Portál veřejné správy už vyškolil 8 tisíc lidí
Portál veřejné správy v současné době nabízí také e-learningové kursy práce s počítačem. Vzhledem k tomu, že kurzy ve svém rozsahu vycházejí ze sylabu ECDL (European Computer Driving Licence), je možné je využít i při přípravě na tuto mezinárodně uznávanou zkoušku. [ Z domova ]

Loni se k internetu připojilo nejvíce knihoven
Projekt internetizace knihoven běží od roku 2004 a v současné době pokrývá přes 3200 knihoven po celé republice. Mnohé z nich se také podílejí i na organizaci kurzů počítačové gramotnosti. Cílem "Projektu internetizace knihoven" je vytvoření alternativní nabídky míst veřejného přístupu k internetu a rozšíření možnosti přístupu obyvatel mj. také k informacím z oblasti veřejné správy. [ Z domova ]

Odborníci Ministerstva informatiky vzdělávali studenty v Keni
Plnění mezinárodních závazků České republiky ve vztahu k rozvojové pomoci nemusí stát mnohamilionové částky, a přesto může být vysoce efektivní. Česká republika jako člen Evropské unie a mezinárodního společenství uznává princip solidarity mezi lidmi a mezi státy navzájem a přijímá svůj díl odpovědnosti při řešení globálních problémů. V pohledu Ministerstva informatiky ČR na tento princip dominují závěry Světového summitu OSN o informační společnosti z Ženevy v roce 2003 a z Tunisu z roku 2005, které definovaly mj. důležitost informačních a komunikačních technologií pro další rozvoj národních ekonomik. [ Ze zahraničí ]

Spolehlivá evidence odpracovaných let
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) je ojedinělou a gigantickou organizací. Po celé České republice má více než 100 kontaktních míst pro své klienty a celkem 89 územních pracovištích. Jednou z jejich povinností vyplývající ze zákona je evidence odpracovaných let a výdělků u všech zaměstnanců organizací, na základě kterých pak vyplácí vyměřené důchody. [ Z domova ]

Záchrana ztracených dat
Záchrana dat je obor stejně starý jako používání informačních technologií -- od okamžiku, kdy si člověk data začal ukládat, začal o ně z nejrůznějších důvodů i přicházet. [ Zajímavosti ]

Zbožím naší doby se staly informace
Vysoce ceněným zbožím naší doby se staly informace, a to bez ohledu na legálnost, nebo spíše nelegálnost, způsobu jejich získání. Informace se staly strategickým zbožím všech podnikatelských a správních procesů. Rychlost, s níž jsou organizace schopny využít nových informací k vytváření nových procesů, produktů a služeb, je základní podmínkou úspěchu. Informace jsou nejcennější devizou každé organizace, tedy i úřadů, a proto se stává nezbytností je co nejlépe zabezpečit v celém rozsahu jejich struktury. Nerozhoduje, zda se jedná o informace v elektronické nebo papírové podobě, umístěné v informačních systémech nebo mimo ně. [ Z domova ]

Inovace informačního systému cestovního ruchu v Pardubickém kraji
Završením propagačních aktivit na podporu návštěvnosti Pardubického kraje v roce 2006 bylo spuštění turistického portálu Východních Čech na adrese www.vychodni-cechy.info a na dalších doménách v šesti jazykových mutacích. [ Z domova ]

Český telekomunikační úřad a jeho nabídka samosprávě v procesu digitalizace
V nejbližších letech se bude veřejná a státní správa v celé Evropě setkávat s otázkami přechodu z analogového na digitální televizní vysílání, šířené prostřednictvím pozemních vysílačů. Tento technologicky i ekonomicky náročný, ale zároveň nutný proces bude samozřejmě přinášet nejen pozitivní efekty. V období postupného vypínání analogových vysílačů a zapínání nového digitálního vysílání vznikne řada problémů, jejichž dopad pocítí i územní orgány veřejné správy. [ Z domova ]

Příprava dat adresní části registru územní identifikace, adres a nemovitostí
Stávající právní úprava řadu územních prvků nebo územně-evidenčních jednotek definuje, vymezuje, stanovuje způsob přidělení názvu nebo i pojmenovává a stanovuje povinnosti pro některé subjekty (zejména pro obce). Pro účely bezchybného adresování je však výčet územních prvků a územně-evidenčních jednotek nepostačující a rovněž stanovení povinností spojených s jejich vedením a sdílením není úplné. [ Z domova ]

Nové webové služby ISKN
Data katastru nemovitostí České republiky jsou pomocí internetu přístupná již od září 2001 službou zvanou Dálkový přístup k datům Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN). [ Z domova ]

Manifest znalostní společnosti
V roce 2004 publikovalo Sdružení pro informační společnost (SPIS) svůj první Manifest znalostní společnosti s podtitulem "Co musí Česká republika udělat, aby obstála v globálním kapitalismu 21. století". Od té doby pravidelně SPIS sleduje, jak si ČR vede ve všeobecné implementaci informačních technologií. [ Z domova ]

CENIA na kongresu ISSS 2007
CENIA, česká informační agentura životního prostředí završila koncem minulého roku proces transformace z Českého ekologického ústavu a umožnila Ministerstvu životního prostředí přístup k úplné škále informací o životním prostředí včetně podpory výkonu státní správy. CENIA je příspěvková organizace Ministerstva životního prostředí (MŽP). [ Z domova ]

 

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu